Özelge: Oto kiralama faaliyetinde kullanılan binek otomobilinin ticari faaliyete son verilmesi halinde KDV karşısındaki durumu hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.1-2253

23/07/2012

Konu

:

Oto kiralama faaliyetinde kullanılan binek otomobilinin ticari faaliyete son verilmesi halinde KDV karşısındaki durumu

 

 

            İlgide kayıtlı dilekçenizde, oto kiralama faaliyetinize son vermek istediğiniz, işletmenizin aktifinde kayıtlı, bir kısmı icra yoluyla satılan binek otomobil niteliğindeki araçlar ile işletmenin aktifinde kayıtlı bulunmayan motosikletlerin satışının yapılacağı belirtilerek konuyla ilgili olarak Başkanlığımız görüşünün bildirilmesi istenmektedir.

            Gelir Vergisi Kanunu Yönünden:

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 37 nci maddesinde, her türlü ticari ye sınai faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu belirtilmiş, aynı Kanunun 70 inci maddesinde ise, motorlu nakil ve cer vasıtaları ile her türlü motorlu araç, makine ve tesisatın sahipleri, mutasarrıfları, zilyetleri, irtifak ye intifa hakki sahipleri veya kiracıları tarafından kiraya verilmesinden elde edilen gelirlerin gayrimenkul sermaye iradi olduğu, söz konusu malların ticari veya zirai bir iletmenin bilançosuna dahil bulunması halinde bunların iratlarının ticari ye zirai kazancın tespitine ilişkin hükümlere göre hesaplanacağı hükme bağlanmıştır.

            Buna göre, işletmenizin ticari faaliyetinin sona erdiğinin kabulü için işletmenizin aktifine kayıtlı olan otomobillerin işletme sahibi adına fatura edilerek işletmeden çekilmesi ve ticari kaydının terkin edilmesi gerektiği tabiidir.

            Öte yandan, işletmenizin aktifine kayıtlı taşıtların icra yoluyla satışından elde edilen kazancın ilgili dönem ticari kazancına eklenmesi ve icra yoluyla satılan söz konusu taşıtların işletmenin envanterinden çıkarılmış olması gerekmektedir.

            Katma Değer Vergisi Kanunu Yönünden:

            Katma Değer Vergisi Kanununun;

            - 1/1 inci maddesinde, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye'de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

             - 3/a maddesinde; vergiye tabi malların her ne suretle olursa olsun, vergiye tabi işlemler dışındaki amaçlarla işletmeden çekilmesinin teslim sayılacağı,

             - 20/1 inci maddesinde, teslim ve hizmet işlemlerinde matrahın, bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedel olduğu,

            - 27 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasında, bedeli bulunmayan veya bilinmeyen işlemler ile bedelin mal, menfaat, hizmet gibi paradan başka değerler olması halinde matrahın işlemin mahiyetine göre emsal bedeli veya emsal ücreti olduğu, (2) numaralı fıkrasında ise; bedelin emsal bedeline veya emsal ücretine göre açık bir şekilde düşük olduğu ve bu düşüklüğün mükellefçe haklı bir sebeple açıklanamadığı hallerde de, matrah olarak emsal bedelin veya emsal ücretin esas alınacağı,

            - 30 uncu maddesinin b bendinde ise faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere işletmelere ait binek otomobillerinin alış vesikalarında gösterilen katma değer vergisinin indirilemeyeceği,

            hüküm altına alınmıştır.

            Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, işletmenizin aktifinde kayıtlı olan ve bir kısmı icra yoluyla satılan araçlar için bu esnada KDV hesaplanmış ve ödenmiş olduğundan, söz konusu araçlara ilişkin muhasebe kayıtları sırasında yeniden KDV hesaplanması söz konusu değildir. Ancak faaliyete son verdiğiniz tarih itibariyle aktifinizde kayıtlı diğer araçlar için KDV Kanununun 3/a maddesi gereğince KDV hesaplanacağı tabiidir.

            Diğer taraftan, İşletmenize kayıtlı olmayan şahsi kullanımınıza konu malların tarafınızca satış işlemi ise KDV nin konusuna girmemektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.