Özelge: ÖTV Talep ve Taahhütnamelerinde Damga Vergisi uygulaması hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlü��ü)

 

 

Sayı :B.07.1.GİB.4.41.15.01-DV-2010/24-225                                                       30/12/2011

Konu : ÖTV Talep ve Taahhütnamelerinde Damga Vergisi uygulaması hk.

...

İlgi :   ... tarihli özelge talebiniz.

 

İlgide kayıtlı özelge talebiniz ve eklerinin incelemesinden, yurt dışından ithal etmek sureti ile almış olduğunuz baz yağlara ilişkin gümrük idaresine vermiş olduğunuz taahhütnamelere ilişkin olarak damga vergisini ilgili dönemin damga vergisi defterine kayıt ederek aynı dönemde ödediğiniz, vergi dairesine verilecek ÖTV beyannamesine ÖTV Talep ve Taahhütmame ile sanayi sicil belgesinin onaylı bir örneğini 12 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğine göre eklediğiniz belirtilerek, daha önce damga vergisini ödediğiniz söz konusu ÖTV Talep ve Taahhütmameleri ile ilgili olarak yeniden damga vergisinin alınıp alınmayacağı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu, bu Kanundaki kağıtlar teriminin yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade edeceği; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu; 4 üncü maddesinde, bir kağıdın tabi olacağı verginin tayini için o kağıdın mahiyetine bakılacağı ve buna göre tabloda yazılı vergisinin bulunacağı; 5 inci maddesinde, bir nüshadan fazla olarak düzenlenen kağıtların her nüshasının ayrı ayrı aynı miktar veya nispette damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

Mezkur Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "I.Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin nispi; "IV-Makbuzlar ve diğer kâğıtlar" başlıklı bölümün 3 üncü maddesinde de, tabloda yazılı kâğıtlardan aslı 1,00 Türk Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümelerinin maktu damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır. 2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01/01/2010 tarihinden geçerli olmak üzere; Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-1 fıkrasındaki kağıtlara ilişkin damga vergisi oranı binde 8,25, IV/3 maddesindeki kağıtlara ilişkin maktu damga vergisi tutarı ise 0,55 TL olarak belirlenmiştir.

10/04/2007 tarih ve 17 No.lu Damga Vergisi Sirkülerinde, Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğleri ekinde yer alan taahhütnamelere ilişkin damga vergisi uygulamasına, 30/03/2010 tarih ve 19 No.lu Damga Vergisi Sirkülerinde de Damga Vergisi Kanununun konusuna giren kağıtların vergilendirilmesinde nüsha ve suret ayrımına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Buna göre, damga vergisi uygulamasında nüsha, aynı hüküm ve kuvveti haiz olmak üzere birden fazla düzenlenmiş ve taraf/taraflarınca ayrıca imzalanmış olan her bir kağıdı ifade etmekte ve bunların her biri belli bir hususu ispat ve belli etmek üzere müstakilen ve aynı zamanda farklı mekanlarda ibraz edilebilir mahiyette bulunmaktadır. Suret ise, aslında bulunan ibarelerin aynısını taşıyan, fakat aslında bulunan imzaları taşımayıp aslına uygun olduğuna ilişkin onaylayanın imzasını veya kaşesini ihtiva eden diğer kağıtlardır. Suretlerin sadece resmi dairelere ibraz edilecek olanları damga vergisine tabidir.

Diğer taraftan, kağıtların fotokopileri damga vergisine tabi olmamakla birlikte, bu fotokopilerin "Aslına uygundur" ya da "Aslı gibidir" şerhi ile onaylayanın imzası veya kaşesini ihtiva etmesi ve resmi dairelere ibraz edilecek olması durumunda suret olarak; kağıdın mükelleflerince ayrıca imzalanması halinde ise, nüsha olarak damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde,

-17 No.lu Damga Vergisi Sirkülerinde belirtilen Özel Tüketim Vergisi taahhütnamelerinin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi durumunda, her bir nüshanın 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-1 fıkrası gereğince nispi,

-Söz konusu taahhütnamelerin "Aslına uygundur" ya da "Aslı gibidir" şerhi konularak çoğaltılması (fotokopi dahil) ve sadece onaylayanın imza veya kaşesini ihtiva etmesi durumunda, resmi dairelere ibraz edilecek suretlerinin 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun IV/3 maddesine göre maktu,

-Söz konusu taahhütnamelerin fotokopi veya suret olarak çoğaltılması ve taahhütnameyi düzenleyen tarafından bu kağıtların tekrar imzalanması durumunda ise nüsha olarak nispi,

damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Diğer taraftan, ÖTV beyannamesine eklenerek vergi dairesine ibraz edilen ÖTV taahhütnamesinin nüsha ve suretlerine ait damga vergisinin ödenmiş olduğunun tevsiki halinde vergi dairesince nüsha ve suretlerden mükerrer damga vergi aranılmayacağı tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

Vergi Dairesi Başkanı a.

Grup Müdürü


 

 


(*)   Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413 .maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir. (***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.