Özelge: Peşin alınan Diş Tedavi Hizmetlerinde ÖKC Kullanımı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

AYDIN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri ve Usul Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

87247876-195.01-4

16/05/2013

Konu

:

Diş Tedavi Hizmetlerinde ÖKC Kullanımı

 

 

           İlgide kayıtlı dilekçenizde, 2 ayrı poliklinikte diş tedavi hizmeti sunduğunuz, bu hizmetler içinde tedavi ve dolgu gibi fatura sınırının altında ve implant gibi fatura sınırının üstünde yüksek değerde işlerin bulunduğu, implant şeklindeki diş tedavisi uzun sürdüğünden hastaların tedavi bitmeden de kısım kısım ücret ödemesi yaptıkları belirtilerek, bu kişilerin fatura düzenleme sınırının altında kalan her bir ödemeleriyle ilgili olarak, tedaviye ilişkin ayrıntı olmaksızın "diş tedavi ücreti" adı altında ödeme kaydedici cihaz fişi verilip verilemeyeceği hususlarında bilgi istenmektedir.

            Bilindiği üzere, Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin 1 inci fıkrasında; "Satışı yapılan malları aynen veya işledikten sonra satışını yapanlar dışındaki kimselere satan veya aynı kimselere hizmet veren birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, bu Kanuna göre ödeme kaydedici cihaz kullanmak mecburiyetindedirler." hükmü yer almaktadır.

            Anılan mecburiyet, perakende ticaretle uğraşan ve hizmet ifa eden birinci ve sınıf tüccarların Vergi Usul kanununa göre fatura vermek mecburiyeti olmayan satışların belgelendirilmesi için getirilmiştir.

            Aynı kanunun 3 üncü maddesinde; "Ödeme kaydedici cihazlar kullanılmak suretiyle verilen satış fişlerinde; satış fişini veren kişi veya kuruluşun adı ve soyadı veya unvanının, adresinin, bağlı bulunduğu vergi dairesi ve hesap numarasının, satılan malların cinsi ve bedellerinin, vergili olup olmadıklarının ve bunlara ait toplamların, müteselsil fiş numarasının, işlem tarihinin, cihazın onaylandığını gösterir sembolün ve cihaz sicil numarasının gösterilmesi gerektiği" belirtilmiştir.

            Öte yandan, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 229' uncu maddesinde fatura, "...satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır." şeklinde tanımlanmış, aynı Kanunun 231/5'inci maddesinde ise "Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azamî yedi gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır." denilmiştir.

            Diğer taraftan, 3065 sayılı KDV Kanununun 1/1' inci maddesinde, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye'de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu; 10/b maddesinde, malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesi ile vergiyi doğuran olayın meydana geleceği hüküm altına alınmıştır.           

            Buna göre, fatura düzenlenmesi ödemeye bağlı olmayıp mal teslimine veya hizmet ifasına bağlı olduğundan, faturanın esas olarak malın teslimi veya hizmetin ifasından itibaren en geç yedi gün içinde düzenlenmesi gerekmektedir. Ancak, malın tesliminden veya hizmetin ifasından önce de fatura ve benzeri belgelerin düzenlenmesi mümkün bulunmakta olup, bu durumda, fatura ve benzeri belgelerde gösterilen tutarla sınırlı olmak üzere vergiyi doğuran olay meydana gelmektedir.             

            Dolayısıyla, malın teslimi veya hizmetin ifasından önce alınan ödemeler (avanslar), henüz teslim veya hizmet tamamlanmadığından işlemlerin karşılığını teşkil eden bir bedel olarak değerlendirilmeyecek ve avans tutarları üzerinden KDV hesaplanmayacaktır. Ayrıca, faturanın hizmetin ifasını müteakip düzenlenmesi gerektiğinden, avans mahiyetindeki tahsilat için fatura düzenlenmesine de gerek bulunmamaktadır. Bu durumda, teslim veya hizmetin ifasından itibaren yedi gün içinde düzenlenecek işleme ait faturada alınan avans tutarı dahil toplam işlem bedeli üzerinden KDV hesaplanacağı tabiidir.   

            Bu nedenle, diş tedavi hizmetlerinizle ilgili olarak,  tedavi işlemi bitmeden hastalarınız tarafından yapılan kısmi ücret ödemeleri için ayrı ayrı belge (fatura, ödeme kaydedici cihaz fişi vb.) düzenlenmesine gerek bulunmamakta, belgenin tedavinin bitip hizmetin tamamlanmasını müteakip yedi gün içinde düzenlenmesi gerekmektedir. Bu durumda toplam bedeli 2013 yılı için 800 TL'yi aşan hizmetleriniz için fatura düzenleneceği tabiidir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.