Özelge: ÖTV Kanununa göre birim başına ödenmesi gereken ÖTV miktarı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

GAZİANTEP VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

VERGİ VE ANLAŞMALAR UYGULAMA MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.27.15.01-11-515-69-51

08/08/2012

Konu

:

ÖTV Kanununa göre birim başına ödenmesi gereken ÖTV miktarı hk.

 

 

            İlgide kayıtlı talep formu ve eklerinden, 2010 yılında spindle oil ile light neutral isimli malların ithalatının yapıldığı, ithal edilen bu malların ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin dışında yer alan ışıl işlem tuzları isimli malların imalatında tecil-terkin uygulaması kapsamında kullanılacağının taahhüt edildiği, YMM ... tarafından düzenlenen ve ... Vergi Dairesi Müdürlüğüne teslim edilen üretim raporlarında, birim başına ödenecek ÖTV tutarının 0,015 TL olarak hesaplandığı, ... Vergi Dairesi Müdürlüğünün 13.04.2011 tarihli yazısı ile 0,015 TL ÖTV tutarının 0,300 TL olması gerektiğinin bildirilmesi sonucunda yapılan düzeltme ile birim başına düşen ÖTV'nin 0,300 TL'ye yükseltildiği, üretimi yapılan ışıl işlem tuzlarının ÖTV Kanununun (I) sayılı listesi dışında kalması ve ÖTV'ye tabi bir mal olmaması nedeniyle spindle oil ile light neutral için ödenmesi gereken ÖTV tutarının ne olması hususunda bilgi talep edildiği anlaşılmaktadır.

            4760 sayılı ÖTV Kanununun 1 inci maddesinde bu Kanuna ekli (I) sayılı listedeki malların ithalatçıları veya rafineriler dâhil imal edenler tarafından teslimi ile ÖTV uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışı bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV'ye tâbi tutulmuş olup, spindle oil ile light neutral isimli mallar G.T.İ.P. numarası itibariyle söz konusu  listenin (B) cetvelinde yer almaktadır.

            Diğer yandan ÖTV Kanununun 8/1 inci maddesi ile bu Kanuna ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki malların; (I) sayılı listeye dahil olmayan malların imalinde kullanılmak üzere mükellefler tarafından tesliminde tarh ve tahakkuk ettirilen ÖTV'nin Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek kısmının, teminat alınmak suretiyle tecil olunacağı, söz konusu malların tecil tarihini takip eden aybaşından itibaren on iki ay içinde (I) sayılı listeye dahil olmayan malların imalinde kullanılması halinde tecil olunan verginin terkin edileceği, bu hükümlere uyulmaması halinde ise bu malların tecil-terkin işlemi dışındaki amaçlarla tesliminde tarh edilmesi gereken vergi tutarından, daha önce tahsil edilen verginin mahsubundan sonra kalan tutarın, vade tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirlenen gecikme zammı ile birlikte alıcıdan tahsil edileceği hükme bağlanmıştır.

            Kanunun 8/1 inci maddesinde düzenlenen tecil-terkin uygulamasına ilişkin usul ve esaslara yönelik açıklamalar 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin 2, 3, 5, 12, 14, 15 ve 21 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğleri ile değişik (9.1.) bölümü ile 19 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin (3.) bölümünde yer almaktadır.

            Kanunun 8/1 inci maddesinde düzenlenen tecil-terkin uygulaması kapsamında 2010 yılında  teslim edilen mallar için 25/7/2010 tarihine kadar tecil edilecek ÖTV tutarları 2008/13835 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının (2008/14061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik)  2 nci maddesi ile belirlenmiştir. 25/7/2010 tarih ve 27652 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2010/668 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 1 inci maddesi ile de, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan malların aynı Kanunun 8 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca tesliminde, birimi itibariyle bu mallar için yürürlükte olan özel tüketim vergisi tutarının uygulanacağı ve bu tutarın G.T.İ.P. numaraları yazılı mallar itibariyle karşılarında gösterilen orana göre hesaplanacak kısmının tecil edileceği hüküm altına alınmıştır. 2011/2198 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile de yukarıda anılan Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 1 inci maddesinde yer alan bazı malların tesliminde uygulanacak ÖTV tutarının tecil edilecek kısmını belirleyen oranlar yeniden tespit edilmiştir. 

            2010/668 sayılı Kararname kapsamında (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan malların tesliminde birim itibariyle uygulanacak ÖTV tutarları ise 27/7/2010 tarih ve ÖTV-1/2010-4 sayılı 13 Seri  Nolu ÖTV Sirküsünde açıklanarak, tahsil ve tecil edilecek tutarları belirlenmiş olup, bahse konu sirkülerde 2710.19.99.00.21 G.T.İ.P. numarasında yer alan spindle oil ile 2710.19.99.00.22 G.T.İ.P. numarasında yer alan light neutralın hesaplanacak ÖTV tutarının 1,0560 TL/Kg olduğu, bu tutarın 0,7550 TL/Kg'ının tecil edileceği, 0.3010 TL/Kg'ının tahsil edileceği belirtilmiştir.

            Buna göre, firmanızın imalatı olduğu belirtilen 3824.90.97.90.16. G.T.İ.P. numarasındaki ışıl işlem tuzlarına ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listede yer verilmediğinden söz konusu mallar verginin konusuna girmemektedir. Bu durumda söz konusu malların imalatında tecil-terkin uygulaması kapsamında 2010 yılında kullanıldığı ifade edilen ve (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan 2710.19.99.00.21 G.T.İ.P. numaralı spindle oil ile 2710.19.99.00.22 G.T.İ.P. numaralı light neutralın tesliminde birim başına ödenmesi gereken tutarların 25/7/2010 tarihine kadar 2008/13835 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca 0,3000 TL/Kg olarak, bu tarihten sonra ise 2010/668 sayılı  Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca 0,3010 TL/Kg olarak hesaplanması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.