Özelge: Özel hesap dönemine ait kıst dönem beyannameleri ile kesin mizan bildirimi verilme süresi hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

31435689-125[14-2013/299]-77

22/08/2013

Konu

:

Özel hesap dönemine ait kıst dönem beyannameleri ile kesin mizan bildirimi verilme süresi

 

 

            İlgide kayıtlı dilekçenizde; Şirketinizin 01 Ağustos - 31 Temmuz özel hesap dönemini kullanmakta iken, Gelir İdaresi Başkanlığına yapmış olduğunuz müracaatınız üzerine 01.01.2013 tarihinden itibaren normal hesap dönemine geçilmesinin uygun görüldüğü, ancak normal hesap dönemine geçildikten sonra kıst dönem kurum geçici ve kurumlar vergisi beyannamesi ile kesin mizan bildiriminin ne zaman ve nasıl verileceği hususunda tereddüt yaşadığınızı belirterek, herhangi bir usulsüzlüğe uğramamak için 01/11/2012-31/12/2012 dönemi kurum geçici vergi ve 01/08/2012-31/12/2012 dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesi ile kesin mizanın verilmesinde izleyeceğiniz yolun (internet/vergi dairesine elden) nasıl olacağını ve verilme zamanları hakkında bilgi istenilmektedir.

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, kurumlar vergisi beyannamesinin, hesap döneminin kapandığı ayı izleyen dördüncü ayın birinci gününden yirmibeşinci günü akşamına kadar mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine verileceği, aynı Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrasında da kurumlar vergisi mükelleflerince, câri vergilendirme döneminin kurumlar vergisine mahsup edilmek üzere Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre ve câri dönemin kurumlar vergisi oranında geçici vergi ödeneceği hükümleri yer almıştır.

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun "Geçici Vergi" başlıklı Mükerrer 120 nci maddesinde ise hesaplanan geçici verginin, altı aylık (B.K.K.'ya göre üç aylık) dönemi izleyen ikinci ayın ondördüncü günü akşamına kadar vergi dairesine beyan edilerek onyedinci günü akşamına kadar ödeneceği hükmü yer almaktadır.

            Öte yandan; 19.01.2011 tarih ve 27820 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 403 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğiyle, bilanço esasına tabi mükelleflere 2010 yılı ve takip eden dönemler için elektronik ortamda kesin mizan bildirimi verme zorunluluğu getirilmiş olup, tebliğin "5.Bildirimlerin Dönemi ve Verilme Zamanı" başlıklı bölümünde de;

            "...Özel hesap dönemine tabi olan mükellefler bildirimlerini kendi gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme süresi içinde vermek zorundadırlar." denilmektedir. Yine aynı bölümün devamında; kurumların birleşme, devir veya tam bölünme durumlarına atıfta bulunularak, bu durumda olan mükelleflerin kesin mizan bildirimlerinin birleşme, devir veya bölünme işlemlerine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresi içinde verilmesi gerektiği belirtilmiştir.

            213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendinde yer alan düzenleme ile Maliye Bakanlığı vergi beyannameleri ve bildirimlerin, şifre, elektronik imza veya diğer güvenlik araçları konulmak suretiyle internet de dahil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında verilmesi, beyanname ve bildirimlerin yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişiler aracı kılınarak gönderilmesi hususlarında izin vermeye veya zorunluluk getirmeye yetkili kılınmıştır.

             Beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesi uygulamasına 01.10.2004 tarihinden itibaren başlanılmış olup, beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesi hususuna ilişkin açıklamalar 340, 346, 351, 357, 367, 373, 376 ve 386 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde yapılmıştır.

            367 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğiyle de kurumlar vergisi mükelleflerine hiçbir hadle sınırlı olmaksızın kurumlar vergisi beyannamesini ve geçici vergi beyannamelerini elektronik ortamda gönderme zorunluluğu getirilmiştir.

            Yapılan açıklamalar çerçevesinde; özel hesap döneminin sonlandırıldığı kıst döneme ilişkin (01.11.2012-31.12.2012) kurum geçici vergi beyannamesinin 14.02.2013 tarihine kadar, (01.08.2012-31.12.2012) dönemine ait kurumlar vergisi beyannamesi ile kesin mizan bildiriminin ise 01.04.2013 tarihinden 25.04.2013 tarihine kadar verilmesi gerekmektedir.

            Diğer taraftan kıst dönem beyannamelerinin elektronik ortamda alımına ait çalışmalara devam edilmekte olup; bugün için kıst dönem beyannamelerin ve kıst dönem kesin mizanın elektronik ortamda alınması mümkün bulunmadığından, kıst döneme ilişkin beyannamelerin ve kıst dönem kesin mizanın kanuni sürelerinde, bağlı bulunduğunuz vergi dairesine kağıt ortamında verilmesi gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.