Özelge: Özel matrah şekline tabi olan ve olmayan işlemlerin birarada gerçekleşmesi durumunda ilgili işlemlere ait katma değer vergisi bedelinin Ba ve Bs formlarında ne şekilde gösterileceği hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.99.16.01.0-VUK-MÜK.257-13

23/02/2011

Konu

:

Özel matrah şekline tabi olan ve olmayan işlemlerin birarada gerçekleşmesi durumunda ilgili işlemlere ait katma değer vergisi bedelinin Ba ve Bs formlarında ne şekilde gösterileceği

 

 

İlgide kayıtlı dilekçenizde;

- Düzenlemiş olduğunuz faturalarda özel matrah şekline tabi mamul altın ile katma değer vergisinden istisna olan pırlanta bulunan mamul altınların birlikte yer aldığı durumlarda,

- Satışlarınız içinde özel matraha tabi olmayan çelik takı satışlarının da mevcut olduğu ve aynı satış faturası içerisinde mamul altın, pırlantalı mamul altın ve çelik takı ürününün satışının birarada gösterildiği durumlarda,

- Şirketinizce bayilere kesilen mamul altın faturalarında ayrıca mamul altın satış bedeli üzerinden alınan ve özel matraha tabi olmayan reklam katkı payının da tahsil edildiği durumlarda,

Bs formunun düzenlenmesinin nasıl olacağı hususunda tereddüt hasıl olduğu belirtilerek Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Bilindiği üzere; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 148, 149 ve Mükerrer 257 nci maddelerinin verdiği yetkiye dayanılarak, 350 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter  tutan mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlarını "Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba) ile; mal ve hizmet satışlarını ise "Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)" ile bildirmeleri hususunda yükümlülük getirilmiştir.

Söz konusu yükümlülüğün 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerinde yerine getirilmesinde uygulanması gereken usul ve esaslar ile bildirim hadlerinin  yer aldığı 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde gerekli açıklamalara yer verilmiştir. Söz konusu Tebliğ ile mal ve/veya hizmet alış/satışlarının bildirilmesinde uygulanacak had 5.000 TL. ve üzeri olarak yeniden belirlenmiştir. Ancak, 5.000 TL. ve üzerindeki mal  ve/veya hizmet alış ve satış hadlerinin belirlenmesinde katma değer vergisi hariç tutarlar dikkate alınacak olup, sadece özel matrah şekline tabi mal ve/veya hizmet alış/satışlarında katma değer vergisi ve özel tüketim vergisine tabi işlemlerde özel tüketim vergisi dahil tutarlar dikkate alınacaktır. Bunların dışında kalan  işlemlere yönelik ayrıca bir düzenleme yapılmamıştır.

Diğer taraftan, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin " 4. Diğer İstisnalar " başlıklı  bölümünün  g bendi ile " Külçe altın, külçe gümüş, kıymetli taşlar (elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, zafir, zebercet, inci, kübik, virconia) döviz, para, damga pulu, değerli kağıtlar, hisse senedi, tahvil ile metal, plastik, lastik, kauçuk, kağıt, cam hurda ve atıklarının teslimi " katma değer vergisinden istisna edilmiştir.

 Anılan Kanunun " Özel Matrah Şekilleri " başlıklı 23 üncü maddesinin e bendinde; " Altından mamul veya altın ihtiva eden ziynet eşyaları ile sikke altınların teslim ve ithalinde matrah, külçe altın bedeli düşüldükten sonra kalan miktardır." Aynı Kanun maddesinin f bendinde ise, " Maliye ve Gümrük Bakanlığı işin mahiyetini gözönünde tutarak özel matrah şekilleri tespit etmeye yetkilidir." hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara göre;

Şirketinizce mamul altın ve pırlantalı mamul altın alımı ve/veya satışında kesilen faturalar özel matrah şekline tabi faturalar olacağından; söz konusu özel matrah şekline tabi alışların " Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba) " ile; özel matrah şekline tabi satışların ise "Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)" ile bildiriminde katma değer vergisi dahil tutarlar dikkate alınacaktır.

Öte yandan, mamul altın, pırlantalı mamul altın ve çelik takı satışlarının birarada yapılarak ilgili satışın aynı faturada yer alması durumunda ise; mamul altın, pırlantalı mamul altın teslimi özel matrah şekline tabi olduğundan, söz konusu satışın "Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)" ile bildiriminde ise katma değer vergisi dahil tutarlar dikkate alınacaktır. Çelik takı satışı ise her ne kadar özel matrah şekline tabi işlemlerle bir arada satış faturasında yer alsa da, çelik takı satışı özel matrah şekline tabi bir işlem olmaması dolayısıyla, bahse konu satış ile ilgili  "Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)" ile bildirilmesi gereken tutar katma değer vergisi hariç tutar olacaktır.

Aynı fatura ile mamul altın bedeli ile birlikte reklam katkı payı da tahsil edilmesi durumunda ise, mamul altın satış bedelinin özel matraha tabi işlemlere konu olması dolayısıyla "Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)" ile bildiriminde katma değer vergisi dahil tutarı dikkate alınacak olup, reklam katkı payı bedelinin ise özel matrah şekline tabi olmaması nedeniyle "Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)" ile bildirilmesi gereken tutarı, ilgili bedelin yer aldığı faturada belirtilen katma değer vergisi hariç tutar olacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.   

     

 

 

Vergi Dairesi Başkanı a.

Grup Müdürü

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.