Özelge: Ölen kişi üzerine satın alınan aracın kayıt ve tescilinin yapılıp yapılamayacağı hk.

 

T.C.

BOLU VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

68509125-135.01[ÖTV/2013/1]--4

22/05/2014

Konu

:

Ölen kişi üzerine satın alınan aracın kayıt ve tescilinin yapılıp yapılamayacağı hakkında.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, engellilik derecesi %91 olan babaanneniz adına 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun (7/2-a) maddesi kapsamında ÖTV muafiyetinden yararlanarak 14/8/2013 tarihinde ... firmasından sıfır araç satın alındığı, 15/8/2013 tarihinde araç bedelinin ... firması hesabına yatırıldığı ve araç faturasının alındığı, babaannenizin 19/8/2013 tarihinde vefat ettiği, aracın 20/8/2013 tarihinde babaanneniz adına tescil ettirildiği, mirasçı olan babanızın daha önce ölmüş olmasından dolayı mirasçı olduğunuzu, diğer mirasçıların araç üzerindeki haklarından lehinize feragat ettiği ve aracın, ruhsatında"5 yıl süreyle aracı satmamak şartı ile ÖTV'den muaf" ibaresine yer verilmek suretiyle adınıza tescil edildiğinden bahisle, söz konusu aracın ÖTV muafiyetinin devam edip etmeyeceği hususunda Defterdarlığımız görüşünün bildirilmesinin istenildiği anlaşılmaktadır.

            Bilindiği üzere, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin 6518 sayılı Kanunla değişik (2) numaralı bendiyle, Kanuna ekli (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tâbi mallardan;

            - 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³'ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³'ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, engellilik derecesi %90 veya daha fazla olan malûl ve engelliler tarafından,

            - 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan (motor silindir hacmi 2.800 cm3'ü aşanlar, bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilenler, sürücü dâhil 8 kişiye kadar oturma yeri olan binek otomobilleri, yarış arabaları, arazi taşıtları hariç), yük taşımasında kullanılıp azami ağırlığı 3,5 tonu aşmayan ve yolcu taşıma kapasitesi istiap haddinin %50'sinin altında olanlar ile sürücü dâhil 9 kişilik oturma yeri olanların, engellilik durumlarının araçları bizzat kullanamayacak ve sürekli olarak tekerlekli sandalye veya sedye kullanmalarını gerektirecek nitelikte olduğunu ilgili mevzuat çerçevesinde alınan engelli sağlık kurulu raporuyla tevsik eden ve engellilik derecesi % 90 veya daha fazla olup tekerlekli sandalye veya sedye ile binilmesine ve seyahat edilmesine uygun tertibat yaptıran malûl ve engelliler tarafından,

            - 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³'ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³'ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, bizzat kullanma amacıyla engelliliğine uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malûl ve engelliler tarafından,

            beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı ÖTV'den müstesna olduğu hükme bağlanmıştır.

            Mezkûr istisna, esas itibariyle, malûl ve engelli vatandaşların sosyal hayata daha iyi ve kolay katılımlarına, toplumdan soyutlanmamaları için ulaşım olanaklarının artırılabilmesine imkân sağlayan, amacı, kapsamı, sınırları çizilmiş sosyal amaçlı bir istisna olup, bunu teminen de bunların kullanımına ve/veya yararlanmalarına yönelik olarak maddede öngörülen araçlarla sınırlı olmak üzere ÖTV'siz araç iktisap etmelerine yönelik bir uygulama niteliğindedir.

            Ayrıca, ilk iktisabı malul ve engelli adına mezkûr istisna kapsamında ÖTV'siz olarak yapılmış olan bir aracın malul ve engellinin kullanım ve/veya yararlanımına sunulmasının aracın malul ve engelli adına kayıt ve tescili ile mümkün hale geldiği hususu göz önünde bulundurulduğunda, malul ve engelli adına kayıt ve tescilin yapılmadığı bir durumda söz konusu aracın malûl ve engelli vatandaşların kullanım ve/veya yararlanmasından, dolayısıyla yukarıda yer verilen istisnanın amacının gerçekleşmesinden bahsedilemeyeceği açıktır.

            Bu bağlamda, vefat eden kişi adına kayıt ve tescil yapılıp yapılamayacağı ile ilgide kayıtlı özelge talep formunda 20/8/2013 tarihinde yapıldığı belirtilen kayıt ve tescilin geçerliliği hususunda görüşüne başvurulan İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, engelli kişi adına faturası düzenlenmek suretiyle satın alınan bir aracın tescil ettirilmeden engelli kişinin vefat etmesi durumunda vefat eden bir kişi adına tescil işleminin yapılmasının mümkün olmadığı yönünde görüş bildirilmiştir.

            Buna göre, malul ve engelli kişi adına satın alınan bir aracın tescil ettirilmeden malul ve engelli kişinin vefat etmesi durumunda ilgili mevzuatı gereğince vefat eden bir kişi adına tescil işleminin yapılması mümkün olmadığı gibi, Özel Tüketim Vergisi Kanunun (7/2) maddesi uygulamasından da yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.