Özelge: Seramik, yer ve duvar karosu v.b faaliyetlerin vergilendirilmesi hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.16.01-120[46-2012/673]-2560

14/08/2012

Konu

:

Seramik, yer ve duvar karosu v.b faaliyetlerin vergilendirilmesi.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, ...... Vergi Dairesi Müdürlüğünün ...... vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuzu, seramik, yer ve duvar karosu v.b işleri yaptığınızı belirterek, basit usulden faydalanıp faydalanmayacağınız hususunda bilgi talep edildiği anlaşılmakta olup konu hakkında Başkanlığımız görüşü aşağıda açıklanmıştır.

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun "Ticari kazancın tarifi" başlıklı 37 nci maddesinde, "Her türlü ticari ve sınai faaliyetten doğan kazançların ticari kazançtır." hükmü yer almaktadır.

            Aynı Kanun'un "Basit Usulde Ticari Kazancın Tespiti" başlıklı 46'ıncı maddesinde; "47 ve 48 inci  maddelerde yazılı şartları topluca haiz olanların ticari kazançları basit usulde tespit olunur..." hükmüne yer verilmiş olup,  Kanun'un 47'nci  maddesinde basit usule tabi olmanın genel şartları, 48 inci  maddesinde de basit usule tabi olmanın özel şartları yer almaktadır.

            Kanunun "Basit Usulün Hududu" başlıklı 51 inci maddesinde basit usulden faydalanamayacak olanlar bentler halinde sıralanmış olup 4 üncü bendinde "Bu Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında sayılan kişi ve kurumlara karşı inşaat ve onarma işini taahhüt edenler ile bu mükelleflere karşı derece derece taahhütte bulunanlar" da bunlar arasında yer almaktadır.

            Diğer taraftan, 183 seri no.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliğinin "5-Büyükşehir Belediye sınırları içinde faaliyette bulunan (Erzurum ve Diyarbakır hariç) ve götürü usulde vergilendirilen mükelleflerden 01.05.1995 tarihinden itibaren gerçek usule alınanlar" başlıklı bölümünün (c )  bendinde   "Her Türlü İnşaat İşi İle Uğraşanlar :

            Götürü usule tabi olan mükelleflerden inşaat işinin tamamını veya bir kısmını yapanlar, 01.05.1995 tarihinden itibaren gerçek usulde vergilendirileceklerdir.

            Altyapı işleri (yol, su, kanalizasyon, kuyu açma, hafriyat gibi), duvar örülmesi, sıva, boya, badana, elektrik, sıhhi ve kalorifer tesisatı, karo ve fayans işleri, cam takılması, her türlü doğrama işleri, parke döşemesi, çevre düzeni ve benzeri işlerin inşaat işine bağlı olarak ayrı ayrı veya bir kaçının bir arada yapılması inşaat işi olduğundan, bu işleri yapan götürü usuldeki mükellefler de gerçek usulde vergilendirileceklerdir." açıklamalarına yer verilmiş olup aynı bölümün (h) bendinde ise, 12/01/1995 tarih ve 95/6430 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında  6 grup halinde belirtilen işler dışında kalan işleri yapan mükelleflerin, götürü usulde (01/01/1999 tarihinden itibaren basit usulde) vergilendirilmelerine devam edileceği belirtilmiştir.

            Bu mükelleflerin ise halı, kilim, şapka, elbise, kundura, alet ve edevat, silah, baston, şemsiye, ziraat aletleri, madeni eşya, mobilya, elektrikli ev aletleri bisiklet, gözlük, çakmak, kalem, kasa, müzik aletleri ve benzeri nitelikteki aletlerin veya eşyanın tamir işini yapanlar, değirmenci ve satenciler, örgücüler emprime ve yazma baskıcıları ve boyacıları, sipariş üzerine iş yapan terziler, gömlekçi, ayakkabıcı ve şapkacılar; ağaç cilacıları, doğramacılar, kalıpçılar, kalaycılar, kaynakçılar, nalbantlar, soğuk demirci, tesfiye, torna ve frezeciler, dülgerler ve marangozlar, hallaçlar, bacacılar, su tesisat tamircileri, halı yıkayıcılar, kuru temizleyiciler, ütücüler, berberler, il sınırları içinde her türlü nakliye işini yapanlar, fotoğrafçılar, ayakkabı boyacıları ve çay ocağı işletenler ve benzeri işleri yapanlar olduğu açıklanmıştır.

            Bu hüküm ve açıklamalara göre, yapmış olduğunuz  seramik, yer ve duvar karosu v.b faaliyetlerin;

            - Bir inşaat işine bağlı olarak yapılması veya bir inşaat işine bağlı olmaksızın bakım onarım niteliğinde bir iş olmakla birlikte bu işte kullanılmakta olan sarf malzemelerinin tarafınızca temin edilmek suretiyle faaliyetin yürütülmesi durumlarından herhangi birinin varlığı halinde gerçek usulde vergilendirilmeniz gerekmektedir.

            - Faaliyetinizin yalnızca bakım onarım niteliğindeki işlerden müteşekkil olması ve yapılacak işte kullanılacak sarf malzemelerinin aynı zamanda iş sahibince tedarik edilmesi durumunda ise, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 47 ve 48 inci maddelerinde yazılı şartları topluca taşımanız ve emtia alım satımında bulunmamanız kaydıyla basit usule tabi olmanız mümkün bulunmaktadır.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.