Özelge: Park halinde iken yanan aracın yanında bulunan diğer araçlara da zarar vermesi nedeniyle ödenen tazminatın gider olarak yazılıp yazılmayacağı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

DENİZLİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

 


Sayı : 51421814-125[6-2013/107]-75

Konu : park halinde iken yanan aracın yanında bulunan

diğer araçlara da zarar vermesi nedeniyle ödenen

 tazminatın gider olarak yazılıp yazılmayacağı hk.

 

İlgi : 14.08.2013 tarihli ve 11999-3407 sayılı özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, şirketinizin ...'a ait ... plakalı araca 13.09.2003 tarihinde 180.-TL bedelle montajsız alarm ünitesi satışı yaptığı, satışın üzerinden yaklaşık bir yıl geçtikten sonra 04.09.2004 tarihinde aracın park halinde iken yandığı ve yanında bulunan park halindeki araçlara da zarar verdiği, açılan dava neticesinde ...Asliye Hukuk Mahkemesinin 30.04.2013 tarihli kararına istinaden 138.941,73 TL tazminat ödendiği belirtilerek, söz konusu ödemenin kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınıp alınamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun "Safi kurum kazancı" başlıklı 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında, kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı; ikinci fıkrasında ise safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinde ticari kazancın tespitinde indirilebilecek giderler sayılmış olup anılan maddenin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde de işle ilgili olmak şartıyla, mukavelenameye veya ilama veya kanun emrine istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatların gider olarak yazılabileceği belirtilmiştir.

Diğer taraftan, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun "Kabul Edilmeyen İndirimler" başlıklı 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde ise sözleşmelerde ceza şartı olarak konulan tazminatlar hariç olmak üzere kurumun kendisinin, ortaklarının, yöneticilerinin ve çalışanlarının suçlarından doğan maddi ve manevi zarar tazminat giderlerinin kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınamayacağı hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, ödenen tazminatların gider yazılabilmesi için işle ilgili olması ve sözleşmeye, ilama veya kanun emrine bağlı bulunması şarttır. Ancak, kurumlarca işle ilgili ödenen tazminatlar sözleşmeye, ilama veya kanun emrine bağlı bulunsa dahi kurumların, ortaklarının, yöneticilerinin ve çalışanlarının kusurundan kaynaklanması halinde gider olarak yazılamamaktadır.

Diğer taraftan, konuya ilişkin olarak ... Asliye Hukuk Mahkemesinin 30.04.2013 tarih ve Esas No:2013/92 Karar No:2013/144 sayılı Kararında; delil tespiti dosyalarında alınan bilirkişi raporları yanında yargılama sırasında 5 ayrı bilirkişi veya bilirkişi kurulundan rapor alındığı dikkate alınarak yeniden bilirkişi raporu alınmasının yargılamaya katkı sağlamayacağı kanaati ile tüm raporların değerlendirildiği belirtilerek,

"Toplanan tüm deliller karşısında, davacı ...'ın davalı ... Otomobil Fabrikası A.Ş.'nin ürettiği ... plakalı ... model araca ...'ın Denizli bayii ... San.ve Tic.Ltd.Şti.'den satın aldığı, davacının aracına 13.09.2003 tarihinde ... San.ve Tic.Ltd.Şti.servisinde uzaktan kumanda alarm modülü taktırdığı, 04.09.2004 tarihinde bu araçta ... Alay Komutanlığı Lojmanının oto parkında park halinde iken çıkan yangında bu araçla birlikte ...plakalı, ... plakalı, ... plakalı araçlarında tamamen yanarak kullanılmaz hale geldikleri belirlenmiştir.

Aracın halen garanti kapsamında olduğu, araca söz konusu aparatı takan ...şirketinin aparatın yol koşulları ve vibrasyona bağlı ekstra bir bakım ve kontrolü varsa bunu bildirmesi gerektiği dikkate alındığında davacının da olayın gerçekleşmesinde kusurunun bulunmadığı sonucuna varılmış, tüm kusurun söz konusu aparatı araca yanlış monte eden ve hatalı malzeme seçen ... şirketine ait olduğu sonucuna varılmıştır."

denilerek, tazminat ödenmesine hükmedilmiştir.

Bu çerçevede, söz konusu mahkeme kararına istinaden ödenen tazminatın; kurumunuz ve çalışanlarının kusurundan kaynaklanması nedeniyle 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi uyarınca kurum kazancının tespitinde gider olarak yazılması mümkün bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413 .maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir. (***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.