Özelge: Otomatik Vitesli ARaçlarda Özel Tüketim Vergisi İstisnası hk.

 

T.C.

ISPARTA VALİLİĞİ

Defterdarlık GELİR MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

Sayı

:

B.07.4.DEF.0.32.10.00-2011-17-1

11/01/2012

Konu

:

Otomatik Vitesli Araçlarda Özel Tüketim Vergisi İstisnası

 

 

İlgide kayıtlı yazınızda, ... Hastaneleri tarafından adınıza düzenlenmiş Özürlü Sağlık Kurulu Raporunda: "sağ ve sol bacakta kalça protezi uygulandığı, ancak sağ alt ekstremite ile bacak hareket ve reflekslerinin normal olduğunun" ifade edildiğinden bahisle, otomatik vitesli otomobil iktisap etmeniz durumunda ÖTV istisnası uygulanıp uygulanmayacağına dair Defterdarlığımız (Gelir Müdürlüğü) görüşü istenilmektedir.

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin 2 numaralı fıkrasında, Kanuna ekli (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tabi mallardan; 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³'ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³'ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, sakatlık dereceleri % 90 veya daha fazla olan malul ve engelliler ile bizzat kullanmak amacıyla sakatlığına uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malul ve engelliler tarafından beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı ÖTV'den istisna edilmiştir.

Konuyla ilgili olarak 1 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinin 7 ve 14 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğleri ile değişik (7.2.1.2.) bölümünde yapılan açıklamalara göre, yukarıda sözü edilen araçların sakatlık derecesi % 90'ın altında olan malul ve engelliler tarafından ilk iktisabında ÖTV istisnası uygulanması için, bu şekilde raporu bulunan kişinin "H" sınıfı sürücü belgesine sahip olması ve sakatlığına uygun özel tertibat yapılmaksızın araç kullanamayacak olması şartları aranılmaktadır.

Öte yandan 30/4/2010 tarihli ve 12 Sıra No.lu Özel Tüketim Vergisi Sirkülerinin "Otomatik Vitesli Araçlarda İstisna Uygulaması" başlıklı 3/c bölümünde, sağlık raporuna göre sadece sol alt ekstremitede (ayak veya bacakta) sakatlığı bulunan malul ve engellilerin "H" sınıfı sürücü belgesi olması halinde, başkaca özel tertibat yapılmasına gerek olmaksızın otomatik vitesli araçları ilk iktisabında bu istisnadan yararlanmalarının mümkün bulunduğu, bu durumda sakatlık derecesi % 90'ın altında olup, sadece sol alt ekstremitede sakatlığı bulunan malul ve engelliler için verilecek (2A) numaralı ÖTV beyannamesine, aracın sakatlığa uygun olarak tadil edildiğine dair teknik belge yerine aracın otomatik vitesli olduğuna dair "uygunluk belgesi" nin aslı veya noter onaylı örneğinin ekleneceği belirtilmiştir.

Ancak ilgide  kayıtlı başvurunuz ekinde yer alan Özürlü Sağlık Kurulu Raporunda, sağ alt ekstremitede manuel muayene ile pedal basma bacağını çekme, uzatma hareketleri ve reflekslerin normal olduğu belirtilmesine rağmen, sol ayak ile kullanılan debriyaj pedalı bulunmayanotomatik vitesli araç kullanabileceği sonucuna varılması nedeniyle, konuya ilişkin Sağlık Bakanlığından bilgi istenilmiştir. Yazımıza cevaben adı geçen Bakanlıktan alınan 14/4/2011 tarihli yazıda, dilekçeniz ekinde yer alan 15/7/2010 tarihli Özürlü Sağlık Kurulu Raporunun değerlendirilmesi sonucu, geçirmiş olduğunuz ameliyatlar sonrasında her iki bacağınızda bir miktar güç kaybının olduğu, ancak iki bacak arasında bir fark zikredilmediğinin görülmesi nedeniyle özrünüzün sol alt ekstremitede (ayak veya bacakta) bulunup bulunmadığının söylenmesinin mümkün olamayacağı, gerek görüldüğü takdirde raporun verildiği hastaneden daha ayrıntılı bilgi alınmasının mümkün bulunduğu belirtilmiştir.

Sağlık Bakanlığının bu yazısından, sol ayağınızda özür olup olmadığı anlaşılamamaktadır.

Bu durumda bahsi geçen raporun verildiği hastaneye başvurularak, sol alt ekstremitede özrünüz bulunduğunun belirtilmesi halinde, otomatik vitesli bir aracı iktisabınızda ÖTV Kanununun 7/2. maddesi kapsamında istisnadan yararlanmanız mümkün bulunmaktadır. Aksi halde, sağlık kurulu raporunuza göre sol ayakla kullanılan debriyaj pedalı ile sağ ayakla kullanılan fren ve gaz pedallarında özel tertibat yaptırmadan araç kullanabilecek olmanız nedeniyle, Kanunun 7/2. maddesi ile düzenlenen istisnadan yararlanmanız mümkün değildir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.