Özelge: Pazar yerlerinde ÖKC kullanılıp kullanılmayacağı hk.

 

T.C.

KASTAMONU VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.4.DEF.0.37.10.00-ÖKC-3

22/03/2011

Konu

:

ÖKC Kullanımı

 

 

İlgi dilekçenizde, İlimiz .... Vergi Dairesinin .... vergi numarasında sebze, meyve ve balıkçılık faaliyetinizden dolayı gerçek usulde mükellef olduğunuzdan ve Su Ürünleri Toptan ve Perakende Satış Yerleri Yönetmeliği gereğince pazar yerlerinde seyyar balık satışına son verildiğinden bahisle, değişik adreslerde şube işyeri kiraladığınız ve haftanın belirli günlerinde gittiğiniz pazar yerlerinde ve bu şube işyerlerinizde, seyyar ödeme kaydedici cihaz alarak kullanıp kullanamayacağınız konusunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

Bilindiği üzere, Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 sayılı Kanunun 1/1'inci maddesi ile birinci ve ikinci sınıf tüccarlara Vergi Usul Kanununa göre fatura vermek mecburiyetinde olmadıkları mal satışları ve hizmet ifalarının belgelendirilmesinde ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyeti getirilmiştir

Buna göre, perakende satış yapan mükelleflerin, gerek merkez işyerlerinden gerekse şube işyerlerinden yaptıklarıve Vergi Usul Kanununa göre fatura vermek mecburiyetinde olmadıkları mal satışları veya hizmet ifalarının belgelendirilmesinde ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyetleri bulunmaktadır.

Öte yandan, 3100 sayılı Kanunla ilgili olarak yayımlanmış bulunan 49 Seri No.lu Genel Tebliğin A/9. bölümünde "Pazar takibi suretiyle iş yapanlar" bu faaliyetleriyle ilgili olarak Vergi Usul Kanununda geçen fatura veya perakende satış vesikalarını düzenlemeleri şartıyla, ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetinin dışında bırakılmışlardır.

Bu nedenle, sürekli satış yaptığınız sabit işyeri ve şubelerinizdeki satışlarınızın belgelendirilmesinde kullanmak üzere mutlaka birer yazar kasa bulundurmanız şartıyla, haftanın belirli günlerinde satış yaptığınız pazar yerlerinde ise mecburi olmamakla birlikte isteğe bağlı olarak Bakanlığımızca onaylı teknik ve fonksiyonel özellikleri itibariyle (jenaratör, akü vb. gibi) enerji kaynaklarıyla da çalışmaya elverişli olan ödeme kaydedici cihazları kullanmanız mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

Defterdar

 

EKLER :

1-Dilekçe
2-Özelge Talep Dilekçesi
3-Tarım İl Müd. Yazısı

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.