Özelge: Pişmanlık talebiyle verilen beyannamelere istinaden tahakkuk ettirilen vergiler için, pişmanlık zammının aranılıp aranılamayacağı hakkında.

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

TARİH : 03/07/2000
SAYI : B.07.0.GEL.0.30/3044-371-683/25047
KONU : Pişmanlık talebiyle verilen beyannamelere
istinaden tahakkuk ettirilen vergiler için, pişmanlık
zammının aranılıp aranılamayacağı hk.

..................... VALİLİĞİ
(Defterdarlık: Usul Gelir Müdürlüğüne)

İLGİ : ..................... gün ve ..................... sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ekinde alınan ve 188 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca Defterdarlığınızca tayin edilen özelge incelenmiş aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.

Bilindiği üzere, pişmanlık ve ıslah hükümleri Vergi Usul Kanununun 371. maddesinde düzenlenmiş olup bu maddede; beyana dayanan vergilerde vergi ziyaı cezasını gerektiren kanuna aykırı hareketlerini ilgili makamlara kendiliğinden dilekçe ile haber veren mükelleflere maddede 5 bent halinde sayılan kayıt ve şartlarla vergi ziyaı cezası kesilmeyeceği hüküm altına alınmıştır. Maddenin 5 numaralı bendinde de; mükellefçe haber verilen ve ödeme süresi geçmiş bulunan vergilerin, ödemenin geciktiği her ay ve kesri için, 6183 sayılı Kanunun 51. maddesinde belirtilen nispette uygulanacak gecikme zammı oranında bir zamla birlikte haber verme tarihinden başlayarak 15 gün içinde ödenmesinin gerektiği hükme bağlanmıştır.

Madde hükmünden de anlaşılacağı üzere pişmanlık, temelinde vergi ziyaı yatan ve vergi dairesinin ıttılaına girmemiş bir olayın kendiliğinden ilgili makamlara haber verilmesi üzerine uygulanan bir müessesedir.

Bu hüküm uyarınca, mücbir sebep hali sona eren mükelleflerin, beyannamelerini mücbir sebep hali sona erdikten ve mücbir sebep nedeniyle uzayan süre geçtikten sonra vermeleri halinde ziyaa uğratılan bu vergiler için pişmanlık talebiyle verilen beyannamelerin kabul edilmesi gerekmektedir.

Ancak, özelgenizde belirtilen vergilerin ödeme süreleri henüz belirlenmediğinden, pişmanlık talebiyle verilen beyannamelere istinaden tahakkuk ettirilen vergiler için pişmanlık zammının aranılmaması icap etmektedir. Ayrıca, ek veya düzeltme beyannameleri hariç olmak üzere pişmanlık talebiyle verilen beyannameler için Vergi Usul Kanununun 352-I/1. maddesi uyarınca birinci derece bir kat usulsüzlük cezası kesileceği ve bu vergilerin belirlenen ödeme süreleri içerisinde ödenmemeleri halinde 6183 sayılı Kanuna göre tahsili yoluna gidileceği ise tabiidir.

Bilgi edinilmesini ve yukarıdaki açıklamalarımız uyarınca gereğini rica ederim.

Bakan a.