Özelge: Sayısal Loto Cihazından elde edilen gelire, cihaz kaydı resmi olarak üzerine olmayan kişi tarafından ortak olunması durumunda elde edeceği gelirin vergilendirilmesi hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

Sayı   :B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 37-1409                                                               25/08/2011

Konu : Sayısal Loto Cihazından elde edilen gelire, cihaz kaydı resmi olarak üzerine olmayan kişi tarafından ortak olunması durumunda elde edeceği gelirin vergilendirilmesi.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; ... na ait büfede bulunan sayısal loto cihazından elde edilen net gelire 1/3 oranında herhangi bir bedel ödemeden ortak olduğunuzu, Milli Piyango İdaresinde, söz konusu cihazın devri, ortak alınması gibi hususlar yasak olduğundan, resmi olarak cihazın kaydının üzerinize yapılamadığını belirterek, elde etmiş olduğunuz kazancın ne şekilde vergilendirileceği hususunda Başkanlığımızdan görüş talep etmektesiniz.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 37'nci maddesinin birinci fıkrasında; "Her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançlar ticari kazançtır." hükmü yer almaktadır.

Aynı Kanun'un 94'üncü maddesinin (10-a) bendinde; baş bayiler hariç olmak üzere Milli Piyango İdaresince çıkarılan biletleri satanlar ile diğer kişilerce çıkartılan bu nitelikteki biletleri satanlara yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden %20 tevkifat yapılacağı hükme bağlanmıştır.

Anılan Kanun'un 121'inci maddesinde ise; "Yıllık beyannamede gösterilen gelire dahil kazanç ve iratlardan bu kanuna göre kesilmiş bulunan vergiler, beyanname üzerinden hesaplanan Gelir Vergisinden mahsubedilir.

Gelir Vergisinden fazla olduğu takdirde aradaki fark vergi dairesince mükellefe bildirilir ve mükellefin tebliğ tarihinden itibaren bir yıl içinde müracaatı üzerine kendisine ret ve iade olunur." hükmü bulunmaktadır.

252 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği'nin "4.3. Adına Vergi Kesintisi Yapılan ile Gelir Sahibinin Farklı Gerçek veya Tüzel Kişi Olması" başlıklı bölümünde; "Bazı durumlarda, adına vergi kesintisi yapılan gerçek veya tüzel kişi ile üzerinden kesinti yapılan gelirin sahibi olan gerçek veya tüzel kişi farklı olabilmektedir. Bu durumda gelir sahibinin beyan ettiği gelirle ilgili olarak tevkif yoluyla kesilen vergilerin mahsubu ve iadesi konusunda sorunlar yaşanmaktadır.

Gelirin sahibi olmadığı halde adına vergi kesintisi yapılmış olan mükellef, ilgili dönemde kendisi adına yapılan vergi tevkifatlarının ne kadarlık kısmının kendi gelirleri ne kadarlık kısmının diğer gerçek ve tüzel kişilere ait gelirler ile ilgili olduğunu bildiren bir dilekçeyi ekinde diğer gerçek veya tüzel kişilere ait olan gelirler ve bunlar üzerinden yapılmış kesinti tutarlarını gösteren bir tabloyu ve kesilen vergilerin vergi sorumlusu tarafından ilgili vergi dairesine yatırılmış olduğuna ilişkin belgelerin onaylı bir örneğini bağlı bulundukları vergi dairesine vereceklerdir.

Tablonun bir örneği dilekçe ve eklerinin tamamlanmış olması koşuluyla vergi dairesine ibraz edildiği ifadesine yer verilerek mükellefe iade edilir. Mükellefe iade edilen örnek, gelirin sahibi tarafından kesinti yoluyla ödenen vergilerin mahsubu ve iadesinde bu Tebliğin önceki bölümlerinde adına vergi kesintisi yapılan mükelleften istenen belgelerin yerine kullanılacaktır.

Bankalarca, özel finans kurumlarınca veya aracı kurumlarca yapılan ödemelerden kesilen vergilerle ilgili olarak, kesintiyi yapan kurum tarafından düzenlenmiş ve vergi kesintisinin yapıldığını gösteren bir belgenin eklenmiş olması yeterlidir." açıklamalarına yer verilmiştir.

Bu hükümlere göre, sayısal loto bayiliğinden elde edilen gelirden hissenize düşen kısım, ticari kazanç hükümlerine göre vergilendirilecek olup, yıllık gelir vergisi beyannamesiyle beyan edilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, yıllık beyannamede gösterilen gelire dahil kazanç ve iratlardan, Gelir Vergisi Kanunu'nun 94'üncü maddesinin (10-a) bendi hükümlerine göre Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan tevkifatların 252 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği'nin "4.3." bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesinde mahsup edilmesi mümkündür.

Ayrıca, vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti esas olduğundan, sayısal loto cihazının kaydının üzerinize yapılamaması, ticari kazanç hükümlerine göre vergilendirilmenize engel değildir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)    Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)  İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.