Özelge: Özel sürücü kursu faaliyetinde, Kasım 2010 ayında başlayan kurs hizmetinin Ocak 2011 ayında direksiyon sınavıyla tamamlanması halinde faturanın ne zaman düzenlenmesi gerektiği ve vergiyi doğuran olayın ne zaman gerçekleştiği hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

SAKARYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükelelf Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.54.15.01-124-2010-29-21

15/07/2011

Konu

:

Sürüc kurslarında belge düzeni

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, özel sürücü kursu faaliyetinizin bulunduğunu, kursiyerlerin son sınavının direksiyon dalında olduğunu ve kurs hizmetinizin direksiyon sınavı tarihi ile tamamlandığını, Kasım 2010 ayında başlayan kurslarınızın da Ocak 2011 ayında direksiyon sınavıyla tamamlanacağını belirterek, bu dönemle ilgili olarak kursiyerlere kesilecek faturanın ne zaman düzenlenmesi gerektiği ve vergiyi doğuran olayın ne zaman gerçekleşeceği hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmıştır.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun "Faturanın Nizamı" başlıklı 231 inci maddesinin 5 numaralı bendinde faturanın, malın teslimi ve hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenleneceği, bu süre içersinde düzenlenmeyen faturanın hiç düzenlenmemiş sayılacağı hükme bağlanmıştır.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 1/1 maddesine göre; Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin, katma değer vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

KDV de vergiyi doğuran olay, 3065 sayılı KDV Kanununun 10 uncu maddesinin (a) bendine göre, mal teslimi veya hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması; (b) bendine göre malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesi; (c) bendine göre kısım kısım mal teslimi veya hizmet yapılması mutat olan veya bu hususlarda mutabık kalınan hallerde, her bir kısmın teslimi veya bir kısım hizmetin yapılması anında meydana gelmektedir.

Özel sürücü kursu işletmeciliği ticari nitelikte bir faaliyet olduğundan KDV Kanununun 1/1 inci maddesi gereğince KDV'ye tabidir. Vergiyi doğuran olay ise hizmetin yapılması ile meydana gelmekte ve hizmet her dönemin sonunda yapılan son sınav tarihi ile tamamlanmaktadır. İşleme ait faturanın ise kurs döneminin bitiminden sonra yapılan sınav tarihinden itibaren yedi gün içinde düzenlenmesi gerekmektedir.

Hizmetin tamamlanmasından önce bedelin taksitler halinde ödenmesi sırasında fatura düzenlenmesi halinde, faturada kayıtlı miktara ait KDV Kanununun 10/b maddesine göre belgenin düzenlendiği tarihte doğacağından, bu dönem beyannamesinde beyan edilmesi gerekmektedir.

Buna göre, sürücü kursunuz tarafından sunulan sürücü kursu hizmetinde yapılan son sınav tarihi ile hizmet tamamlandığından, hizmete ilişkin KDV'nin bu dönem beyannamesinde beyan edilmesi gerekmektedir. Bu işleme ilişkin faturanın kurs döneminin bitiminden sonra yapılan sınav tarihinden itibaren yedi gün içinde düzenlenmesi mümkündür.

Öte yandan, hizmetin tamamlanmasından önce fatura düzenlenmesi halinde, faturada gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere KDV belgenin düzenlendiği tarihte doğmakta ve bu tarihi kapsayan dönem beyannamesinde beyan edilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

EK :

1-Özelge Talep Formu

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.