Özelge: Ön ödemeli kartların kullanımında belge düzeni hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

11395140-105[229-2012/VUK-1- . . .]--1298

30/04/2014

Konu

:

Elektronik ortamda ödeme aracı olarak kullanılan ön ödemeli kartların kullanımında belge düzeni.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve dilekçenizde, Türkiye'de ve dünyada online alışveriş sitelerinde güvenli alışveriş yapmak için kullanılan ön ödemeli kartların bilgisayar ortamında üretimi, yazılımı ve şifreleme sisteminin şirketiniz tarafından yapılacağı, şifreleme işlemi yapılan kartların şirketiniz ve bayileriniz tarafından komisyon karşılığında satılacağı belirtilerek; bilgisayar ortamında üretilen ve şifrelenen bu kartların nihai tüketici, gerçek veya tüzel kişilere belirli bir komisyon karşılığında satışı sırasında düzenlenecek belgeler ile alıcıları tarafından internet ortamında kullanıldıktan sonra kartın (komisyon bedeli hariç) esas bedelinin harcama yapılan yerli veya yabancı kişi, firma veya kuruluşa ödenmesi aşamasında düzenlenecek belgeler ile bu kişi veya kuruluşların vergi mükellefi olmaması durumunda gider pusulası ile ödeme yapılıp yapılamayacağı hususlarında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            213 sayılı Vergi Usul Kanununun 227 nci maddesinde, bu Kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsik edileceği,

            229 uncu maddesinde, faturanın satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika olduğu,

            231 inci maddesinin beşinci fıkrasında, faturanın malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten  itibaren azami yedi gün içinde düzenleneceği, bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturaların hiç düzenlenmemiş sayılacağı,

            232 nci maddesinde, birinci ve ikinci sınıf tüccarların, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin; birinci ve ikinci sınıf tüccarlara, serbest meslek erbabına, kazançları  basit usulde tespit olunan tüccarlara, defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere ve vergiden muaf esnafa sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve bunlarında fatura istemek ve almak mecburiyetinde oldukları,

            234 üncü maddesinde ise birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan serbest meslek erbabının ve çiftçilerin vergiden muaf esnafa; yaptırdıkları işler veya onlardan satın aldıkları emtia için tanzim edip işi yapana veya emtiayı satana imza ettirecekleri gider pusulasının vergiden muaf esnaf tarafından verilmiş fatura hükmünde olduğu,

            hüküm altına alınmıştır.

            Buna göre;

            - İnternet üzerinden güvenli alışveriş imkânı sağlamak amacıyla geliştirilmiş olan (para yerine geçen) ön ödemeli kartlar için kurumunuz veya bayileriniz tarafından tahsil edilen komisyon hariç tutarlar, herhangi bir teslim veya hizmetin karşılığını teşkil etmediğinden (mal satışını yapan veya hizmet ifasında bulunan gerçek veya tüzel kişilere aktarılması ve bu aktarımın belgelendirilmesi şartıyla) bu tutarlar için ön ödemeli kartı alan gerçek veya tüzel kişiler adına vergi mevzuatına göre belge düzenlenmeyecektir.

            -Ön ödemeli kartların satışına ilişkin alıcıdan alınan komisyonlar için hizmetin gerçekleştiği (alıcının komisyon dahil tutarı şirketinize havale yaptığı tarihte hizmet gerçekleşmiştir.) tarihten itibaren azami yedi gün içerisinde kartı alan kişi veya kuruluşlar adına şirketiniz tarafından fatura düzenlenmesi gerekmektedir.

            -Bedelini ön ödemeli kartlar kullanmak suretiyle ödemek isteyenlere mal teslimi ya da hizmet ifasında bulunan kişi ya da kuruluşlardan şirketinizce komisyon alınması durumunda ise hizmetin gerçekleşmesinden itibaren azami yedi gün içerisinde söz konusu kişi veya kuruluş adına şirketiniz tarafından fatura düzenlenmesi gerekmektedir.

            -Bedelini ön ödemeli kartlar kullanmak suretiyle ödemek isteyenlere mal teslimi ya da hizmet ifasında bulunan kişi ya da kuruluşların, satışı gerçekleştirilen ürün veya verilen hizmete ilişkin faturayı ürünün satıldığı veya hizmetin verildiği tarihten itibaren azami yedi gün içinde kart kullanıcısı adına düzenlemesi gerekmektedir.

            -Ön ödemeli kartların kullanılan kısmının, mal teslimi ya da hizmet ifasında bulunan kişi ya da kuruluşlara ödenmesi ile kartın kullanılmayan kısmının kullanıcılar tarafından tarafınıza iade edilmesi durumlarında, tevsik için bu ödemelere ilişkin banka dekontu, ekstre gibi belgeler yeterli olup, gider pusulası düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır. Bu belgelerin Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre muhafaza ve gerektiğinde ibraz edilmesi gerektiği tabiidir.

            -Kart kullanıcısı tarafından ön ödemeli kartların herhangi bir sebeple kullanılmaması ve bedelin tarafınızda kaldığı durumlarda ise gelir yazılacak bu tutar için kart kullanıcısı adına fatura düzenlemeniz mümkündür.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.