Özelge: Sanayi sicil belgesini haiz bir imalatçının yaptıracağı fason üretim için temin edeceği hammaddenin, tecil-terkin kapsamında tesliminin mümkün olmaması hakkında.

 
T.C.
MALİYE BAKANLIGI 
Gelirler Genel Müdürlüğü

SAYI : B.07.0.GEL.0.59/5908- 5

KONU:

 

İlgi : 16.03.2004 tarih ve 188 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ekinde alınan ........................... A. Ş. ' ne yazılan 14.03.2004 tarih ve 2393 sayılı özelgeden, 2710.19.99.00.19 G.T.İ.P. numaralı baz yağı kullanılarak üretimi gerçekleştirilen 3403.91.00.00.00 G.T.İ.P. numaralı yağlama müstahzarlarının bir kısmının, üretim formülü ile ham ve yardımcı madde temininin bütün sorumluluğunu üstlenerek yaptırılacak fason üretime isabet eden mal alımlarının da tecil-terkin kapsamında değerlendirildiği anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 8'inci maddesinde; adı geçen Kanuna ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki malların (I) sayılı listeye dahil olmayan malların imalinde kullanılmak üzere ithalatçıları veya imalatçıları tarafından tesliminde tarh ve tahakkuk ettirilen özel tüketim vergisinin Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek kısmının teminat alınmak suretiyle tecil olunacağı hüküm altına alınmıştır.

Konuyla ilgili açıklamaların yapıldığı 1 Seri N o.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinin 9'uncu bölümünde, tecil-terkin uygulamasından "sanayi sicil belgesi"ni haiz imalatçıların yararlanacağı, (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki malların ithalinin doğrudan imalatçılar tarafından yapılıp, ithal edilen malların 12 ay içinde (1) sayılı listede yer almayan malların imalinde kullanılması halinde, kullanımının gerçekleştiği vergilendirme dönemine ait beyanname ile vergi tahakkuk ettirileceği, bu döneme ilişkin olarak vergi dairesine verilecek ÖTV beyannamesine ise talep ve taahhütname ile sanayi sicil belgesinin onaylı örneğinin ekleneceği ifade edilmiştir.

Bu hükümler uyarınca, anılan Kanunun 8/1 'inci maddesindeki hükümden faydalanılması için, imalatın bizzat sanayi sicil belgesini haiz firma tarafından yapılması gerekmektedir. Bu nedenle, sanayi sicil belgesini haiz bir imalatçının yaptıracağı fason üretim için temin edeceği hammaddenin, tecil-terkin kapsamında teslimi mümkün bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesi ile söz konusu özelgenin buna göre düzeltilmesini rica ederim.