Özelge: Reklamı yapılan mükelleflerin talimatıyla sevk edilen mallara ilişkin belge düzeni hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-662

08/06/2011

Konu

:

Reklamı yapılan mükelleflerin talimatıyla sevk edilen mallara ilişkin belge düzeni hk.

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, ... Vergi Dairesi Müdürlüğünün ... vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz, reklam amacıyla hediye verilmesini talep eden firmaların talimatıyla çeşitli promosyon ürünleri satın alarak bu firmaların belirleyeceği müşterilere teslim ettiğiniz, bu işlem dolayısıyla  ilgili firmaya sunduğunuz hizmet ve emtianın bedelini ihtiva eden hizmet faturası düzenleyeceğiniz belirtilerek, söz konusu ürünlerin teslimine ilişkin belge düzeni hususunda görüş talep edildiği anlaşılmıştır.

213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun "Faturanın Tarifi" başlıklı 229'uncu maddesinde;

"Fatura satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır." hükmü yer almakta olup, aynı Kanun'un "Faturanın Nizamı"  başlıklı 231'inci maddesinin 5'inci fıkrasında; faturanın, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenmesi gerektiği, bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturaların hiç düzenlenmemiş sayılacağı hüküm altına alınmıştır.

Anılan Kanun'un "Faturanın Şekli" başlıklı 230'uncu maddesinin 5' inci fıkrasında;

"Satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarası, (Malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde satıcının, teslim edilen malın alıcı tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde alıcının, taşınan veya taşıttırılan mallar için sevk irsaliyesi düzenlenmesi ve taşıtta bulundurulması şarttır.)

Malın, bir mükellefin birden çok iş yerleri ile şubeleri arasında taşındığı veya  satılmak üzere bir komisyoncu veya diğer bir aracıya gönderildiği hallerde de, malın gönderen tarafından sevk irsaliyesine bağlanması gereklidir. Bu bentte yazılı irsaliyeler hakkında fiyat ve bedel ile ilgili bilgiler hariç olmak üzere, bu madde hükmü ile 231 inci madde hükmü uygulanır. İrsaliyelerde malın nereye ve kime gönderildiği ayrıca belirtilir.

 ..."

hükümleri yer almaktadır.

Aynı Kanun'un 232'nci maddesinde ise, birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin aynı maddede  beş bent halinde sayılanlara sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve bunların da fatura istemek ve almak mecburiyetinde olduğu hükme bağlanmıştır.

Konuya ilişkin olarak yayımlanan 173 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nin "C-Belge Düzenine İlişkin Olarak Uygulamada Ortaya Çıkan Tereddüt Konusu Hususlarla İlgili Açıklamalar ve Yeni Düzenlemeler" başlıklı bölümünün (d) bendinde ise;

"Bazı mükelleflerin başka mükelleflere teslim edilmek üzere üçüncü şahıslara talimat vererek mal sevkettirmesi durumunda sevk irsaliyesi aşağıdaki  örnekte açıklandığı şekilde düzenlenecektir.

Örnek : Toptancı (A) müşterisi olan perakendeci (C) ye teslim edilmek üzere imalatçı (B) ye talimat vererek kendi adına mal sevkiyatı yapılmasını istemektedir. Bu örnekte (C) ye karşı esas satıcı (A) dır. (B) ise (A) ya karşı satıcı durumundadır. Ancak, malı (A) yerine (C) ye teslim etmektedir.

Buna göre, 167 sıra sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 6/a maddesinde açıklandığı gibi, malın alıcı (C) ye teslim edilmek üzere (B) tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde (B), bir nüshası kendinde kalacak ve diğer nüshası (C) ye gönderilecek şekilde sevk irsaliyesi düzenleyecek ayrıca kendinde kalan nüshasının bir (örneğini) fotokopisini de (A) ya gönderecektir. Sevk irsaliyesinin müşteriler bölümüne ise "(A) adına (C)ye teslim edilmek üzere" ibaresini yazacaktır."

açıklamasına yer verilmiştir.

Bu hüküm ve açıklamalar doğrultusunda, şirketiniz tarafından, hizmet verilecek firmalar adına bu firmaların belirleyeceği müşterilere dağıtımı yapılan promosyon ürünlerine ilişkin olarak "A firması adına alıcı (C) ye teslim edilmek üzere" ibareli sevk irsaliyesi düzenlenmesi gerekmektedir. Diğer taraftan, şirketinizce satın alınan promosyon ürünlerine ilişkin faturanın ilgili firmalar tarafından satış tutarı üzerinden şirketiniz adına ve şirketiniz tarafından da ürünleri sattığınız müşterileriniz adına satış bedeli üzerinden fatura düzenleneceği tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.