Özelge: Sağlık hizmeti sunucusunun seyyar EFT-POS cihazı kullanması durumunda Sosyal Güvenlik Kurumu adına tahsil edilen Katılım Payı' nın ödeme kaydedici cihaz fişinde yer alıp almayacağı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

27575268-105[233-2014-2]-581

06/06/2014

Konu

:

Sağlık hizmeti sunucusunun seyyar EFT-POS cihazı kullanması durumunda Sosyal Güvenlik Kurumu adına tahsil edilen Katılım Payı' nın ödeme kaydedici cihaz fişinde yer alıp almayacağı hk.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, ............ Vergi Dairesi Müdürlüğünün ............vergi numaralı mükellefi olduğunuz, sağlık merkezi olarak faaliyet gösterdiğiniz, şirketinizce sunulan sağlık hizmetlerinin belgelendirilmesinde yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanmak için alt yapınızı oluşturduğunuz, ancak 40 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Sirkülerine göre Sosyal Güvenlik Kurumu adına tahsil edilen "Katılım Payı" için herhangi bir fatura veya fiş düzenleme mecburiyetinizin bulunmadığı belirtilerek, EFT-POS özellikli yeni nesil ödeme kaydedici cihaz ile tahsil edilen ve fişi otomatik olarak çıkan söz konusu "Katılım Payı" nın cihazda nasıl tanımlanacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            213 sayılı Vergi Usul Kanununun 3' üncü maddesinde, vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyetinin esas olduğu, vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin yemin hariç her türlü delille ispatlanabileceği hükmü yer almaktadır.

            Aynı Kanunun 227' nci maddesinde ise, bu kanunda aksine hüküm olmadıkça bu Kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsikinin mecburi olduğu hükme bağlanmıştır.

            Diğer taraftan, 426 Sıra No' lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Vergi Usul Kanununun mükerrer 257' nci maddesiyle Bakanlığımıza tanınan yetkiye istinaden, satışı yapılan malları aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar dışındaki kimselere satan veya aynı kimselere hizmet veren birinci ve ikinci sınıf tüccarlara (perakende teslimde bulunan veya hizmet ifa eden) Vergi Usul Kanununa göre fatura vermek zorunda olmadıkları mal satışları veya hizmet ifalarının belgelendirilmesinde (06.12.1984 tarihli ve 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanuna göre kullanmak zorunda oldukları ödeme kaydedici cihazların yerine) "Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları" kullanma mecburiyeti getirilmiştir.

            Anılan Tebliğin, "3100 sayılı Kanun ve İlgili Mevzuat" başlıklı 7' nci bölümünde de; "3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanuna dayanılarak çıkarılan Tebliğlerin ve diğer ikincil mevzuatın, bu Tebliğe ve 5' inci bölümde sayılan dokümanlara aykırı olmayan hükümleri, yeni nesil ödeme kaydedici cihaz uygulamaları bakımından uygulanmaya devam edilir" açıklamasına yer verilmiştir.

            7 Seri No.lu Ödeme Kaydedici Cihaz Genel Tebliğinin (B/1) bölümünde ise cihazlarda en az dört departman bulunacağı, bütün departmanların katma değer vergisi oranlarının (cihaz mührü sökülmeden ve tuşlarına basılmak suretiyle) programlanmasına uygun özellikte olacağı; fişlerin üzerinde, mükellef bilgileri, tarih, müteselsil fiş numarası ve saatin yanı sıra, değişik katma değer vergisi oranları itibariyle mal cinslerinin bulunacağı, mal cinslerinin en az beş harfle (karakterle) kısaltılarak, anlaşılır bir şekilde gösterileceği açıklanmıştır.

            Diğer taraftan, 16/02/2009 tarihli ve 40 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde; Sosyal Güvenlik Kurumu adına muayene katılım payı tahsil edilmesine ilişkin açıklamalara yer verilmiş olup, söz konusu Sirkülerin 4'üncü bölümünde; "Sosyal Güvenlik Kurumu adına muayene katılım payı tahsil edilmesi sırasında kişilere herhangi bir mal satışı veya hizmet yapılmadığından, bu uygulamaya yönelik olarak tahsilatı yapanlarca (eczane, özel sağlık kurumu, vb.) bir belge düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır." denilmektedir.

            Buna göre, özel sağlık merkezi olarak kurumunuzca hastalardan, Sosyal Güvenlik Kurumu adına tahsil edilen muayene katılım payı için herhangi bir belge düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır.

            Ancak özel sağlık kurumlarının, kendilerine ait olmayan ve SGK'ya aktarılan "muayene katılım payı" bilgisini EFT-POS özellikli yeni nesil ödeme kaydedici cihaz fişleri üzerinde münhasıran bilgi amaçlı göstermek istemeleri halinde fişlerin, 3100 sayılı Kanunla ilgili olarak yayımlanan 7 Seri No.lu Genel Tebliğinde yazılı bilgileri ihtiva etmesi şartıyla, söz konusu bilginin "TOPLAM ve TOPKDV" ibarelerinin hemen altında ayrı bir satır halinde ve cihaza ait X ve Z raporlarında görülecek şekilde, cihazlarının üreticileri olan ödeme kaydedici cihaz firmalarına ayarlattırmaları mümkün bulunmaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.