Özelge: Satışlarının tamamına fatura düzenleyen mükelleflerin yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanıp kullanmayacağı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

64597866-195[10-2013]-135

20/08/2013

Konu

:

Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar ile fatura düzenlenip düzenlenemeyeceği.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda; her türlü spor ayakkabıları, kıyafetleri ve aksesuarlarının ithalat, ihracat ve satışı işiyle iştigal ettiğiniz, perakende satış mağazalarınızın bilgisayar sistemi ile organize edildiği, satış faturalarının bilgisayarlardan düzenlendiği işletmenizde ödeme kaydedici cihaz bulunduğu halde kullanılmadığı belirtilerek, bu durumda yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetinizin olup olmadığı ile işletmenizde yeni nesil ödeme kaydedici bulundurmakla beraber bilgisayardan fatura düzenlemeye devam edip edemeyeceğiniz sorulmaktadır.

            Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 sayılı Kanunun 1/1. maddesinde, "Satışı yapılan malları aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar dışındaki kimselere satan veya aynı kimselere hizmet veren birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, bu Kanuna göre ödeme kaydedici cihaz kullanmak mecburiyetindedirler." hükmüne yer verilmiştir.

            213 sayılı Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesinde ise "Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler:

            1. Birinci ve ikinci sınıf tüccarlara,

            2. Serbest meslek erbabına,

            3. Kazançları basit usulde tespit olunan tüccarlara,

            4. Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere,

            5. Vergiden muaf esnafa,

            Sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve bunlar da fatura istemek ve almak mecburiyetindedirler.

            Yukarıdakiler dışında kalanların, birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile kazancı basit usulde tespit edilenlerden ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerden satın aldıkları emtia veya onlara yaptırdıkları iş bedelinin (01/01/2013 tarihinden geçerli olmak üzere) 800 TL' yi geçmesi veya bedeli 800 TL' den az olsa dahi istemeleri halinde emtiayı satanın veya işi yapanın fatura vermesi mecburidir." denilmiştir.

            Buna göre, perakende ticaretle uğraşan birinci ve ikinci tacirlerin Vergi Usul Kanununa göre fatura vermek zorunda olmadıkları mal satışları veya hizmet ifalarının belgelendirilmesinde Bakanlığımızca onaylanmış olan ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyetleri bulunmaktadır.

            Diğer taraftan, 70 Seri No.lu ödeme kaydedici cihaz Genel Tebliğinde 3100 sayılı Kanun kapsamına giren mükelleflere kademeli olarak yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma yükümlülüğü getirilmiş, 1/1/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, malî hafızaları dolan ödeme kaydedici cihazlara, yeni malî hafıza takılmayacağı ve söz konusu cihazların 15/5/2004 tarihli ve 25463 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 60 Seri No.lu Genel Tebliğin dördüncü bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesinde hurdaya ayrılacağı, cihazı hurdaya ayrılan mükelleflerin ise yeni nesil ödeme kaydedici cihazları almak suretiyle kanuni yükümlülüklerini yerine getirebilecekleri açıklanmıştır.

            Bu nedenle, bütün satışlarınızda bilgisayar üzerinden fatura düzenliyor olmanız yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetinizi kaldırmamakta, perakende olarak gerçekleştirdiğiniz ve Vergi Usul Kanununa göre fatura düzenleme zorunluluğu olmayan satışlarınızı belgelendirmek üzere 70 seri No.lu Genel Tebliğde belirtilen tarihler itibariyle yeni nesil ödeme kaydedici cihaz alarak kullanmanız gerekmektedir.

            Diğer taraftan Başkanlığımızın https://www.gib.gov.tr/index.php?id=1355 adresli internet sitesinde yayımlanan Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Teknik Kılavuzları 1 ve 2' nin, 17. maddelerinde de belirtildiği üzere perakende mal satışı yapılan işletmenizdeki EFT-POS (banka posları) cihazlarının, bilgisayar bağlantılı yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarınızla uyumlu çalışması zorunlu olup, kredi kartı ile yapılan ödemelerde fatura düzenlenmiş olsa dahi satış işleminin yeni nesil ödeme kaydedici cihaz üzerinden sonlandırılması, diğer bir ifade ile fatura bilgilerinin (tarih, sayı, tutar vb.) yeni nesil ödeme kaydedici cihaza girilerek kaydedilmesini metakiben ödeme kaydedici cihazın banka pos cihazına onay göndermesi, banka pos cihazının da banka nezdinde yapacağı sorgulamayı(provizyonu) tamamlayıp bu onayı aldıktan sonra satış işleminin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.