Özelge: Resmi daire tarafından Toplum Yararına Çalışma Projesi (İŞ-KUR) kapsamında istihdam edilen çalışanlar için Sosyal Güvenlik Kurumuna verilecek aylık sigorta pirim bildirgeleri ve vergi dairesine verilecek olan muhtasar beyannamelerin damga vergisin

 

T.C.

ÇANKIRI VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.4.DEF.0.18.10.00-DV-3-14

17/09/2010

Konu

:

Damga Vergisi Muafiyeti

 

 

             İlgide kayıtlı dilekçenizin incelenmesinden, Müdürlüğünüzce Toplum Yararına Çalışma Projesi (İŞ-KUR) kapsamında istihdam edilen çalışanlar için Sosyal Güvenlik Kurumuna verilecek aylık sigorta pirim bildirgeleri ve vergi dairesine verilecek olan muhtasar beyannamelerin damga vergisinden muaf olup olmadığı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

             Bilindiği üzere, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 ncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, resmi daireler ile kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergisini kişilerin ödeyeceği; 8 nci maddesinde, bu kanunda yazılı resmi daireden maksadın genel ve özel bütçeli idarelerle il özel idareleri, belediyeler ve köyler olduğu, bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan  iktisadi   işletmeler   resmi   daire   sayılmayacağı; 9 uncu maddesinde, bu Kanuna ekli (2) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisinden istisna olduğu hükme bağlanmıştır.

             Mezkur Kanuna  ekli   (1)   sayılı   tablonun  "IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar" başlıklı bölümünün; 2/b-bd fıkrasında muhtasar beyannamelerin maktu (2010 yılı için 18,55 TL), 2/e fıkrasında, sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgelerinin maktu (2010 yılı için 13,75-TL) damga vergisine tabi olduğu; Kanuna ekli (2) sayılı tablonun "I- Resmi işlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında ise, resmi daireler arasındaki işlemleri kapsayan her türlü kağıtların damga vergisinden istisna olduğu hükmü bağlanmıştır.

              Öte yandan, 20.05.2006 tarih ve 26173 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5502 sayılı Kanun ile 4958 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun1 ila 24 üncü maddeleri yürürlükten kaldırılmış, Sosyal Güvenlik Kurumu kurulmuştur. Söz konusu Kanunun "vergi ve fon muafiyeti" başlıklı 36 ncı maddesiylede Sosyal Güvenlik Kurumuna damga vergisi muafiyeti getirilmiştir.

              Konuya ilişkin olarak yayımlanan 16 sayılı Damga Vergisi Sirkülerinin 3 üncü bölümünde de, 488 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde tanımlanan resmi daireler ya da damga vergisinden muaf tutulmuş diğer kişi ve kuruluşlar tarafından 5502 sayılı Kanuna göre Damga Vergisi muafiyeti bulunan Sosyal Güvenlik Kurumuna 5510 sayılıSosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri gereğince verilecek sigorta prim bildirgesi niteliğindeki aylık prim ve hizmet belgesi ile e-bildirge sözleşmelerinin damga vergisine tabi tutulmaması gerektiği açıklanmıştır. 

              Buna göre, genel bütçeli idare olan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir kurum olarak resmi daire hüviyetini haiz Müdürlüğünüz tarafından 5502 sayılı  Kanuna göre damga vergisi muafiyeti bulunan Sosyal Güvenlik Kurumuna verilecek sigorta pirim bildirgelerinin ve resmi daire olan Malmüdürlüğüne verilecek beyannamelerin damga vergisine tabi tutulmaması gerekmektedir.

             Diğer taraftan, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde, kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecbur oldukları belirtilmiştir.

             Aynı Kanunun 98 inci maddesinde," 94 üncü madde gereğince vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanlar bir ay içinde yaptıkları ödemeler veya tahakkuk ettirdikleri karlar ve iratlar ile bunlardan tevkif ettikleri vergileri ertesi ayın 20 nci günü akşamına kadar, ödeme veya tahakkukun yapıldığı yerin bağlı olduğu vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar. Yıl sonlarında tahakkuk ettirilen mevduat faizlerinden kesilecek vergilerin bildirilmesi için bu süre bir ay uzatılır.

             Aynı belediye hudutları içinde muhtelif yerlerde yapılan ödeme veya tahakkuklar İle bunlara ait vergilerin bir merkezden bildirilmesi caizdir..." 100 üncü maddesinde ise, "Genel bütçeye dahil idare ve müesseseler yaptıkları vergi tevkifatı için beyanname vermezler."   hükümleri yer almıştır.

             Öte yandan, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 238 inci maddesinde işverenlerin her ay ödedikleri ücretler için (Ücret bordrosu) tutmaya mecbur oldukları belirtilmiştir.

             Bu açıklamalara göre, Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) na katılan işçilere yapılan ücret ödemeleri için Şabanözü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ücret bordrosu düzenlenerek Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesine göre tevkifata tabi tutulması gerekmektedir.

            Ancak, Şabanözü İlçe Milli Eğitim  Müdürlüğünün söz konusu işçilere yapılan ödemelerden kesilen gelir vergisi tevkifatı ile ilgili işlemler için, adı geçen Müdürlüğün genel bütçeye dahil idareler içerisinde yer alması sebebiyle muhtasar beyanname vermeyeceği tabiidir.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

Defterdar

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.