Özelge: Önceden kurulmuş bir şirketin yeni makineler almasından dolayı 5084 sayılı Kanunda yer alan gelir vergisi stopajı teşvikinden yeni bir yatırım sayılarak yararlanamayacağı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

TRABZON VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.61.15.01-621-12-2010-1

07/01/2011

Konu

:

yatırımların ve istihdamın teşviki

 

 

İlgide kayıtlı dilekçenizde, ... adresinde PVC Lambri üretimi, PVC pencere ve kapı yapımı gibi imalat işleri ile iştigal ettiğiniz, 2007 yılında DOKAP Projesi (TR90 Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Programı) çerçevesinde Avrupa Birliği Fonlarından yararlanılarak üretim kalitesini ve miktarını artırmak için yeni makineler almak suretiyle (%50 katılımlı) 250.000,00 Euro tutarında yatırım yapıldığı, bu yatırımın tamamlandığına dair 01.12.2007-30.11.2009 dönemi için YMM Raporu tanzim edildiği, işyerinde sürekli 35-40 arası işçi çalışmakta olduğu belirtilerek, bu yatırımın ‘yeni yatırım' sayılarak 5084 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde yer alan süreye bakılmaksızın, 5084 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin (h) bendinde yer alan süreler kapsamında gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanıp yararlanamayacağınız, yararlanılabilecekse de sürelerdeki bitiş ayının hangi ay olacağı hususunda Başkanlığımız  görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.

5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun değişik 3 üncü maddesinde;

"31/12/2009 tarihine kadar uygulanmak üzere 2 nci maddenin (a) bendi kapsamındaki illerde;

a) 1/4/2005 tarihinden itibaren yeni işe başlayan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, en az on işçi çalıştırmaları koşuluyla, bu iş yerlerinde çalıştırdıkları işçilerin,

b) 1/4/2005 tarihinden önceişe başlamış olan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinden asgari on işçi çalıştıranların iş yerlerinde fiilen çalışan işçilerin, 

Ücretleri üzerinden hesaplanan gelir vergisinin; organize sanayi veya endüstri bölgelerinde kurulu iş yerleri için tamamı, diğer yerlerdeki iş yerleri için yüzde sekseni, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilir.

Terkin edilecek tutar, işçi sayısı ile asgari ücret üzerinden ödenmesi gereken gelir vergisinin çarpımı sonucu bulunacak değer üzerinden yukarıda belirtilen oranlara göre saptanan tutarı aşamaz.

Bu maddenin uygulanmasınailişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir."

hükmüne yer verilmiş olup, 7 nci maddesinin (h) bendinde ise;

"Bu Kanunun 3, 4 ve 6 ncı maddelerinde yer alan destek ve teşvikler, bu maddelerde belirtilen sürelere bakılmaksızın Kanun kapsamına giren illerdeki yeni yatırımlardan; 31/12/2007 tarihine kadar tamamlananlar için münhasıran 4 üncü maddenin uygulaması açısından 31/12/2012 tarihine kadar, 31/12/2007 tarihine kadar tamamlananlar için  5 yıl, 31/12/2008 tarihine kadar tamamlananlar için 4 yıl, 31/12/2009 tarihine kadar tamamlananlar için 3 yıl süreyle uygulanır."

hükmüne yer verilmiştir.

Ayrıca, 5084 sayılı  Teşvik Kanunu kapsamındaki illerde gelir vergisi stopajı teşviki uygulama süreleri ile ilgili olarak 3/3/2010 tarihli ve 5084-2/2010-1 sayılı Sirkü  ile, 5084 sayılı Kanunda 28.01.2010 tarihli ve 5951 sayılı Kanunla yapılan değişikliğin, münhasıran Kanunun 4 üncü maddesinde yer alan sigorta primi işveren hissesi teşvikinin uygulama süresine ilişkin olup, gelir vergisi stopajı teşvikinin sürelerine ilişkin mevcut uygulamanın aynen devam edeceği açıklanmıştır.

Öte yandan, 1 Seri No'lu Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Genel Tebliğinin 3.1. bölümünde, "Bu Kanunun uygulaması bakımından yeni işe başlamaktan maksat, gelir veya kurumlar vergisi açısından ilk kez mükellefiyet tesisi veya kapsama dahil illerde yeni bir işyerinin kurulmasıdır." açıklamasına yer verilmiştir.

Buna göre, 5084 sayılı Kanun kapsamında yeni yatırım olarak gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanabilmek için 31.12.2009 tarihine kadar ilk kez mükellefiyeti tesis edilmesi veya kapsama dahil bölgelerde yeni bir işyeri açılması gerekmekte olup, 1.1.1998 tarihi itibariyle kurulmuş olan şirketinizin söz konusu proje kapsamında 1.12.2007-30.11.2009 tarihleri arasında almış olduğu makinelerden dolayı yapılan yeni yatırım olarak gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanması mümkün bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

Gelir İdaresi Daire Başkanı V.

 

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.