Özelge: Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listede yer alan malların tesliminde ÖTV uygulaması hakkında.

 
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

SAYI : B.07.0.GEL.0.59/5921- 292

KONU:

 

İLGİ: 10.07.2004 tarih ve DEF.0.06.12/VSL:GÖN.2004/1/5644 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ve eki 30.06.2004 tarih ve DEF.0.06.12.KVD-04/ÖTV-­01-04/5306 sayılı özelgeniz incelenmiş ve özelgede bahsi geçen konuyla ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

Bilindiği üzere, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde bu Kanuna ekli (I) sayılı listedeki malların ithalatçıları veya rafineriler dahil imal edenler tarafından teslimi bir defaya mahsus olmak üzere özel tüketim vergisine tabi tutulmuştur. Anılan madde hükmünde, Kanuna ekli listelerde yer alan malların Türk Gümrük Tarife Cetvelinde tanımlanan eşyalar olduğu belirtilmiştir. Kanunun 3 üncü maddesine göre vergiyi doğuran olay mal teslimi halinde, malın teslimi ile meydana gelmektedir.

Bu hükümler uyarınca, verginin konusunu oluşturan mallar, Kanuna ekli (I) sayılı listede G.T.i.P. numaralarıyla yer alan mallardır. (I) sayılı listede yer alan bir malın tesliminin ÖTV'ye tabi olmaması için, o malın ya söz konusu listede yer almaması ya da verginin konusuna girmesine rağmen Kanun ile teslimin vergiden istisna edilmiş olması gerekmektedir.

Kanunun 1 inci maddesinde yer alan, malların bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV'ye tabi tutulacağı ifadesi ile belirtilen, ÖTV'nin ithalat veya imalat safhasından, tüketildiği aşamaya kadar bir kez uygulanacak olmasıdır. Yani söz konusu mallar için vergiyi doğuran olayın gerçekleştiği tarihten bu malların tüketildiği tarihe kadar olan süreçte ÖTV, bir safhada ve yalnızca bir kez uygulanacaktır.

Mükellefin bila tarihli dilekçesinden anlaşıldığı üzere, 2710.19.81.00.19, 2710.19.91.00.00 ve 2710.19.99.00.12 G.T.i.P. numaralarında yer alan ve ÖTV'ye tabi olan kalıp yağı, metal işleme yağı, soğutma yağı ve yağlama yağlarını üretmek için kullanılan ve 2710.99.00.00.00 G.T.i.P. numarasında yer alan "atık yağ", daha önce ÖTV'ye tabi tutulduğu düşünülen herhangi bir yağın tüketilmesi sonucunda ortaya çıkmış, ekonomik bir değeri ve farklı bir G.T.i.P. numarası olan ve Kanuna ekli (I) sayılı listede yer almayan yeni bir maldır. Dolayısıyla bu maldan, ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listede yer alan bir malın üretilmesi halinde, üretilen yeni mal ÖTV'ye tabi olacaktır. Yani 2710.99.00.00.00 G.T.l.P. numarasında ayrı bir şekilde kodlanan "atık yağlar"ın kullanılması sonucu üretilen malların, ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listede yer alması halinde bu malların teslimi ÖTV'den istisna edilmediğinden, vergilendirilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, ÖTV Kanunun 9 uncu maddesinde ÖTV'ye tabi malların, yer aldığı listedeki başka bir malın imalinde kullanılması halinde ödenen verginin, ödenecek olan vergiden indirilmesi suretiyle ÖTV'nin her mal için bir kez uygulanması öngörülmüştür. Konuyla ilgili açıklamalar 1 seri no. lu ÖTV Genel Tebliğinin 14. bölümünde yer almaktadır.

Buna göre, ÖTV Kanuna ekli (I) sayılı listede yer almayan 2710.99.00.00.00 G.T.i.P. numarasındaki "atık yağ"dan anılan listede bulunan malların üretilmesi halinde, Kanunun 9 uncu· maddesindeki vergi indirimi müessesesinden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

Yukarıda yer alan tüm bu açıklamalardan da görüldüğü üzere, mükellefin 2710.19.99.00.00.00 G.T.i.P. numarasındaki "atık yağları" kullanarak ürettiği 2710.19.81.00.19, 2710.19.91.00.00 ve 2710.19.99.00.12 G.İ.T.İ.P. numaralarında yer alan kalıp yağı, metal işleme yağı, soğutma yağı ve yağlama yağlarının teslimi ÖTV'ye tabidir.

Bilgi edinilmesini ve söz konusu özelgenin yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde ivedi olarak düzeltilmesini rica ederim.