Özelge: ÖTV beyannamesinin sürekli verilip verilmeyeceği hk.

 

T.C.

.......... VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

61504625-5715/3312-8

26/03/2013

Konu

:

ÖTV beyannamesinin sürekli verilip verilmeyeceği.

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, Mart/2011 ve Ekim/2011 dönemlerinde 4760  Sayılı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan 2710.19.91.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu (G.T.İ.P.) kalıp çıkarma yağlarını üretim makinelerinizde sarf malzemesi olarak kullanmak üzere ithal ederek aynı dönemlerde kullandığınız, ÖTV 'ye tabi teslim ve/veya üretiminizin söz konusu olmadığı dönemlerde de ÖTV beyannamelerinin verilip verilmemesi gerektiği hususunda Başkanlık görüşümüzü talep ettiğiniz anlaşılmaktadır.

            Konuyla ilgili olarak ....... Vergi Dairesi Müdürlüğü ile yapılan yazışma sonucu alınan 29.03.2012 tarih ve 2962 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesinden; ÖTV yönünden mükellefiyet kaydınızın bulunmadığı, ancak .......... Gümrük Müdürlüğü'nün yazıları ve eklerinde yer alan gümrük giriş beyannameleri ile 14.03.2011 tarihinden itibaren ÖTV Kanunu'na ekli (I) Sayılı Listenin (B) cetvelinde yer alan 2710.19.91.00.00 G.T.İ.P. numarasındaki ticari ismi kalıp ayırıcı yağ olan malın ithal edilmeye başlandığının anlaşılması üzerine ÖTV Kanununun 4/1-a maddesi ile 14 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin (1.) bölümüne istinaden ithal tarihinden itibaren mükellefiyet tesisi yapıldığı; Mart, Haziran, Temmuz ve Ekim/2011 dönemlerinde ithalat yapıldığı anlaşılmıştır.

            ÖTV Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (I) sayılı listedeki malların ithalatçıları veya rafineriler dâhil imal edenler tarafından teslimi ile ÖTV uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışının bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV' ye tabi olduğu ve Kanuna ekli listelerde yer alan malların, Türk Gümrük Tarife Cetvelinde tanımlanan eşyalar olduğu hükme bağlanmıştır.

            Bu hükümler uyarınca (I) sayılı listede yer alan malların ithali değil yurtiçi teslimleri verginin konusuna girmekte, söz konusu malların ÖTV' ye tabi olup olmadığına karar verebilmek içinse Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan G.T.İ.P. numaralarının bilinmesi gerekmektedir.

            ÖTV Kanununun 2/3-a maddesinde, vergiye tâbi malların, vergiye tâbi olan malların imali dışında her ne suretle olursa olsun kullanılması, sarfı, işletmeden çekilmesi veya işletme personeline ücret, prim, ikramiye, hediye, teberru gibi namlarla verilmesinin teslim sayılacağı, 3 üncü maddesinde ise, mal teslimi veya ilk iktisap hallerinde malın teslimi veya ilk iktisap ile vergiyi doğuran olayın meydana geldiği hükümlerine yer verilmiştir.

            Aynı Kanunun 4 üncü  maddesi hükmü uyarınca, (I) sayılı listedeki mallarda verginin mükellefi, bu malları imal veya ithal edenler ya da ÖTV uygulanmadan önce bu malların müzayede yoluyla satışını gerçekleştirenlerdir.

            Öte yandan Kanunun 16/4 üncü maddesinde, (I) sayılı listedeki malların ithalinde, ödenecek ÖTV' ye karşılık olmak üzere türü, tutarı ve çözümüne ilişkin usul ve esasları Maliye Bakanlığınca belirlenmek suretiyle teminat alınacağı hükme bağlanmıştır. Söz konusu teminatın nasıl alınacağına ve nasıl çözüleceğine ilişkin usul ve esaslar ise genel olarak 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin (16.3.) ve (16.4.) bölümlerinde açıklanmıştır. Buna göre gümrük idaresi tarafından söz konusu mallar için ithalde alınan teminatın, bu malların yurt içinde beyan edilip ödenecek olan ÖTV' sinin yerine geçmesi mümkün bulunmamaktadır.

            Ayrıca 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin "Beyan Esası"  başlıklı (12.2.) bölümünde belirtildiği üzere, (I) sayılı listedeki mallarla ilgili ÖTV mükellefleri, bir vergilendirme döneminde vergiye tabi işlemleri bulunmasa dahi bu dönemlerle ilgili olarak beyanname vermek zorundadırlar.

            14 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin "ÖTV Mükellefiyetinin Başlaması ve Sona Ermesi" başlıklı (1.) bölümünde ise ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların ithalinde mükellef tarafından gümrük idaresine teminat verilmesi gerektiğinden, bu mallara ilişkin ÖTV mükellefiyetinin en geç ithal (ÖTV Kanununun 2 nci maddesinin 1 numaralı fıkrasının (a) bendi uyarınca Türkiye Cumhuriyeti gümrük bölgesine giriş) tarihinde yurt içinde ÖTV yönünden bağlı olunacak vergi dairesine tesis ettirilmesi gerektiği ifade edilmiştir.

            Diğer taraftan 213 sayılı Vergi Usul Kanununun  153 üncü maddesi uyarınca ÖTV mükellefiyeti tesis ettiren mükellefler, ÖTV' ye tabi işlemleri bulunmaması nedeniyle ÖTV mükellefiyetlerinin sona erdirilmesini, bir dilekçe ile bağlı bulundukları vergi dairesine başvurmak suretiyle isteyebileceklerdir. Bu dilekçe üzerine mükellefiyet kaydı ilgili vergi dairesince terkin edilecektir. ÖTV mükellefiyetleri bu şekilde terkin olunan mükelleflerin daha sonra ÖTV' ye tabi işlemleri bulunması halinde, tekrar ÖTV mükellefiyeti tesis ettirmeleri gerektiği tabiidir.

            Yukarıda yer alan düzenlemeler çerçevesinde, firmanız tarafından gerçekleştirilen ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların ithalinde ÖTV mükellefiyetinizin en geç ithal tarihinde tesisi gerekmekte olup, bir vergilendirme döneminde vergiye tabi işleminizin bulunmaması halinde dahi bu dönemle ilgili olarak 1 Numaralı ÖTV beyannamesini verme zorunluluğunuz bulunmaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.