Özelge: Satışı yapılan külçe altın ürünlerinin iadesinde belge düzeni hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BA��KANLIĞI

BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.16.17.02-VUK-10-34-68

17/05/2011

Konu

:

Satışı yapılan külçe altın ürünlerinin iadesinde belge düzeni

 

 

İlgide kayıtlı dilekçenizden, ... Vergi Dairesi Müdürlüğünün mükellefi olduğunuz, fatura karşılığı satılan külçe altın ürünlerinin çeşitli nedenlerle satılmak üzere geri getirildiği,  sadece külçe altın ürünleri için müşterilere satış-alış limiti uygulayıp uygulayamayacağınız ile yapılacak işlemler hakkında bilgi talep ettiğiniz anlaşılmaktadır.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 229 uncu maddesinde fatura; satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika olarak tanımlanmış, 231 inci maddesinin 5 numaralı bendinde de faturanın malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenleneceği hüküm altına alınmıştır.

Aynı Kanunun 232 nci maddesinde de, "Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler:

1.Birinci ve ikinci sınıf tüccarlara;

2. Serbest meslek erbabına;

3. Kazançları basit usulde tespit olunan tüccarlara;

4. Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere;

5. Vergiden muaf esnafa;

Sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve bunlar da fatura istemek ve almak mecburiyetindedirler." hükmü yer almaktadır.

Ayrıca anılan Kanunun "Gider Pusulası" başlıklı 234 üncü maddesinde; "Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan serbest meslek erbabının ve çiftçilerin:

...

3. Vergiden muaf esnafa;

yaptırdıkları işler veya onlardan satın aldıkları emtia için tanzim edip işi yapana veya emtiayı satana imza ettirecekleri gider pusulası vergiden muaf esnaf tarafından verilmiş fatura hükmündedir. Bu belge, birinci ve ikinci sınıf tüccarların, zati eşyalarını satan kimselerden satın aldıkları altın, mücevher gibi kıymetli eşya için de tanzim edilir.

Gider pusulası, işin mahiyeti, emtianın cins ve nev'i ile miktar ve bedelini ve iş ücretini ve işi yaptıran ile yapanın veya emtiayı satın alan ile satanın adlarıyla soyadlarını ve adreslerini ve tarihi ihtiva eder ve iki nüsha olarak tanzim ve bir nüshası işi yapana veya malı satana tevdi olunur." hükmüne yer verilmiştir.

Öte yandan, aynı Kanunun mükerrer 257 nci maddesinin 2 nci fıkrasında; Maliye Bakanlığının mükelleflere muameleleri ile ilgili tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etmeleri zorunluluğunu getirmeye ve bu zorunluluğun kapsamını ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili olduğu hükmü yer almaktadır.

Konu ile ilgili olarak yayımlanan 320, 323, 324 ve 332 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde,  uygulamanın 01.08.2003 tarihinden itibaren başlayacağı ve birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenler, defter tutmak zorunda olan çiftçiler, serbest meslek erbabı ile vergiden muaf esnafın kendi aralarında yapacakları ticari işlemleri ile nihai tüketicilerden (Türkiye'de mukim olmayan yabancılar hariç) mal veya hizmet bedeli olarak yapacakları (01.05.2004 tarihinden itibaren) 8.000,00 TL'yi aşan tahsilat ve ödemelerinin banka, özel finans kurumları veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü aracılığıyla yapmaları ve bu kurumlarca düzenlenen belgelerle tevsikinin zorunlu olduğu belirtilmiştir.

Buna göre, fatura düzenleyerek satmış olduğunuz külçe altın ürünlerinin ticari teamüllere uygun olarak nihai tüketicilerce tarafınıza geri satılması halinde bu şahıslar adına gider pusulası düzenlemeniz ve 8.000,00 TL'yi aşan tahsilat ve ödemeleri banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etmeniz gerekmektedir.

Diğer taraftan, altın alım satımına ilişkin limit olup olmadığı hususu, Bakanlığımız görev alanına dahil olan bir konuyla ilgili olmadığından bununla ilgili bir görüş verilmesi mümkün değildir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.