Özelge: Organ nakli ameliyatlarında, organ damarları ve kanallarının yıkanması suretiyle organ koruma amaçlı kullanılan organ perfüzyonu çözeltisinin tesliminde KDV oranı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-2/2008-14028-257-518

13/07/2011

Konu

:

Organ nakli ameliyatlarında, organ damarları ve kanallarının yıkanması suretiyle organ koruma amaçlı kullanılan organ perfüzyonu çözeltisinin tesliminde KDV oranı.

 

 

 

              İlgi (a) da kayıtlı dilekçenizde, firmanızca ithal edilen, 382 49 064 00 00 G.T.İ.P. numarasında belirtilmiş olan organ nakli ameliyatlarında, organ damarları ve kanallarının yıkanması suretiyle organ  koruma amaçlı kullanılan organ perfüzyonu çözeltisinin tesliminde uygulanacak katma değer vergisi oranı sorulmuş olup, ilgi (b) de kayıtlı yazımızla, söz konusu malzemenin tesliminde % 18 oranında katma değer vergisi  uygulanması gerektiği yönünde tarafınıza bilgi verilmişti.

           Bu defa alınan  ilgi (c) de kayıtlı dilekçenizde; müşterilerinizden ... hesap ve işlemlerinin ... tarafından incelenmesi sonucunda ilgili ürün tesliminde 25 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Sirküleri uyarına % 8 oranında katma değer vergisi uygulanması gerektiği belirtildiğinden  bahisle konuya ilişkin görüşümüzün yeniden bildirilmesi istenilmektedir.

           TGTC nin 38.24 tarife pozisyonunda "Dökümhane maçalarına veya kalıplarına mahsus müstahzar bağlayıcılar; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan kimya sanayii veya kimya sanayiine bağlı sanayilerde kullanılan kimyasal ürünler ve müstahzarlar (tabii ürünlerin karışımlarından oluşanlar dahil)" tanımlanmıştır. Bu tarife pozisyonu ile ilgili GTİP No.ları arasında "3824.90.64.00.00 Diğerleri" GTİP No.su da yer almaktadır.

    1- Katma değer vergisi oranları ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararlarını  birleştiren ve 31/12/2007 tarihinde yürürlüğe giren 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılan düzenlemeden önce;

     Katma değer vergisi  oranları ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararı Eki  II sayılı listenin "B- Diğer Mal ve Hizmetler" bölümüne 26/2/2004 tarih ve 2004/6887 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bu Kararın yürürlüğü olan 01/3/2004 tarihinden itibaren eklenen 9 uncu sırada "Sağlık Bakanlığı tarafından reçete ile satılmak üzere ruhsatlandırılan veya ithaline izin verilen beşeri tıbbi ürünler" sayılmış, bu sıra 2004/8301 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bu Kararın yürürlüğü olan 01/01/2005 tarihinden itibaren "Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan veya ithaline izin verilen beşeri tıbbi ürünler" şeklinde değiştirilmiştir.

     2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılan düzenlemeden sonra; II sayılı listenin "B" bölümünün 9 uncu  sırasında yer alan ibare, II sayılılistenin "B" bölümünün 18 inci  sırasında aynen korunmuştur.

     Şirketinizin "3824.90.64.00.00 Diğerleri" GTİP No.sundan ithal ettiği klinik özelliğe sahip organ perfüzyonu çözeltisinin  Sağlık Bakanlığından ruhsat veya ithal izni alınmış olanlarının;

     - 01/3/2004 tarihinden itibaren katma değer vergisi oranları ile ilgili Kararname Eki II sayılı listenin "B" bölümünün 9 uncu sırasında,  31/12/2007 tarihinden itibaren de bu bölümün 18 inci  sırasında değerlendirilerek, ithal ve tesliminin % 8 oranında katma değer vergisine  tabi tutulması gerekmektedir.

      2- Katma değer vergisi  oranları ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararnamelerini birleştiren ve 31/12/2007 tarihinde yürürlüğe giren 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılan düzenlemeden önce; katma değer vergisi oranları ile ilgili 2002/4480 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki II sayılı listenin "B) Diğer Mal ve Hizmetler" bölümüne 2004/8301 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bu Kararın yürürlüğü olan 01/01/2005 tarihinden eklenen 13 üncü sırada [Tıbbi cihazlar (Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan "Tıbbi Cihaz Yönetmeliği", "Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği" ile "Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği" kapsamında tanımları verilen ve doğrudan sağlık hizmetleri ile veterinerlikte kullanılan cihazlar, bunların aksam ve parçaları) ile bunların kiralanması hizmetleri] sayılmıştır. 

      2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılan düzenlemeden sonra; II sayılı listenin "B" bölümünün 13 üncü sırasında yer alan ibare, II sayılı listenin "B" bölümünün 22 inci  sırasında aynen korunmuştur.

     20/07/2008 tarihinde yürürlüğe giren 2008/13902 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 22 inci sırada yapılan düzenlemede bu sıra kapsamına alınan eşyalar TGTC ndeki GTİP No. ve eşya tanımları itibariyle belirlenmiştir.

           Bu çerçevede, Şirketiniz tarafından TGTC nin "3824.90.64.00.00 Diğerleri" GTİP No.sundan ithal edilen klinik özelliğe sahip organ perfüzyonu çözeltisinin Sağlık Bakanlığından ithal izni veya ruhsat alınmayanlarının yukarıda sözü edilen yönetmeliklerle ilgili 93/42/EEC, 90/385/EEC ve 98/79/EC direktiflerine ilişkin sertifikalardan herhangi biri veya bu sertifikalar yerine geçen belgelerle ithali veya yurt içi tesliminin;

          - 1/1/2005 tarihinden önce genel oranda (%18),

         - 1/1/2005 tarihinden itibaren katma değer vergisi oranları ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararı Eke II sayılı listenin "B" böl��münün     13 üncü  sırası, 31/12/2007 tarihinden itibaren de, bu bölümün 22 inci sırası kapsamında değerlendirilerek % 8 oranında,

   - 1/1/2005 tarihinden 2/7/2008 tarihine kadar yukarıda sözü edilen direktiflere ilişkin sertifikalardan herhangi biri veya bu sertifikalar yerine geçen belgeler olmaksızın ithali veya yurt içi teslimi ise söz konusu Kararname eki II sayılı listenin "B" bölümünün söz konusu sıraları kapsamında değerlendirilemeyeceğinden,  genel oranda (% 18),

   - 20/7/2008 tarihinden itibaren de yukarıda sözü edilen yönetmeliklerle ilgili herhangi bir sertifikası olup olmadığına bakılmaksızın, söz konusu Kararname eki II sayılı listenin "B" bölümünün 22 inci sırasında sayılan eşyalar arasında yer almadığından genel oranda (%18),

     katma değer vergisine  tabi olması gerekmektedir.

     Bilgi edinilmesini rica ederim.

      

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.