Özelge: Satmak Amacıyla Yetkili Satıcısı Olmadan Aldığınız Üst Yapılı ve Üst Yapısız Araçların Alımı Sırasında ÖTV Ödenip Ödenmeyeceği hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

84974990-135[1-2012-10]-699

10/07/2013

Konu

:

Satmak Amacıyla Yetkili Satıcısı Olmadan Aldığınız Üst Yapılı ve Üst Yapısız Araçların Alımı Sırasında ÖTV Ödenip Ödenmeyeceği.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ile Şirketinizin ... yetkili satıcısı olduğu, faaliyetiniz kapsamında ..markalı araçların dışındaki araçların da üst yapılı ve üst yapısız satışını yaptığınız belirtilerek, .. marka dışında satmak amacıyla aldığınız ve yetkili satıcısı olmadığınız markaların alımı sırasında ÖTV ödenip ödenmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 1/1-b maddesiyle, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanların ilk iktisabı, 1/1-c maddesiyle, kayıt ve tescile tâbi olmayanların ithalatı veya imal ya da inşa edenler tarafından teslimi bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV'ye tabi tutulmuştur.

            Kanunun 2/1-b maddesinde; ilk iktisabın, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallardan Türkiye'de kayıt ve tescil edilmemiş olanların kullanılmak üzere ithalini, müzayede yoluyla veya kayıt ve tescil edilmiş olsa dahi 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine göre iade edilenler de dahil motorlu araç ticareti yapanlardan iktisabını, motorlu araç ticareti yapanlar tarafından kullanılmaya başlanmasını, aktife alınmasını veya adlarına kayıt ve tescil ettirilmesini ifade ettiği, 2/1-d maddesinde; (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olanları imal, inşa veya ithal edenler ile fabrika, ana bayi, bölge bayii, bayi, yetkili satıcı ve acenteler ile Maliye Bakanlığınca bu nitelikte oldukları tespit edilenlerin motorlu araç ticareti yapanlar kapsamında olduğu, hükme bağlanmıştır.

            Konu ile ilgili olarak 1 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinin (2.5.) bölümünde, bu Kanunun uygulanmasında motorlu araç ticareti yapanların, kayıt ve tescile tabi olan araçları satmak üzere; imal, inşa veya Sanayi ve Ticaret Bakanlığından alınan "Garanti Belgesi"ne istinaden ithal edenler, fabrika, ana bayi, bölge bayii, bayi, yetkili satıcı ve acenteler ile Maliye Bakanlığınca bu nitelikte olduğu tespit edilenler olduğu belirtilmiş, "Maliye Bakanlığınca bu nitelikte oldukları tespit edilenler" olarak nitelendirilenlerin, Türkiye'de kayıt ve tescil edilmemiş motorlu araçlar üzerinde tadilat veya ek imalat yapmak suretiyle motorlu araç ticaretiyle uğraşan kişi ve kurumlar olduğu, bunların motorlu araçların tadilatını veya bu araçlarla ilgili ek imalat yaptıklarını gösteren sanayi sicil belgesi sahibi olmaları gerektiği, bu mükelleflerin durumlarını tevsik eden sanayi sicil belgesinin noterce onaylı örneğiyle birlikte Maliye Bakanlığına (Gelir İdaresi Başkanlığı) başvuracakları ve yapılacak değerlendirme sonucu başvuru sahibi mükelleflere, kayıt ve tescile tabi olan motorlu araçların tadilatı veya ek imalatını yaparak bunları satmak üzere alımında veya ithalinde ÖTV uygulanmaması gerektiğine dair bir yazı verileceği, söz konusu yazıyı alan mükelleflerin, trafik şube ve bürolarına kayıt ve tescil edilmemiş taşıt araçlarını tadilat ya da ek imalat yaparak satmak üzere iktisap veya ithalatlarında, bu yazının aslını veya noter tarafından onaylı bir örneğini satıcıya veya gümrük idaresine vermek suretiyle ÖTV ödemeksizin işlem yaptırabilecekleri açıklamaları yapılmıştır.

            Diğer taraftan, aynı tebliğin (15.3.1.) bölümünde, kayıt ve tescile tabi araçları satın alarak, kayıt ve tescil ettirmeden önce bir başka araca dönüştürenlerin, yukarıda belirtilen tebliğ hükümleri kapsamında yazı alma şartlarını haiz olmamaları veya şartları haiz olmakla birlikte Bakanlığımızdan yazı almamış olmaları halinde, bu amaçla olsa dahi söz konusu araçları ÖTV uygulanmadan iktisap etmelerinin mümkün olmadığı, bu durumda ÖTV ödeyerek satın aldığı araçları kayıt ve tescil ettirmeden önce bir başka araca dönüştürenlerin, bu araçları iktisabında ödediği ÖTV'yi, dönüştürülerek ilk iktisabı yapılan araçlar için hesaplanacak ÖTV'den indirmesinin, Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca mümkün bulunduğu belirtilmiştir.

            Özelge talep formunuz ekindeki belgelerin tetkikinde; ... tarih ve ... numaralı sanayi sicil belgesine sahip olduğunuz ve 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin (2.5.) bölümünde belirlenen esaslara göre Gelir İdaresi Başkanlığı'nca Şirketinize ... tarih ve ... sayılı yazının verildiği anlaşılmıştır.

            Bu hükümlere göre, "Maliye Bakanlığınca bu nitelikte oldukları tespit edilenler" kapsamında kayıt ve tescile tabi olan motorlu araçların tadilatını ve ek imalatını yaparak satmak üzere motorlu araç ticareti yapanlardan araç alımınızda, Gelir İdaresi Başkanlığınca düzenlenen yazının aslını veya noter tarafından onaylı bir örneğini araç alımı sırasında satıcıya ibraz etmeniz halinde, yetkili satıcı olup olmadığınıza bakılmaksızın, ÖTV ödemeksizin işlem yaptırmanız mümkün bulunmaktadır.

            Ayrıca Kanunun 2/1-d maddesinde tanımlanan motorlu araç ticareti yapanların, yine motorlu araç ticareti yapanlardan satmak amacıyla kayıt ve tescil edilmemiş taşıt aracı alımında, bayi, yetkili satıcı veya acenta olduğuna dair geçerli sözleşme bulunması kaydıyla, satın alınan aracın yetkili bayisi olup olmadığına bakılmaksızın ÖTV uygulanmadan işlem yapılabilecektir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.