Özelge: Restaurant ve Çay Bahçesinde Verilen Düğün ve Kokteyl Hizmeti.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

 

Sayı

:

18008620-130[ÖZG-2012-94]-62

08/07/2013

Konu

:

Restaurant ve çay bahçesinde verilen düğün ve kokteyl hizmeti.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun tetkikinden; Şirketinizin esas faaliyet konusunun restaurant işletmeciliği olduğu, yemek salonları ve çay bahçenizde bazı günlerde yemekli-içkili, yemekli-ayakta, bistro yemek düzeniyle kokteyl-pastalı, ara sıcaklı ve çerezli yemekli düğün ve kokteyl organizasyonu hizmeti verdiğiniz, bu hizmetlere ilişkin faturada, hizmetin genelini oluşturan kalemlerin ayrıştırılarak, çalışanlarınız tarafından hazırlanan yemek ve pasta gibi kalemlerde %8 KDV uygulanması gerektiği, ancak vergi dairesince, hizmetin tamamının düğün organizasyonu kapsamında %18 oranında KDV'ye tabi tutulması gerektiği belirtildiğinden bahisle, söz konusu hizmetlerde uygulanacak KDV oranı konusunda Başkanlığımız görüşü talep edildiği anlaşılmıştır.

            KDV Kanununun 1/1 inci maddesine göre, Türkiye'de ticari, sınaî, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler KDV'ye tabidir.

            KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

            Kararnameye ekli II sayılı listenin,

            -24 üncü sırasında; "Gazino, açık hava gazinosu, bar, dans salonu, diskotek, pavyon, taverna, birahane, kokteyl salonu ve benzeri yerler hariç olmak üzere kahvehane, kır kahvesi, çay bahçesi, çay ocağı, kıraathane, kafeterya, pastane, ayakta yemek yenilen yerler, yemeği pakette satan veya diğer şekillerde yemek hizmeti sunan yerler, lokanta, içkili lokanta, kebapçı ve benzeri yerlerde (birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme belgesine sahip olan yerler ile üç yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri ve benzeri tesislerin bünyesindeki lokantalar hariç) verilen hizmetler (bu yerlerde verilen hizmetlerin alkollü içeceklere isabet eden kısmı hariç)",

            25 inci sırasında; "Otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmeti (1618 sayılı Kanun hükümlerine göre Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan işletme belgesi almış seyahat acenteleri tarafından müşteriye aktarılan geceleme hizmet tutarı ve bu hizmete ilişkin aracılık bedellerine de konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmetlerinin ait olduğu oran uygulanır. Konaklama tesislerinde geceleme hizmetinden yararlanmayanlara verilen tüm hizmetler ile geceleme hizmetiyle beraber verilen ancak ayrıca belgelendirilen ya da geceleme hizmetine ait belgede ayrıca fiyatlandırılan hizmetler bu sıra kapsamında yer almamaktadır. Ancak geceleme hizmeti kapsamında verilmesi ve geceleme bedeline dahil edilmesi mutat olan diğer hizmetler bu sıra kapsamında yer almakla birlikte bu şekilde belirlenen geceleme bedeli içinde sunulan alkollü içeceklere ilişkin yüklenilen katma değer vergisi tutarları, hizmeti sunanlar tarafından indirim konusu yapılamaz.)" ifadesi yer almaktadır.

            Konuyla ilgili olarak 107 ve 108 seri no.lu KDV Genel Tebliğinde gerekli açıklamalar yapılmıştır.

            Buna göre, Kararname eki II sayılı listenin "Diğer Mal ve Hizmetler" başlıklı (B) bölümünün 2009/15200 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3 üncü maddesi ile değişik 24 üncü sırası uyarınca, birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme belgesine sahip olan yerler ile üç yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri ve benzeri tesislerin bünyesindeki lokantalarda verilen hizmetler, 15/07/2009 tarihinden geçerli olmak üzere genel oranda (% 18) katma değer vergisine tabi bulunmaktadır.

            Ayrıca, otel, motel, pansiyon, fuar alanı ve benzeri tesislerde düğün, iş toplantısı, gala yemeği vb. organizasyon hizmetlerinin verilmesi de % 18 oranında KDV'ye tabi olacaktır.

            Söz konusu organizasyonlarda hizmetin bir unsuru olarak yapılan yiyecek ve içecek teslimleri organizasyon hizmeti kapsamında vergilendirileceğinden genel oranda KDV'ye tabi tutulacak, bu tür organizasyonlara ait faturada yiyecek ve alkolsüz içecek teslimlerinin ayrıca gösterilmesi ve/veya ayrıca fatura edilmesi genel oranda KDV uygulamasına engel teşkil etmeyecektir.

            Bu açıklamalar çerçevesinde, Şirketinize ait tesisin yemek salonları ve çay bahçesinde yemekli-içkili, yemekli-ayakta, bistro yemek düzeniyle kokteyl-pastalı, ara sıcaklı ve çerezli yemekli şeklinde verilen düğün ve kokteyl hizmetleri, organizasyon hizmeti kapsamında değerlendirileceğinden %18 oranında KDV'ye tabi olacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.