Özelge: Özel tertibatlı aracın sigortacılık faaliyetinde kullanılmak üzere iktisabında KDV ve ÖTV istsinasından yararlanıp yararlanılamayacağı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

.4.35.17.01-35-03-171

14/02/2012

Konu

:

Özel tertibatlı aracın sigortacılık faaliyetinde kullanılmak üzere iktisabında KDV ve ÖTV istisnasından yararlanıp yararlanılamayacağı.

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formu eki dilekçenizde, % 80 ortopedik özürlü olduğunuz ve sigortacılık faaliyetinizde kullanmak üzere otomobil almak istediğiniz belirtilerek, satın alacağınız bu otomobil için Katma Değer Vergisi Kanununun 17/4-e maddesinde ve Özel Tüketim Vergisi Kanununda yer alan istisnalardan yararlanıp yararlanamayacağınız konusunda Başkanlığımız görüşü istenilmektedir.

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU UYGULAMASI YÖNÜNDEN

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun;

- 1/1 inci maddesinde, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye'de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV'ye tabi olduğu,

- 17/4-e maddesinde, banka ve sigorta muameleleri vergisi kapsamına giren işlemler ve sigorta aracılarının sigorta şirketlerine yaptığı sigorta muamelelerine ilişkin işlemlerin KDV'den istisna olduğu

Konuya ilişkin olarak yayımlanan 110 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin "Sigorta Aracılarının KDV Uygulaması Karşısındaki Durumu" başlıklı (A/2) bölümünde; "...... faaliyetleri KDV Kanununun 17/4-e maddesi uyarınca KDV'den müstesna olan sigorta aracıları (sigorta acentesi ve brokerler) tarafından işletmelerine ait taşınır ve taşınmazların teslimi ve sigorta muamelelerine ilişkin olanlar dışındaki hizmetleri KDV'ye tabidir." düzenlemesine yer verilerek, sigorta aracılarının, sigorta muamelelerine ilişkin olanlar dışında vermiş oldukları hizmetler ile işletmelerine ait taşınır ve taşınmaz teslimleri KDV'ye tabi tutulmuştur.

Öte yandan, aynı Kanunun 30/b maddesinde, faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere işletmelere ait binek otomobillerinin alış vesikalarında gösterilen katma değer vergisinin mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden indirilemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Buna göre, sigortacılık faaliyetinizde kullanmak üzere satın alacağınız binek otomobilin Kanunun 17/4-e maddesindeki istisna kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmayıp, genel hükümler çerçevesinde KDV'ye tabi tutulması gerekmektedir.

Ayrıca, bu alım nedeniyle ödenecek KDV'nin de indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU UYGULAMASI YÖNÜNDEN

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun diğer istisnalara ilişkin 7. maddesinin 2 numaralı bendinde, Kanuna ekli (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tabi mallardan;

a) 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³ ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³ ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, sakatlık derecesi %90 veya daha fazla olan malül ve engelliler  tarafından,

b)  87.03 ( motor silindir hacmi 1.600 cm³ ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³ ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, bizzat kullanılmak amacıyla sakatlığına uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malul ve engelliler tarafından,

beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabının ÖTV'den istisna edildiği belirtilmiştir.

Konuyla ilgili olarak 7 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinin (7.2.1.2) bölümünde açıklandığı üzere, sakatlık derecesi % 90'ın altında olan malul ve engellilerin bizzat kullanmak amacıyla sakatlığına uygun hareket ettirici özel tertibat yaptırılan araçları istisna kapsamında satın almalarına ilişkin olarak mükellefler tarafından verilecek ÖTV beyannamesine; alıcının maluliyeti veya sakatlığı ile özel tertibat yaptırılan araçları kullanabileceğine dair yetkili sağlık kuruluşlarından alınan sağlık kurulu raporu aslı veya noter onaylı örneği, aracın sakatlığa uygun olarak tadil edildiğine dair teknik belgenin aslı veya noter onaylı örneği, alıcının "H" sınıfı sürücü belgesinin fotokopisi eklenecek ve beyannamede ÖTV hesaplanmayacaktır.

Hareket ettirici özel tertibattan anlaşılması gereken ise 30/04/2010 tarih ve ÖTV-2/ 2010-3 sayılı 12 Sıra Numaralı Özel Tüketim Vergisi Sirkülerinin "Hareket Ettirici Tertibatın Kapsamı" başlıklı 3/b maddesinde açıklanmıştır. Buna göre hareket ettirici aksam olarak debriyaj, fren ve gaz pedalları ile vites kolunda sabitlenmiş bir şekilde özel tertibat yapılması gerekmekte olup, yapılan özel tertibatın kişinin sakatlığıyla uyumlu olması da yasal bir zorunluluktur. Sakatlık derecesi % 90'ın altında olanların gaz, fren, debriyaj pedalları ile vites kolunda sakatlığına uygun hareket ettirici özel tertibat yaptırmaksızın kullanabilecek olduğu araçlar ile aracı hareket ettirici özel tertibat sayılmayan (direksiyona topuz takılması, engelin bulunduğu taraftaki silecek kolu, sinyal, cam silecek kumandası, dörtlü flaşör, ön-arka cam su fıskiyesi, korna ve kontak gibi düzeneklerin diğer tarafaalınması veya direksiyon simidine monte edilmesi vb.) tadilat yapılmak suretiyle kullanılabilecek olan araçların ilk iktisabında söz konusu istisnadan yararlanılmas�� mümkün bulunmamaktadır.

Bu açıklamalara göre, satın alacağınız otomobilin yukarıda G.T.İ.P numarası ve motor silindir hacmi belirtilen motorlu taşıtlardan olması, aracın sakatlığınıza uygun hareket ettirici özel tertibatlı olarak dizayn edilmiş olması ve buna ilişkin teknik belge ile "H" sınıfı sürücü belgenizin bulunması halinde ÖTV istisnası uygulanması mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.