Özelge: ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı yer alan malların ithalinde gümrük idaresince alınan teminatın çözümü hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-03-696

20/07/2012

Konu

:

ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı yer alan malların ithalinde gümrük idaresince alınan teminatın çözümü

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunun incelenmesinden; ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki malların üretimde kullanılmak üzere ithalinde gümrük idaresine verilen nakit veya banka teminat mektubunun çözümü amacıyla (EK:12) bilgi formunun gönderilebilmesi için beyan edilen ÖTV'nin ödenmesi gerekip gerekmediği hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.  

            4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (I) sayılı listede yer alan malların ithalatçıları veya rafineriler dahil imal edenler tarafından teslimi ile ÖTV uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışının bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV'ye tabi tutulduğu, 3 üncü maddesinde ise vergiyi doğuran olayın bu malların yurt içinde tesliminde veya ÖTV uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışı sırasında meydana geleceği hükme bağlanmıştır.

            Kanunun 16/4 üncü maddesinde, (I) sayılı listedeki malların ithalinde, ödenecek ÖTV'ye karşılık olmak üzere türü, tutarı ve çözümüne ilişkin usul ve esasları Maliye Bakanlığınca belirlenmek suretiyle teminat alınacağı hükme bağlanmıştır. Buna göre ithali ÖTV'nin konusuna girmeyen (I) sayılı listedeki malların yurt içinde tesliminde beyan edilip ödenmesi gereken ÖTV'nin güvence altına alınması amacıyla bu mallar için ithalatta teminat alınmaktadır. Söz konusu teminatın genel olarak nasıl alınacağına ilişkin usul ve esaslar 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin 21 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği ile değişik (16.3) bölümü, nasıl çözüleceğine dair usul ve esaslar ise aynı Tebliğe 9 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği ile eklenen (16.4) numaralı bölüm ile 19 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin (6) numaralı bölümünde yapılmıştır.

            Diğer taraftan ÖTV Kanununun 8/1 inci maddesiyle, bu Kanuna ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki malların (I) sayılı listeye dâhil olmayan malların imalinde kullanılmak üzere mükellefler tarafından tesliminde tarh ve tahakkuk ettirilen ÖTV'nin Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek kısmının teminat alınmak suretiyle tecil edilmesi, söz konusu malların tecil tarihini takip eden aybaşından itibaren 12 ay içinde (I) sayılı listeye dahil olmayan malların imalinde kullanılması halinde tecil olunan verginin terkin edilmesi öngörülmüştür. Tecil-terkin uygulamasının usul ve esasları 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin 2, 3, 5, 12, 14, 15 ve 21 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğleri ile değişik (9.1.) bölümü ile 19 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin (3.) bölümünde açıklanmıştır.

            1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin 21 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği ile değişik (9.1./e) bölümünde yer alan açıklamalar uyarınca yeminli mali müşavir (YMM) tarafından usulüne uygun düzenlenen raporun ibrazı ve uygulama kapsamında hesaplanan vergiden tecil edilen kısım düşüldükten sonra kalan tutarın ödenmiş olması halinde terkin işlemi yapılacak, ithal edilen malların kullanımı sonucu tecil-terkin işlemlerinin yapıldığına dair vergi dairesi tarafından düzenlenecek olan formun (EK:12) gümrük idaresine gönderilmesi üzerine de gümrükte alınan teminat çözülecektir.

            Diğer taraftan 30/11/2002 tarihli ve 2002/4930 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 4 üncü maddesinde, ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan malların, aynı cetveldeki malların imalinde kullanılmak üzere tesliminde, imal edilen ürünün tabi olduğu ÖTV tutarının uygulanacağı hükmüne yer verilmiştir. Söz konusu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar ise 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin 11 inci bölümüne 3 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğleri ile eklenen (5, 12, 14 ve 21 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğleri ile değişik) düzenlemelerle açıklanmıştır.

            1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin 21 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği ile değişik (11./d) bölümünde ise bahse konu uygulamaya ilişkin kullanımların tevsik eden usulüne uygun düzenlenen YMM raporunun ibrazı, üretimde kullanılan ve üretilen malın tesliminde ödenmesi gereken ÖTV varsa bu verginin ödenmesi üzerine Kararname kapsamında alınan teminatın çözüleceği açıklamalarına yer verilmiştir.

            Ayrıca konu ile ilgili olarak Gelir İdaresi Başkanlığının 27/06/2011 tarihli Genel Yazısında da ifade edildiği üzere ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listedeki mallar için ithalat sırasında teminat alınmasının amacı, ithali ÖTV'nin konusuna girmeyen bu malların yurt içerisinde kullanılması veya teslim edilmesi halinde beyan edilip ödenmesi gereken ÖTV'nin güvence altına alınmasıdır. Bu nedenle asıl olan öncelikle teminata konu verginin ödenmesi, bu ödeme mukabilinde ise teminatın çözülmesidir.

            Buna göre, gümrük idarelerine teminat verilmek suretiyle gerek ÖTV Kanununun 8/1 inci maddesi gerekse de 2002/4930 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 4 üncü maddesi kapsamında üretimde kullanılmak üzere ithal edilen (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan malların; söz konusu uygulamalar kapsamında imalatta kullanılması halinde söz konusu teminatların çözümü işlemlerinin yapılabilmesi için bahse konu uygulamalar uyarınca ödenmesi gereken verginin beyan edilerek ödenmiş olması gerektiği tabiidir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.