Özelge: özel fatura

 

T.C.

ARTVİN VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

29973770-08-OZELGE-001-7

24/07/2013

Konu

:

özel fatura

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, 2009 ve 2010 yılı içerisinde gerçekleştirilen uluslararası taşımacılık faaliyetinden doğan katma değer vergisi iade taleplerinde tevsik edici belge olarak Türkiye'de ikamet etmeyen yolculara döviz karşılığı yapılan satışlar için düzenlenen ve arka yüzünde şirketinize ait aracın plaka ve yurtdışına çıkış bilgisi bulunan özel faturanın kullanılıp kullanılamayacağı sorulmaktadır.

            Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 14/1 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanarak yayımlanan 84/8889 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasında deniz, hava ve demiryolu ile yapılan yük ve yolcu taşıma işleri katma değer vergisinden istisna edilmiştir.

Uluslararası taşımacılık faaliyetinde bulunan mükellefler, bu kapsamdaki işlemlerini genel olarak Tır Karnesi veya gümrük beyannamesi ile tevsik etmektedirler.

Öte yandan, 4458 sayılı Gümrük Kanununun yönetmelikle düzenlenmesini öngördüğü konuları düzenlemek ve uygulamaya yön verecek hususlara açıklık getirmek üzere hazırlanan Gümrük Yönetmeliği, 7/10/2009 tarih ve 27369 Mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, söz konusu yönetmeliğin 131 inci maddesinde beyanname yerine kullanılan belgeler arasında özel fatura da sayılmıştır.

Buna göre, uluslararası taşımacılık faaliyeti dolayısıyla iadesi talep edilen KDV için tevsik edici belge olarak transit beyannamesi ve tır karnesinin yanı sıra özel fatura ibraz edilmesi de mümkün bulunmaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim

 

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.