Özelge: Sağ koldaki sakatlık nedeniyle %60 oranında sakatlığı bulunanların araç alımında ÖTV istisnası uygulaması hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.06.17.01-2010/ÖTV-7-11-610

28/09/2010

Konu

:

ÖTV 7/2-b istisnası

 

İlgide kayıtlı dilekçenizde, sağ kolunuzdan engelli olmanız nedeniyle %60 özür oranlı raporunuz ve dilekçeniz ekinde sunduğunuz belgeler doğrultusunda satın alacağınız sıfır otomobile ÖTV istisnası uygulanıp uygulanmayacağı konusunda yazı istenilmiş olup, konuyla ilgili Başkanlığımız görüşü aşağıdaki gibidir. 

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin 2 nci bendinde; Kanuna ekli (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tâbi mallardan; 

a) 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³'ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³'ü aşanlar hariç) ve 87.11G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, sakatlık derecesi % 90 veya daha fazla olan malûl ve engelliler tarafından,

b) 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³'ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³'ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, bizzat kullanma amacıyla sakatlığına uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malûl ve engelliler tarafından,

c) 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³'ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³'ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, bu bendin (a) ve (b) alt bentlerinde belirtilen malûl ve engelliler tarafından ilk iktisabından sonra deprem, heyelan, sel, yangın veya kaza sonucu kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle hurdaya çıkarılmasında, bu G.T.İ.P. numaralarında yer alan malları hurdaya çıkaran malûl ve engelliler tarafından,

Beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı ÖTV'den istisna edilmiştir.

Konuyla ilgili olarak, 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin 7 ve 14 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğleriyle değişik "7.2.1.2." bölümünde, söz konusu araçları bizzat kullanmak amacıyla sakatlığına uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malûl ve engellilerin ÖTV istisnası uygulanan ilk iktisaplarına ilişkin olarak mükellefler tarafından verilecek ÖTV beyannamesine;

-Alıcının maluliyeti veya sakatlığı ile özel tertibat yaptırılan araçları kullanabileceğine dair Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca yetkili sağlık kuruluşundan alınan sağlık kurulu raporunun aslı veya noter onaylı örneği,

-Aracın sakatlığa uygun olarak tadil edildiğine dair teknik belgenin aslı veya noter onaylı örneği,

-Alıcının "H" sınıfı sürücü belgesinin fotokopisinin,

ekleneceği ve beyannamede ÖTV hesaplanmayacağı belirtilmiştir.

Ayrıca 30/4/2010 tarihli ve 12 Sıra No.lu ÖTV Sirkülerinin (3/b) bölümünde konuyla ilgili olarak, Kanunun 7 nci maddesinin 2 numaralı bendinin (b) alt bendi uygulamasında, hareket ettirici aksam olarak debriyaj, fren ve gaz pedalları ile vites kolunda sabitlenmiş bir şekilde özel tertibat yapılması gerektiği, yapılan özel tertibatın kişinin sakatlığıyla uyumlu olmasının da yasal bir zorunluluk olduğu, sakatlık derecesi % 90'ın altında olanların gaz, fren, debriyaj pedalları ile vites kolunda sakatlığına uygun hareket ettirici özel tertibat yaptırmaksızın kullanabilecek olduğu araçlar ile aracı hareket ettirici özel tertibat sayılmayan (direksiyona topuz takılması, engelin bulunduğu taraftaki silecek kolu, sinyal, cam silecek kumandası, dörtlü flaşör, ön-arka cam su fıskiyesi, korna ve kontak gibi düzeneklerin diğer tarafa alınması veya direksiyon simidine monte edilmesi vb.) tadilat yapılmak suretiyle kullanılabilecek olan araçların ilk iktisabında söz konusu istisnadan yararlanılmasının mümkün bulunmadığı belirtilmiştir.

Bu nedenle ... tarafından düzenlenmiş ... tarih ve ... sayılı Sağlık Kurulu Raporunda Özür Durumuna Göre Tam Vücut Fonksiyon Kaybı Oranınız ... olduğundan, yukarıda belirtilen araçlarda bizzat kullanmak amacıyla sakatlığınıza uygun hareket ettirici özel tertibat yaptırmanız halinde ÖTV istisnasından faydalanmanız mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

Vergi Dairesi Başkanı a.

Grup Müdürü V.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.