Özelge: ÖTV Kanununun 7/2. maddesi kapsamında sakatlık derecesi % 90'nın altında olan malul ve engellilerden sakatlıkları sol kol ve sol bacakta olan engellilerin ÖTV istisnasından yararlanıp yararlanamayacakları hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.06.17.01-ÖTV-2010-7-8-735

06/12/2010

Konu

:

ÖTV 7/2-b istisnası 

 

 

İlgi sayılı dilekçenizde, sol kol ve sol bacağınızdaki vucüt fonksiyon kaybı nedeniyle % 30 oranında özürlü olduğunuz, "H" sınıfı sürücü belgeniz bulunduğu, manuel vitesli araç kullanamadığınız, debriyaj pedalının yukarıya alınması gerektiği, ancak sol kolunuzda da fonsiyon kaybı olduğundan bu şekilde tadil edilen aracı da kullanamayacağınız, dolayısıyla otomatik vitesli araç üzerinde direksiyonu çevirme aparatı ile sinyal kolunun sağa aktarılması gerektiği ifade edilerek, bu şartlarla özel tertibatlı araç alımında ÖTV istisnasından yararlanıp yararlanamayacağınızın bildirilmesi talep edilmektedir.

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin 2 nci bendinde, Kanuna ekli (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tâbi mallardan; 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³'ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³'ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, sakatlık derecesi % 90 veya daha fazla olan malûl ve engelliler ile bizzat kullanma amacıyla sakatlığına uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malûl ve engelliler tarafından beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabının ÖTV'den istisna olduğu hüküm altına alınmıştır.

İstisna uygulamasına ilişkin açıklamaların yapıldığı 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin "Malûl ve Engelliler Tarafından Bizzat Kullanmak Amacıyla İlk İktisabı Yapılan Araçlarda İstisna Uygulaması" başlıklı (7.2.1.2.) bölümünde, istisnadan yararlanan kişilerinistisna uygulanan ilk iktisaplarına ilişkin olarak mükellefler tarafından verilecek ÖTV beyannamesine;

-Alıcının maluliyeti veya sakatlığı ile özel tertibat yaptırılan araçları kullanabileceğine dair Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca yetkili sağlık kuruluşundan alınan sağlık kurulu raporunun aslı veya noter onaylı örneği,

-Aracın sakatlığa uygun olarak tadil edildiğine dair teknik belgenin aslı veya noter onaylı örneği,

-Alıcının "H" sınıfı sürücü belgesinin fotokopisi,

ekleneceği ve beyannamede ÖTV hesaplanmayacağı belirtilmiştir.

Öte yandan 30/4/2010 tarihli ve ÖTV-2/2010-3 sayılı 12 Sıra No.lu ÖTV Sirkülerinde, Kanunun 7 nci maddesinin 2 numaralı bendinin (b) alt bendi uygulamasında, hareket ettirici aksam olarak debriyaj, fren ve gaz pedalları ile vites kolunda sabitlenmiş bir şekilde özel tertibat yapılmasının gerektiği ve yapılan özel tertibatın kişinin sakatlığıyla uyumlu olmasının yasal bir zorunluluk olduğu belirtilmiştir. Sakatlık derecesi % 90'ın altında olanların gaz, fren, debriyaj pedalları ile vites kolunda sakatlığına uygun hareket ettirici özel tertibat yaptırmaksızın kullanabilecek olduğu araçlar ile aracı hareket ettirici özel tertibat sayılmayan (direksiyona topuz takılması, engelin bulunduğu taraftaki silecek kolu, sinyal, cam silecek kumandası, dörtlü flaşör, ön-arka cam su fıskiyesi, korna ve kontak gibi düzeneklerin diğer tarafa alınması veya direksiyon simidine monte edilmesi vb.) tadilat yapılmak suretiyle kullanılabilecek olan araçların ilk iktisabında söz konusu istisnadan yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

Otomatik vitesli araçlar, başka bir tadilat olmaksızın özel tertibatlı araç olarak değerlendirilmemektedir. Buna göre otomatik vitesli araçların gaz veya fren pedalı ya da vites kolunda sakatlığa uygun olarak yaptırılan tadilatlar, hareket ettirici özel tertibat sayılacak ve sağ ayağındaki veya sağ bacağındaki sakatlık nedeniyle bu şekilde otomatik vitesli araç kullanabilecek olanlar, bu şekilde tadilat yapılan araçları ilk iktisabında istisnadan yararlanabilecektir. Ancak sol alt ekstremitede (ayak veya bacakta) sakatlığı olanlar için otomatik vitesin hareket ettirici özel tertibat olarak sayılması gerekmektedir. Buna göre, sağlık raporuna göre sadece sol alt ekstremitede sakatlığı bulunan malul ve engellilerin "H" sınıfı sürücü belgesi olması halinde, başkaca özel tertibat yapılmasına gerek olmaksızın otomatik vitesli araçları ilk iktisabında bu istisnadan yararlanmaları mümkün bulunmaktadır. Bu durumda sakatlık derecesi % 90'ın altında olup, sadece sol alt ekstremitede sakatlığı bulunan malul ve engelliler için verilecek (2A) numaralı ÖTV beyannamesine, aracın sakatlığa uygun olarak tadil edildiğine dair teknik belge yerine aracın otomatik vitesli olduğuna dair "uygunluk belgesi" nin aslı veya noter onaylı örneği eklenecektir.

Buna göre, ... Hastenesi tarafından düzenlenmiş olan ... tarihli ve ... sağlık kurulu raporunuzdan vucüt fonksiyon kaybınızın sol kol ve sol bacağınızdaki engelden kaynaklandığı anlaşıldığından, engelinize göre özel bir tertibat yaptırmadan kullanabilecek olduğunuz debriyaj pedalı bulunmayan otomatik vitesli araç iktisabınızda, ÖTV Kanununun 7. maddesinin 2/b bendi kapsamında istisnadan yararlanmanız mümkündür.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

Vergi Dairesi Başkanı a.

Grup Müdürü V.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.