Özelge: ÖTV Kanunun 7/2. Maddesinde yer alan sakatlık istisnasından yararlanılıp alınan engelli aracının ayıplı mal kapsamında iade edilmesi hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

HATAY VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

35672403-010.01[(135-7/2-01-2013)]-44

14/04/2014

Konu

:

ÖTV Kanunun 7/2. Maddesinde yer alan sakatlık istisnasından yararlanılıp alınan engelli aracının ayıplı mal kapsamında iade edilmesi.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden; 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun (7/2-a) maddesi kapsamında satın aldığınız ve 4077 sayılı Kanun hükümleri gereğince ayıplı mal olarak bayiye iade ettiğiniz ... plakalı aracın ... Trafik Tescil Şube Müdürlüğünden tescil kaydının iptalini talep ettiğinizde, tarafınızdan ÖTV ödemesinin yapılmaması gerektiği konusunda yazı talep ettiklerini belirterek, konu ile ilgili olarak bilgi verilmesini talep ettiğiniz anlaşılmıştır.

             4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun (7/2-a) maddesiyle, Kanuna ekli (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tabi mallardan 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm3'ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm3'ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, engellilik dereceleri %90 veya daha fazla olan malul ve engelliler ile bizzat kullanmak amacıyla engelliliğine uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malul ve engelliler tarafından beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı ÖTV'den istisna edilmiştir.

            Aynı Kanunun 15 inci maddesinin;

            - (1) numaralı fikrasında, "4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tâbi olan malların kayıt ve tescil edildikten sonra iade edilmesi hali hariç, malların iade edilmesi, işlemin gerçekleşmemesi, işlemden vazgeçilmesi veya diğer nedenlerle matrahta değişiklik vuku bulduğu ya da yersiz veya fazla vergi hesaplandığı hallerde vergiye tâbi işlemleri yapmış olan mükellefler; bunlarla ilgili borçlandıkları ya da ödedikleri vergiler için değişikliğin mahiyetine uygun şekilde ve meydana geldiği dönem içinde düzeltme yapabilirler, bu vergiden mahsup edebilirler veya iade talebinde bulunabilirler. (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tâbi olan mallar için dönem şartı aranmaz. Şu kadar ki, iade olunan malların fiilen işletmeye girmiş olması, yersiz veya fazla ödenen verginin alıcıya iade edilmesi ve bu işlemlerin defter kayıtları, belgeler ile beyannamede gösterilmesi şarttır."

            - (2) numaralı fıkrasının (a) bendinde ise, "(II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olanların, veraset yoluyla intikaller hariç ilk iktisabında istisna uygulanan malların istisnadan yararlananlar dışındakilerce iktisabında, ilk iktisabındaki matrah esas alınarak adına kayıt ve tescil işlemi yapılandan, kayıt ve tescili tarihinde geçerli olan oran üzerinden, bu tarihte özel tüketim vergisi alınır. Kanunun 7 nci maddesinin (2) numaralı bendi çerçevesinde istisnadan yararlananlar tarafından bu istisnadan yararlanılarak iktisap ettikleri kayıt ve tescile tabi malları 5 yıldan fazla kullanarak elden çıkarmaları durumunda bu hüküm uygulanmaz."

            hükmleri yer almaktadır.

            Mezkur Kanunun (15/1) maddesinin uygulamasına ilişkin açıklamalara; 14 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği ile değiştirilen 1 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinin "Kayıt ve Tescilden Sonra Düzeltme" başlıklı (15.1.1.2) bölümünde yer verilmiştir. Buna göre, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki araçlardan kayıt ve tescile tabi olanların kayıt ve tescil edildikten sonra iade edilmesi halinde, Kanunun (15.1) maddesi kapsamında gerekli düzeltme işlemlerinin yapılabilmesi için bu iadenin, aracın 4077 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında ayıplı mal olması ve bahse konu Genel Tebliğde öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde yapılmış olması gerekmektedir.

            Ayrıca, Kanunun (15/2-a) maddesi uygulamasına ilişkin açıklamalar 1 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinin (15.2) bölümü ile 12 Sıra No.lu Özel tüketim Vergisi Sirkülerinin (3/d) bölümünde yapılmıştır.

             Bu çerçevede, engelli olan kızınız ... adına 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun (7/2-a) maddesinde düzenlenen istisnadan yararlanılarak ilk iktisabı yapılan ve ... Trafik Tescil ve Şube Müdürlüğünce kayıt ve tescil edilen ... plakalı aracın 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine göre ayıplı mal kapsamında iade edilmesi işleminin Kanunun (15/2-a) maddesi kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmadığından, aracın ilk iktisabında bahse konu istisna düzenlemesi nedeniyle ödenmeyen ÖTV'nin aracın söz konusu gerekçe ile tescil kaydının iptali için beyan ve ödenmesinin aranmaması gerekmektedir.

            Öte yandan, aynı Kanunun (2/1-b) maddesi uyarınca, kayıt ve tescilden sonra 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde ÖTV mükelleflerine iade edilen ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun (15/1) maddesi kapsamında gerekli düzeltme işlemleri yapılan araçların, kullanılmak üzere motorlu araç ticareti yapanlardan iktisabı, motorlu araç ticareti yapanlar tarafından kullanılmaya başlanması, aktife alınması veya adlarına kayıt ve tescil ettirilmesi ilk iktisap sayıldığından genel hükümler çerçevesinde vergilendirilmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge ge��ersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.