Özelge: Satış Sözleşmesiyle Özel Amaçlı Ambulans olarak satışı yapılan aracın el değiştirmesi durumunda ÖTV ve KDV uygulanıp uygulanmayacağı hakkında.

 

T.C.

ARTVİN VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

 

ÇOK İVEDİ

Sayı

:

29973770-08-OZELGE-001-7

09/06/2014

Konu

:

Satış Sözleşmesiyle Özel Amaçlı  Ambulans olarak satışı yapılan aracın el değiştirmesi durumunda ÖTV ve KDV uygulanıp uygulanmayacağı hakkında.

 

 

            İlgide kayıtlı Özelge Talep Formunuz ve eklerinden, Belediye Başkanlığınız tarafından ... Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığından alınan  ve satış sözleşmesinde belirtilen ... plakalı  2000 model  Transit 190 V (Özel Amaçlı Ambulans) aracın alış işleminin  ÖTV ve KDV açısından durumu hakkında Defterdarlığımızdan görüş istediğiniz anlaşılmıştır.

            1- 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu Uygulaması:

            4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanununun 1 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasıyla, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki araçlardan kayıt ve tescile tabi olanların ilk iktisabı, kayıt ve tescile tabi olmayanların ise ithalatı veya imal ya da inşa edenler tarafından teslimi ile özel tüketim vergisi uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışı bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV'nin konusuna alınmıştır.

            Mezkûr maddenin (2) numaralı fıkrasında da Kanuna ekli listelerde yer alan malların Türk Gümrük Tarife Cetvelinde tanımlanan eşyalar olduğu hükme bağlanmış olup, ÖTV kapsamına giren mallar Kanun eki listelerde Türk Gümrük Tarife Cetvelinde sınıflandırıldıkları gümrük tarife istatistik pozisyonu numaraları itibariyle belirlenmiştir.

            Bu çerçevede, bahse konu Kanuna ekli (II) sayılı listede, binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtları (87.02 pozisyonuna girenler hariç) içeren 87.03 G.T.İ.P. numarası da yer almakla birlikte, bu tarife pozisyonunda bulunduğu halde ambulans, mahkûm taşımaya mahsus araba, cenaze arabası, itfaiye öncü arabası gibi özel amaçla yapılmış motorlu taşıtlar, parantez içi hükümle ÖTV kapsamı dışında tutulmuştur.

            Buna göre, 87.03 tarife pozisyonunda bulunan ambulansların ithali, imalatçıları tarafından teslimi veya ilk iktisabı ÖTV'nin konusu kapsamına girmediği gibi, bu araçların sonraki aşamalarda el değiştirmeleri de ÖTV'nin konusu kapsamına girmemektedir.

            2- 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu Uygulaması:

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının;

            - (1) numaralı bendine göre, Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde teslim ve hizmetler;

            - (3) numaralı bendinin (d) alt bendine göre, müzayede mahallerinde ve gümrük depolarında yapılan satışlar

            KDV'ye tabidir.

            Ayrıca, 60 Sıra No.lu Katma Değer Vergisi Sirkülerinin (5.10) bölümünde araç satışlarında KDV uygulamasına ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

            Buna göre, Belediyeniz tarafından KDV mükellefiyeti bulunmayan ... Şoförler Odasından 2000 model Transit 190 V (Özel Amaçlı Ambulans) aracının alımı KDV'ye tabi bulunmamaktadır.

            Bilgi edinilmesini arz ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.