Özelge: ÖTV borçlarının 6111 sayılı Yasa kapsamında taksitlendirilmesi halinde Ek:12 ve Ek:22 verilip verilmeyeceği hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

18008620-135[ÖZG-2011-9]-13

28/02/2013

Konu

:

ÖTV borçlarının 6111 sayılı Yasa kapsamında taksitlendirilmesi halinde Ek:12 ve Ek:22 verilip verilmeyeceği

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, ... Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün ... vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz, 2010 yılında indirimli teminattan yararlanarak ... ton ürün ithalatı yaptığınız ve (EK:14) talep ve taahhütnamede belirtilen cetvel dışında mal üretimi yapıldığına dair YMM üretim tasdik raporları düzenleterek vergi dairesine ibraz ettiğiniz, 2010 yılı Nisan, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım dönemlerine ait borçlarınızı ise 6111 sayılı Yasa kapsamında yapılandırdığınız, söz konusu raporlara istinaden 2011 yılında vergi dairesince, indirimli teminattan yararlanmanız için 1500 tonluk (EK:22) formunun verildiği, daha sonra Eylül ayında da 541 ton ithalat yaptığınız ancak bu defa vergi dairesince, indirimli teminattan yararlanabilmeniz için 6111 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan borçlarınızın ödenmesi şartı ileri sürülerek (EK:12) ve (EK:22)  formu düzenlenmediği belirtilerek, konu hakkında özelge talep edilmektedir.

            ÖTV Kanununun 8/1 inci maddesinde belirtilen tecil-terkin uygulamasına ilişkin usul ve esaslara yönelik açıklamalar genel olarak 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin 2, 3, 5, 12, 14, 15, 21 ve 24 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğleri ile değişik (9.1.) bölümü ile 19 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin (3.) bölümünde yer almaktadır.

            Bununla birlikte 9/10/2012 tarih ve 28436 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 8/10/2012 tarih ve 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 4 üncü maddesinde (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki malların; (I) sayılı listeye dahil olmayan malların imalinde kullanılmak üzere mükellefler tarafından tesliminde tarh ve tahakkuk ettirilen ÖTV'nin tecil edilecek kısmının sıfır olarak uygulanacağı belirtilmiştir.

           Bu bağlamda 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının yürürlüğe girdiği tarih olan 9/10/2012 tarihinden sonra mükellefe (EK:22) Bilgi Formu düzenlenmesi ile mükellefçe mevcut (EK:22) Bilgi Formunun kullanılması hukuken mümkün bulunmamaktadır. Dolayısıyla konu hakkında söz konusu kararnamenin yayım tarihinden itibaren yapılacak bir işlem olmadığı tabiidir.

            Öte yandan ÖTV Kanununun 1 inci maddesinde bu Kanuna ekli (I) sayılı listedeki malların ithalatçıları veya rafineriler dahil imal edenler tarafından teslimi ile ÖTV uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışı bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV'ye tabi tutulmuş, 3 üncü maddesinde ise (I) sayılı listede yer alan mallar için vergiyi doğuran olayın, yurt içi teslimlerde veya teslim sayılan hallerde meydana geleceği hükme bağlanmıştır.

            Ayrıca Kanunun 16/4 üncü maddesi hükmünce, (I) sayılı listedeki malların ithalinde ödenecek ÖTV'ye karşılık olmak üzere türü, tutarı ve çözümüne ilişkin usul ve esasları Maliye Bakanlığınca belirlenmek suretiyle teminat alınmaktadır. Teminatın alımı ve çözümüne ilişkin usul ve esaslara yönelik açıklamalar bu maddenin verdiği yetkiye istinaden 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin 21 ve 24 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğleri ile değişik (16.3.) ve bu Tebliğe 9 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği ile eklenen ve 25 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği ile değişik (16.4.) bölümünde yer almaktadır.

            6111 sayılı Kanunun 20/3 üncü maddesinde "Bu Kanuna göre ödenecek alacaklarla ilgili olarak, tatbik edilen hacizler yapılan ödemeler nispetinde kaldırılır ve buna isabet eden teminatlar iade edilir." hükmü yer almaktadır.

            2011/1 Seri No.lu 6111 Sayılı Kanun İç Genelgesinin "2-Başvuruda Bulunan Mükelleflere İlişkin Haciz İşlemleri" başlıklı bölümünde; "6111 Sayılı Kanuna göre borçlarını ödemek üzere başvuruda bulunan mükelleflerin borçları, Kanun ile ödeme planına bağlandığından, haklarında bu borçlar nedeniyle cebren tahsil işlemleri yapılmayacak, Kanunun yayımlandığı 25/2/2011 tarihinden önce uygulanmış hacizler ve bu hacizlere dayanılarak başlatılan satış işlemleri durdurulacaktır. Bununla birlikte daha önce tatbik edilen hacizlerin kaldırılmasını isteyen mükelleflerin talepleri ise borcu karşılayacak tutarda teminat gösterilmesi suretiyle yerine getirilebilecektir. Aynı uygulamanın istihkak ve alacak hacizleri için de yapılabileceği tabiidir.

            Söz konusu madde hükmü ve iç genelgede yapılan açıklamalar çerçevesinde, ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listede yer alan malların ithalatı sırasında ilgili gümrük idaresine nakit Türk Lirası veya banka teminat mektubu olarak verilen teminatların çözümüne ilişkin işlemlerin, 6111 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan ÖTV borcunun tamamının ödeme planı dahilinde bu Kanunda öngörülen sürelerde ödenmedikçe yapılması söz konusu olmayacaktır.

            Buna göre talep ettiğiniz (EK:12) bilgi formunun düzenlenebilmesi için 6111 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan ÖTV borcunun tamamının ödeme planı dahilinde bu Kanunda öngörülen sürelerde ödenmesi gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.