Özelge: Opere L1 kompresyon kırığına bağlı paraparezi rahatsızlığı olan mükellefin araç alımında ÖTV istisnası.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KAYSERİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

( Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü )

 

 

 

Sayı

:

50426076-135[7-2013/20-79]-26

20/03/2014

Konu

:

Opere L1 kompresyon kırığına bağlı paraparezi rahatsızlığı olan mükellefin araç alımında ÖTV istisnası.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formu ekinde ibraz edilen ... Hastanesi tarafından düzenlenmiş olan ... tarihli ve % 40 oranlı Özürlü Sağlık Kurulu Raporu ile "Opere L1 kompresyon kırığına bağlı paraparezi, kısa mesafe zor, yardımsız yürüme,  H sınıfı ehliyet almak kaydıyla her şeyi elle idare edilebilen özel tertibatlı araç alması uygundur" teşhisi konulduğundan bahisle, araç iktisap etmeniz durumunda Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunundaki malul ve engellilere ilişkin istisna hükümlerinden yararlanıp yararlanamayacağınız hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmıştır.

            4760 sayılı ÖTV Kanununun  7 nci  maddesinin (2) numaralı bendinde, Kanuna ekli (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tabi mallardan; 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm3'ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm3'ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, engellilik dereceleri  %90 veya daha fazla olan malul ve engelliler ile bizzat kullanmak amacıyla engeline uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malul ve engelliler tarafından beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı ÖTV'den istisna edilmiştir.

            Söz konusu istisna uygulaması düzenlemesi ile ilgili olarak 1 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinin (7.2.1) bölümü ile 5 ve 12 Sıra No.lu Özel Tüketim Vergisi Sirkülerlerinde gerekli açıklamalar yapılmıştır.

             Buna göre, engellilik derecesi % 90'ın altında olan malul ve engellilerin bu istisnadan yararlanabilmesi için;

            - Maluliyeti veya engelliliği ile özel tertibat yaptırılan araçları kullanabileceğine dair "Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca yetkili sağlık kuruluşundan alınan özürlü sağlık kurulu raporunun aslı veya noter onaylı örneğinin,

            - Aracın, engelliliğe uygun  olarak tadil edildiğine dair teknik belgenin aslı veya noter onaylı örneğinin,

            - H sınıfı sürücü belgesinin fotokopisinin,

            satıcı mükellefe ibraz edilmesi ve mükellef tarafından da satışı yapılan araca ilişkin (2A) numaralı ÖTV beyannamesinin verildiği gün ilgili vergi dairesine tevdi edilmesi gerekmektedir. 

            Ayrıca, 12 Sıra No.lu Özel Tüketim Vergisi Sirkülerinin "Hareket Ettirici Tertibatın Kapsamı" başlıklı (3/b) bölümü uyarınca, Kanunun 7 nci maddesinin (2) numaralı bendinin (b) alt bendi uygulamasında, hareket ettirici aksam olarak debriyaj, fren ve gaz pedalları ile vites kolunda sabitlenmiş bir şekilde özel tertibat yapılması gerekmekte olup, yapılan özel tertibatın kişinin engeliyle uyumlu olması da yasal bir zorunluluktur. Ancak gaz, fren, debriyaj pedalları ile vites kolunda engelliliğe uygun hareket ettirici özel tertibat yaptırılmaksızın kullanılabilecek araçlar ile aracı hareket ettirici özel tertibat sayılmayan (direksiyona topuz takılması, engelin bulunduğu taraftaki silecek kolu, sinyal, cam silecek kumandası, dörtlü flaşör, ön-arka cam su fıskiyesi, korna ve kontak gibi düzeneklerin diğer tarafa alınması veya direksiyon simidine monte edilmesi vb.) bir tadilat yapılmak suretiyle kullanılabilecek olan araçların ilk iktisabında söz konusu istisnadan yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

            Aynı Sirkülerin (3/c) bölümüne göre ise, söz konusu istisna uygulamasında otomatik vitesli araçlar, esas itibariyle, başka bir tadilat olmaksızın özel tertibatlı araç olarak değerlendirilmemektedir. Ancak sadece sol alt ekstremitede (ayak ve bacakta) sakatlığı bulunan malul ve engelliler bakımından, başkaca özel tertibat yapılmasına gerek olmaksızın otomatik vitesli araçlar özel tertibatlı araç olarak kabul edilmektedir.

            Dolayısıyla, bahse konu uygulamada, engellilik derecesi % 90'ın altında olanların mezkur istisna uygulaması kapsamında araç satın alabilmeleri için, diğer şartların yanı sıra, malul ve engellilik durumlarının, aracın hareket ettirici aksamında (debriyaj, fren veya gaz pedalı ile vites kolu) sabitlenmiş hareket ettirici tertibat yaptırılmasını gerektirecek nitelikte olması ve engellilikleri munhasıran sol alt ekstremiteden (ayak ve bacakta) kaynaklananlar hariç ilk iktisabı yapılacak aracın söz konusu aksamında malul ve engellilik durumlarına uygun tadilat yaptırmaları zorunludur.

            Bu açıklamalar çerçevesinde, ilgide kayıtlı özelge talep formunuz ekinde ibraz edilen Özürlü Sağlık Kurulu Raporunda yer verilen "Opere L1 kompresyon kırığına bağlı paraparezi" engellilik durumunun, ilk iktisabı yapılacak aracın bizzat kullanımını teminen hareket ettirici aksamında (debriyaj, fren ve gaz pedalları ile vites kolunda) sabitlenmiş bir şekilde özel tertibat yapılmasını gerektirecek nitelikte olması ve aracın söz konusu aksamında malul ve engellilik durumunuza uygun tadilat yapılması halinde, yukarıda belirtilen belgelerin satıcı mükellefe ibraz edilmesi suretiyle söz konusu istisna kapsamında ÖTV'siz araç alımınız mümkün bulunmaktadır.

                      Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.