Özelge: Otomatik satış makinelerinde belge düzeni ve KDV karşısındaki durumu hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.1-2305

26/12/2011

Konu

:

Otomatik satış makinelerinde belge düzeni ve KDV karşısındaki durumu

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda otomatik satış makinelerinden elde edilen gelirin belgelendirilmesi, beyanı ve  KDV karşısındaki durumu hakkında görüş talep edilmektedir.

            Vergi Usul Kanunu Yönünden:

            213 sayılı Vergi Usul Kanununun;

            229 uncu maddesinde, fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika olduğu,

             231/5 inci maddesinde, fatura malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenleneceği, bu süre içerisinde düzenlemeyen faturaların hiç düzenlenmemiş sayılacağı,

            232 nci maddesinde, birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin;

            -Birinci ve ikinci sınıf tüccarlara;

            -Serbest meslek erbabına;

            -Kazançları basit usulde tespit olunan tüccarlara;

            -Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere;

            -Vergiden muaf esnafa;

            sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve bunlar da fatura istemek ve almak mecburiyetinde oldukları,

            hüküm altına alınmıştır.

            385 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 2 - "Otomatik Satış Makineleri ile Yapılan Satışlarda Belge Düzeni" başlıklı bölümünde;

            "...

            a) Otomatik satış makineleri kullanılmak suretiyle yapılan mal veya hizmet satışlarının, anılan makinelerin aşağıda belirtilen şekilde kullanılması kaydıyla, tebliğin bu bölümünde yer alan açıklamalar çerçevesinde belgelendirilmesi uygun görülmüştür.

            - Söz konusu makinelerle yapılan mal veya hizmet satışlarına ilişkin bilgiler, makinenin hafızasından silinemeyecek ve değiştirilemeyecek bir şekilde kaydedilecektir.

            - Kaydedilen bilgilere dışarıdan herhangi bir müdahale yapılamayacaktır.

            - Gün sonunda makineden günlük satış raporu alınabilecektir.

            Bu şartların sağlanması durumunda malın satışı veya hizmetin verilmesi anında Vergi Usul Kanununda yer alan belgelerden herhangi biri düzenlenmeyecek ancak gün sonlarında makineden alınacak raporlara istinaden "muhtelif müşteriler" ibareli bir fatura düzenlenecektir.

            b) Otomatik satış makinelerinin yukarıda sayılan şartları taşımaması ve herhangi bir düzeneğinin olmaması nedeniyle satışın para atılmak suretiyle yapılması halinde, malın sevk edildiği tarihten itibaren azami yedi gün içinde satılan malları içerecek şekilde "muhtelif müşteriler" ibareli bir fatura düzenlenmesi gerekmektedir.

            Her iki halde de, söz konusu otomatik satış makinelerine yerleştirilmek üzere taşınan mallar için "muhtelif müşteriler" ibareli sevk irsaliyesi düzenlenecek ve yukarıda bahsi geçen şekilde düzenlenecek faturalar ile irtibatlandırılacaktır.

            c) Sadece hizmet sunan makinelerde yukarıda bahsedildiği şekilde düzeneğin olmaması durumunda ise gün sonunda cihazda birikmiş paranın sayılarak toplam hasılat tutarı üzerinden "muhtelif müşteriler" ibareli bir fatura düzenlenecektir.

            Ayrıca, söz konusu makineleri farklı işyerlerine yerleştirmek suretiyle komisyon ödenmesi karşılığında komisyon tutarını gösterir faturanın düzenleneceği ise tabiidir."

            açıklamaları yer almaktadır.

            Buna göre, 385 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin "2 - Otomatik Satış Makineleri ile Yapılan Satışlarda Belge Düzeni" başlıklı bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılacağı tabiidir.

            Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu Yönünden:

            KDV Kanununun;

            1/1 inci maddesinde, Türkiye'de yapılan ticari, sınai, zırai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

            4 üncü maddesinde, hizmetin teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlem olduğu, bu işlemin bir şey yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şey yapmamayı taahhüt etmek gibi şekillerde gerçekleşebileceği,

            10 uncu maddesinde, mal teslimi veya hizmetin yapılması anında vergiyi doğuran olayın meydana geleceği, malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde; bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesi anında vergiyi doğuran olayın meydana geldiği,

            hüküm altına alınmıştır.

            Buna göre, otomatik satış makineleri kullanılmak suretiyle yapılan mal veya hizmet satışlarında KDV bakımından vergiyi doğuran olay otomatik satış makinelerinde yer alan ürünlerin müşterileri tarafından para atılmak veya başka şekillerde satın alınmasıyla gerçekleşmektedir.

            Bu açıklamalar çerçevesinde, otomatik satış makineleri kullanılmak suretiyle yapılan mal veya hizmet satışlarında gün sonunda "muhtelif müşteriler" ibareli bir fatura düzenlenmesi halinde KDV nin ayrıca faturada gösterilmesi ve mal teslimi veya hizmet ifasına ilişkin KDV nin bu faturanın düzenlendiği vergilendirme döneminde beyan edilmesi gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.