Özelge: Sakatlık derecesi %90'ın altında olan mamul ve engellellilerin ÖTV istisnasından yararlanıp yararlanmayacağı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

84974990-135[2012-4-7-8]-894

06/09/2012

Konu

:

Sakatlık derecesi %90'ın altında olan mamul ve engellellilerin ÖTV istisnasından yararlanıp yararlanmayacağı hk.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, % 18 oranında özürlü sağlık kurulu raporunuzun bulunduğu belirtilerek, ilk iktisabını yapacağınız araç için Özel Tüketim Vergisi istisnasından yararlanıp yararlanmayacağınız ile yararlanmanız halinde araca ilişkin olarak özel tertibat yapılmasının gerekip gerekmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7/2 nci maddesiyle, bu Kanuna ekli (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tabi mallardan;

            a) 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³'ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³'ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, sakatlık derecesi % 90 veya daha fazla olan malûl ve engelliler tarafından,

            b) 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³'ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³'ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, bizzat kullanma amacıyla sakatlığına uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malûl ve engelliler tarafından,

            beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı ÖTV'den istisna edilmiştir.

            Konuyla ilgili olarak 1 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinin (7.2.1.2.) bölümünde açıklandığı üzere, Kanuna ekli (II) sayılı listede yer alan ve yukarıda pozisyon numaraları belirtilen araçlardan, sakatlık derecesi % 90'ın altında olan malul ve engellilerin bizzat kullanmak amacıyla sakatlığına uygun hareket ettirici özel tertibat yaptırılan araçları istisna kapsamında satın almalarına ilişkin olarak mükellefler tarafından verilecek ÖTV beyannamesine; alıcının maluliyeti veya sakatlığı ile özel tertibat yaptırılan araçları kullanabileceğine dair yetkili sağlık kuruluşlarından alınan sağlık kurulu raporunun aslı veya noter onaylı örneği, aracın sakatlığa uygun olarak tadil edildiğine dair teknik belgenin aslı veya noter onaylı örneği, alıcının "H" sınıfı sürücü belgesinin fotokopisi eklenecek ve beyannamede ÖTV hesaplanmayacaktır.

            Öte yandan, söz konusu ÖTV İstisnası uygulaması hakkında 30/4/2010 tarihli ve 12 Sıra No'lu Özel Tüketim Vergisi Sirkülerinin (3-b) ve (3-c) bölümlerinde açıklamalar yapılmıştır.

            Bu açıklamalar uyarınca, Kanunun 7/2 nci maddesinin (b) alt bendi uygulamasında, hareket ettirici aksam olarak debriyaj, fren ve gaz pedalları ile vites kolunda sabitlenmiş bir şekilde özel tertibat yapılması gerekmekte olup, yapılan özel tertibatın kişinin sakatlığıyla uyumlu olması da yasal bir zorunluluktur. Sakatlık derecesi % 90'ın altında olanların gaz, fren, debriyaj pedalları ile vites kolunda sakatlığına uygun hareket ettirici özel tertibat yaptırmaksızın kullanabilecek olduğu araçlar ile aracı hareket ettirici özel tertibat sayılmayan (direksiyona topuz takılması, engelin bulunduğu taraftaki silecek kolu, sinyal, cam silecek kumandası, dörtlü flaşör, ön-arka cam su fıskiyesi, korna ve kontak gibi düzeneklerin diğer tarafa alınması veya direksiyon simidine monte edilmesi vb.) tadilat yapılmak suretiyle kullanılabilecek olan araçların ilk iktisabında söz konusu istisnadan yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

            Bununla birlikte, otomatik vitesli araçlar, başka bir tadilat olmaksızın özel tertibatlı araç olarak değerlendirilmemektedir. Buna göre otomatik vitesli araçların gaz veya fren pedalı ya da vites kolunda sakatlığa uygun olarak yaptırılan tadilatlar, hareket ettirici özel tertibat sayılacak ve sağ ayağındaki veya sağ bacağındaki sakatlık nedeniyle bu şekilde otomatik vitesli araç kullanabilecek olanlar, bu araçları ilk iktisabında istisnadan yararlanabilecektir.

            Ancak anılan yasa hükmünün engellilerin sakatlıklarına göre ayrım yapılmasını öngören bir amaç gütmesi söz konusu olmayacağından, sol alt ekstremitede (ayak veya bacakta) sakatlığı olanlar için otomatik vitesin hareket ettirici özel tertibat olarak sayılması gerekmektedir. Buna göre, sağlık raporuna göre sadece sol alt ekstremitede sakatlığı bulunan malul ve engellilerin "H" sınıfı sürücü belgesi olması halinde, başkaca özel tertibat yapılmasına gerek olmaksızın otomatik vitesli araçları ilk iktisabında bu istisnadan yararlanmaları mümkün bulunmaktadır. Bu durumda sakatlık derecesi % 90'ın altında olup, sadece sol alt ekstremitede sakatlığı bulunan malul ve engelliler için verilecek (2A) numaralı ÖTV beyannamesine, aracın sakatlığa uygun olarak tadil edildiğine dair teknik belge yerine aracın otomatik vitesli olduğuna dair "uygunluk belgesi" nin aslı veya noter onaylı örneği eklenecektir.

            İlgide kayıtlı özelge talep formu ekindeki ... tarafından düzenlenen 09/12/2011 tarih ve 3597 sayılı özürlü sağlık kurulu raporunuzun tetkikinden; sağ el 4. parmakta fleksiyon kontraktürü, sağ ayak üç parmak, sol ayak bileği ankiloze teşhisi konulduğu, "H"sınıfı sürücü belgesi alır ile otomatik vitesli araç kullanır, özel tertibat gerekmez ibaresi bulunduğu anlaşılmıştır.

            Yukarıdaki hüküm ve açıklamalara göre; sakatlık derecenizin % 90'ın altında olması nedeniyle  "H" sınıfı sürücü belgesi olmadan ve ilk iktisabını yapacağınız araçta sakatlığınıza uygun hareket ettirici aksam olan debriyaj, fren ve gaz pedalları ile vites kolunda özel tertibat yapılmasına gerek olmaksızın kullanılabilecek olan araçlar (örneğin; otomatik vitesli araçlar) ile aracı hareket ettirici özel tertibat sayılmayan (direksiyona topuz takılması, özel koltuk takılması, engelin bulunduğu taraftaki silecek kolu, sinyal ve kontak düzeneklerinin diğer tarafa alınması v.b.) tadilatların yapılması suretiyle kullanılabilecek olduğunuz araçlar için sözkonusu istisnadan yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.