Özelge: Serbest bölgede, birden fazla yılda tamamlanan imalat işlerinde çalışanlara yapılan gelir vergisi tevkifatı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

49327596-125[KVK.ÖZ.2012/12]-464

03/12/2012

Konu

:

Serbest Bölge Gelir Vergisi Tevkifatı

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, ... Vergi Dairesi Müdürlüğünün ... vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz, 2003 yılından itibaren ... Serbest Bölgesinde üretim, bakım, onarım ve kiralama ruhsatlarıyla faaliyetinize devam ettiğiniz, 2011 yılında bir motor yat projesinin üretimine başladığınız, bu projenin teslim tarihinin 2012 yılının haziran ayı olduğu, üretim faaliyetinde istihdam ettiğiniz personelinizin ücretlerinin gelir vergisinden istisna edilmesiyle ilgili olarak tahakkuk ettirilerek tecil edilen gelir vergisinin terkininin ne şekilde yapılacağı hususunda tereddüt hasıl olduğu anlaşılmıştır.

             Bilindiği üzere, 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun 5810 sayılı Kanunla değişik geçici 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında;

             "Avrupa Birliğine tam üyeliğin gerçekleştiği tarihi içeren yılın vergilendirme döneminin sonuna kadar;

             ...

             b) Bu bölgelerde üretilen ürünlerin FOB bedelinin en az  % 85'ini yurtdışına ihraç eden mükelleflerin istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretler gelir vergisinden müstesnadır. Bu oranı % 50'ye kadar indirmeye ve kanuni seviyesine kadar yükseltmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. Yıllık satış tutarı bu oranın altında kalan mükelleflerden zamanında tahsil edilmeyen vergiler cezasız olarak, gecikme zammıyla birlikte tahsil edilir.

             ....

            Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir."

            hükmüne yer verilmiştir.

            Ayrıca, 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun geçici 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin uygulanmasına ilişkin açıklamalar 12/3/2009 tarihli ve 27167 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 Seri No.lu 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliğinde yapılmıştır.

            Anılan Tebliğin, "3.7.1. Raporun Konusu ve İbraz Süreleri" başlıklı bölümünde,

            "İstisna uygulamasında;

            -Serbest bölgede üretilen ürünlerle bölge içinden, Türkiye'den veya dışarıdan alınan ürün tutarları,

            -Bölge içine, Türkiye'ye veya yurt dışına satış tutarları,

             -Bölgede üretilen ürünlerin toplam FOB bedelinin en az  % 85'inin yurt dışına ihraç edildiği,

            hususlarının bu Tebliğde açıklanan usul ve esaslara uygun olduğunun yeminli mali müşavirler tarafından düzenlenecek faaliyet raporu ile tevsik edilmesi üzerine, tecil edilen vergi terkin edilecektir. Düzenlenecek YMM faaliyet raporuna, Gümrük Çıkış Beyannamesi, Faaliyet Ruhsatı ile Kapasite Raporu örnekleri de eklenecektir.

            ..." açıklamasına,

             "4. İstisna Uygulamasında Özellik Gösteren Hususlar" başlıklı bölümünde ise,

             "...

            - Birden fazla takvim yılında tamamlanan imalat işlerinde, imalatın tamamlanıp satışın yapıldığı yılda ürün toplam FOB bedelinin %85'ini yurt dışına ihraç eden mükelleflerin, imalat süresi içinde istihdam ettikleri personel ücretlerine istisna uygulanacaktır.

            ..." açıklamasına,

            yer verilmiştir.

            Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara göre;

            1-Birden fazla yılda tamamlanan imalat işlerinde çalışan işçilerin cari yıl içerisinde tahakkuk ettirilerek tecil edilen gelir vergisinin terkin edilmemesi ve tecilin imalatın tamamlanarak ihraç edildiği yıla kadar devam etmesi gerekmektedir. Ancak 5 yıllık zamanaşımı süresi göz önünde bulundurularak, imalatın bu süre içerisinde tamamlanamaması halinde tecil edilen vergilerin zamanaşımına uğramadan tahsil edilmesi gerekmektedir.

            2-Birden fazla yılda tamamlanan imalat işlerinde, imalatın devam ettiği yıllarda yatırımının devam edip etmediği, çalışan işçilerin sayısı gibi hususların bir dilekçe ile ilgili vergi dairesi müdürlüğüne bildirilmesi gerekmektedir. İlgili vergi dairesi müdürlüğünce gerekli görülmesi halinde de mevcut durumun tespiti için yoklama yapılabilecektir. Ayrıca imalatın tamamlanması halinde Genel Tebliğde belirtilen şekilde tasdik raporu düzenleneceği tabiidir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.