Özelge: ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan araçların tesliminde matrah hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

84974990-135[12-2011/2]-373

17/04/2014

Konu

:

ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan araçların tesliminde matrah.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan araç teslimlerinde ÖTV matrahını teşkil eden bedel hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            Bilindiği üzere, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun;

            - (1/1-b) maddesinde, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olanların ilk iktisabının bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV'ye tâbi olduğu,

            - (3/a) maddesinde, vergiyi doğuran olayın, mal teslimi veya ilk iktisap hallerinde malın teslimi veya ilk iktisabı ile gerçekleşeceği,

            - (4/1-b) maddesinde, vergi mükellefinin, (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olanlar için; motorlu araç ticareti yapanlar, kullanmak üzere ithal edenler veya müzayede yoluyla satışını gerçekleştirenler olduğu,

            - (11/3) maddesinde;  Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için verginin matrahının; bunların teslimi, ilk iktisabı ve ithalinde, hesaplanacak özel tüketim vergisi hariç, katma değer vergisi matrahını oluşturan unsurlardan teşekkül edeceği,

            - (12/1) maddesinin 6487 sayılı Kanunla değiştirilmeden önceki halinde, ÖTV'nin, bu Kanuna ekli listelerde yazılı malların karşılarında gösterilen tutar ve/veya oranlarda alınacağı, (II) sayılı listedeki mallardan alınacak verginin, mükellefin bu malı alış bedeli üzerinden, malın tabi olduğu orana göre hesaplanan vergi tutarından az olamayacağı, ithalatçıların alış bedeli olarak, ithalatta hesaplanan katma değer vergisi matrahının esas alınacağı, verginin alış bedeli üzerinden hesaplandığı durumlarda, mükellefin malı teslim tarihine kadar bu malı mükellefe teslim eden tarafından yüzde 10'a kadar yapılan indirimlerin alış bedelinden de indirileceği,

            - (12/1) maddesinin  11/6/2013 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 6487 sayılı Kanunla değişik halinde ise, (II) sayılı listedeki mallardan alınacak verginin, mükellefin bu malı alış bedeli ile her halükarda bu malların imalatçısının satış bedeli veya ithalatta hesaplanan katma değer vergisi matrahı üzerinden malın tabi olduğu orana göre hesaplanan vergi tutarından az olamayacağı, verginin, mükellefin alış bedeli üzerinden hesaplandığı durumlarda, malı teslim tarihine kadar bu malı mükellefe teslim eden tarafından yüzde 10'a kadar yapılan indirimlerin alış bedelinden de indirilebileceği, ancak bu indirimler sonrası kalan tutarın, malın imalatçısının satış bedelinden veya ithalatta hesaplanan katma değer vergisi matrahından düşük olamayacağı,

            hükümlerine yer verilmiştir. 

            Öte yandan, mezkur Kanunun (11/3) maddesinin uygulamasına ilişkin olarak 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin "10. Verginin Matrahı" başlıklı bölümünde "ÖTV Kanununun 11 inci maddesinde verginin matrahının; bu Kanuna ekli (II), (III) (tütün mamulleri hariç) ve (IV) sayılı listelerdeki malların ithalinde, ilk iktisabında veya tesliminde hesaplanacak ÖTV hariç olmak üzere, KDV matrahını oluşturan unsurlardan teşekkül edeceği hükme bağlanmıştır. (III) sayılı listedeki mallardan tütün mamullerinde ise ÖTV'nin matrahı, bu mamullerin nihai tüketicilere perakende satış fiyatı olarak belirlenmiştir. Anılan maddede, (I) sayılı listedeki mallar için maktu vergi tutarları belirleneceği hükme bağlanmıştır.

            ÖTV matrahına esas alınacak olan KDV matrahının tespitinde, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 20 ila 27 nci maddeleri hükümleri ile bu hükümlere ilişkin Katma Değer Vergisi Genel Tebliğlerinde yapılan açıklamaların dikkate alınacağı tabiidir. KDV matrahı, teslim veya ithal edilen malın bedeli ile birlikte vergi, resim, harç, pay ve fon gibi unsurları da kapsadığından, yukarıda açıklandığı şekilde tespit edilen KDV matrahına ÖTV de dahil olacaktır." açıklaması yer almaktadır.

            Ayrıca, aynı Kanunun (12/1) maddesinin uygulamasına ilişkin olarak 14 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin 28 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği  ile değişik "7.Taşıt Araçlarında Vergi Matrahı" başlıklı  bölümünde;         

            - ÖTV Kanununun (11/3) maddesine göre, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için verginin matrahının; bunların ilk iktisabında hesaplanacak ÖTV hariç KDV matrahını oluşturan unsurlardan teşekkül etmekte olduğu,

            - ÖTV Kanunu eki (II) sayılı listedeki araçların ÖTV mükelleflerince ilk iktisap kapsamındaki teslimlerinde hesaplanacak ÖTV matrahının, teslim işleminin karşılığını teşkil eden bedel olduğu ve bu bedelden, mükellefin düzenlediği faturada ayrıca gösterdiği ticari teamüllere uygun iskontonun düşülmesinin mümkün olduğu,

            - Ancak, ÖTV Kanununun 12 nci maddesinin 6487 sayılı Kanunun 28 inci maddesi ile değişik (1) numaralı fıkrası uyarınca, (II) sayılı listedeki mallardan alınacak verginin, mükellefin bu malı alış bedeli ile her halükârda bu malların imalatçısının satış bedeli veya ithalatta hesaplanan KDV matrahı üzerinden malın tabi olduğu orana göre hesaplanan vergi tutarından az olamayacağı,

            - Söz konusu mallar için, mükellefin bu malı satış bedeli ve alış bedeli ile mal ithal edilmiş ise ithalatta hesaplanan KDV matrahı, yurt içinde imal edilmiş ise imalatçının satış bedeli üzerinden hesaplanacak vergi tutarlarından en fazla olan tutarın ÖTV olarak beyan edilip ödeneceği, ithalatçı veya imalatçı firma ile ÖTV mükellefi arasında birden fazla safhanın bulunup bulunmamasının yukarıda belirtilen doğrultuda ÖTV matrahının tespitini etkilemeyeceği,

            - Mükellefin malı alıcıya teslim ettiği tarihe kadar, bu malı mükellefe teslim eden tarafından iskonto yapılmış olması halinde, alış bedelinin yüzde 10'unu geçmemek üzere yapılan iskonto tutarı indirilmek suretiyle mükellefin alış bedeli hesaplanabileceği, ancak bu indirimler sonrası kalan tutarın da malın imalatçısının satış bedelinden veya ithalatta hesaplanan KDV matrahından düşük olamayacağı,

            - Alış bedeli üzerinden yapılacak indirimlerin matrahın tespitinde dikkate alınabilmesi için Vergi Usul Kanunu hükümleri kapsamında belgelendirilmesi gerektiği

            belirtilmiştir.

            Buna göre, ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tabi araçların, firmanız tarafından ilk iktisap kapsamında yapılacak teslimlerde, yukarıda yer verilen açıklamalar çerçevesinde, bu malı satış bedeli ve alış bedeli ile mal ithal edilmiş ise ithalatta hesaplanan KDV matrahı/yurt içinde imal edilmiş ise imalatçının satış bedeli üzerinden hesaplanacak vergi tutarlarından en fazla olan tutar söz konusu araca ait ÖTV olarak esas alınacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.