Özelge: Polyesterden imal edilen motorsuz tekne ve kano tesliminde özel tüketim vergisi hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer vergiler Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

21152195-35-03-780

30/12/2011

Konu

:

Polyesterden imal edilen motorsuz tekne ve kano tesliminde özel tüketim vergisi.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; ilaçlama, su tankları, salamura tankları, balık havuzları, oto yedek parçaları ve arızi olarak polyesterden değişik ebatlarda muhtelif tekne ve kano imalatı nedeniyle...  Vergi Dairesinin ...vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz belirtilerek, motorsuz olarak satılan ve kayıt ve tescili alıcılar tarafından yapılan tekne ve kanoların satışı nedeniyle özel tüketim vergisi mükellefiyetinizin bulunup bulunmadığı ile bulunması halinde yetkili Vergi Dairesinin neresi olduğu, hangi tür beyannamelerin verileceği konularında bilgi verilmesi talep edilmektedir.

            4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun;

             -1/1 inci maddesinin (b) bendinde; (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olanların ilk iktisabının, (c) bendinde; (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olmayan malların ithalatı veya imal ya da inşa edenler tarafından tesliminin bir defaya mahsus olmak üzere özel tüketim vergisine tâbi olduğu,

            -3 üncü maddesinin (a) bendinde; Kanuna ekli (II) sayılı listedeki araçlarda kayıtve tescile tabi olanlar için ilk iktisapta, kayıt ve tescile tabi olmayanlar için ise bunların tesliminde veya ithalinde verginin doğduğu,

             -4/1 inci maddesinin (a) bendinde; (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olmayanları imal, inşa veya ithal edenler ile bu malların müzayede yoluyla satışını gerçekleştirenlerin, (b) bendinde (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olanlar için; motorlu araç ticareti yapanların, kullanmak üzere ithal edenlerin veya müzayede yoluyla satışını gerçekleştirenlerin özel tüketim vergisinin mükellefi olduğu,

             -14 üncü maddesinin 1 inci bendinde; (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olmayanların tesliminde vergilendirme döneminin, faaliyette bulunulan takvim yılının birer aylık dönemleri olduğu, beyannamenin, vergilendirme dönemini izleyen ayın on beşinci günü akşamına kadar mükellefin katma değer vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine verileceği, 2 nci bendinde ise (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tâbi mallara ait özel tüketim vergisi beyannamesinin, ilk iktisap ile ilgili işlemlerin tamamlanmasından önce bu işlemlerin yapıldığı yer vergi dairesine verileceği ve verginin aynı günde ödeneceği, 5'inci bendinde de; Maliye Bakanlığının bu Kanun gereğince verilmesi gereken beyannamelerin şekil ve muhtevasını belirlemeye yetkili olduğu,

             hüküm altına alınmıştır.

             Diğer taraftan anılan Kanuna ekli (II) sayılı Listede, Gümrük Tarife Cetvelinin 89.03 istatistik pozisyon numarasında yer alan "Yatlar ve diğer eğlence ve spor tekneleri; kürekli kayıklar ve kanolar (Şişirilebilir olanlar ile birim ağırlığı 100 kg.ı geçmeyenler, kürekli kayıklar ve kanolar hariç)" %8 oranında özel tüketim vergisine tabi bulunmaktadır.

            Buna göre, birim ağırlığı 100 kilogramı geçen yatlar ve diğer eğlence ve spor teknelerinin teslimlerinde (%8) oranında özel tüketim vergisi hesaplanması gerekmektedir. Şişirilebilir olan veya birim ağırlığı 100 kilogramı geçmeyen yatlar ve diğer eğlence ve spor tekneleri, kürekli kayıklar ve kano teslimlerinde ise özel tüketim vergisi uygulanmayacaktır.

            Öte yandan, 6272 sayılı Türk Ticaret Kanununun 840 ıncı maddesine göre gemi siciline; aynı Kanunun 822 nci maddesinin 2 nci fıkrasının (1) ve (3) numaralı bentlerine yazılı gemiler ile 823 üncü maddesi kapsamında Türk Bayrağı çekme hakkına haiz ticaret gemileri kayıt edilmektedir. Anılan Kanunun 844 üncü maddesinde, 18 Gros tonilato ve daha büyük her ticaret gemisinin malikinin tescil talebinde bulunmasının zorunlu olduğu, 840 ıncı maddesinde ise gemi siciline tescili caiz olan diğer gemilerin maliklerinin, gemilerini tescil ettirmekte serbest oldukları hüküm altına alınmıştır.

            Bu hükme göre, ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan ve Türk Ticaret Kanununun 844 üncü maddesi gereğince gemi siciline kaydedilmesi zorunlu olan 18 Gros tonilato ve daha büyük ticari yatlar, eğlence ve spor tekneleri ÖTV uygulamasında "kayıt ve tescile tabi" araçlar olarak değerlendirilecektir. Bu araçlarda vergiyi doğuran olay ilk iktisap ile meydana gelecek ve vergi, ilk iktisaptan önce (2A) numaralı ÖTV beyannamesi ile beyan edilip ödenecektir. Bu araçların kayıt ve tescilinde "ÖTV Ödeme Belgesi" nin aranılacağı tabiidir.

             Bu durumda, imal ettiğiniz (89.03) Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon numarasında tanımlanan tekne ve kanolardan; şişirilebilir olanlar, birim ağırlığı 100 kilogramın altında olanlar, kürekli kayık ve kanolar dışındaki ÖTV'nin konusuna giren araçlardan, kayıt ve tescile tabi olan 18 Gros tonilato ve daha büyük ticaret gemileri için ilk iktisaptan (fatura düzenlemeden) önce Taşıtlar Vergi Dairesine 2A numaralı Özel Tüketim Vergisi beyannamesi vererek vergi ödemeniz gerekmektedir. Kayıt ve tescile tabi olmayanlar için ise  katma değer vergisi yönünden bağlı olduğunuz Bornova Vergi Dairesine mükellefiyet kaydı açtırarak, malların teslimini takip eden ayın 15. günü akşamına kadar 2B numaralı Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi ile beyanda bulunacağınız vergiyi aynı süre içinde ödemeniz gerekmektedir.

             Bilgi edinilmesini rica ederim

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.