Özelge: Öğretmenlerin taraf oldukları sözleşmeyi feshetmesi ve başka bir iş yerinde sözleşme imzalaması durumunda, imzalanan bu sözleşmelerden yeniden damga vergisi aranıp aranılmayacağı hk.

 

T.C.

ARTVİN VALİLİĞİ

Defterdarlık Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

 

İVEDİ

Sayı

:

B.07.4.DEF.0.08.10.00-08-OZELGE-001-6

26/11/2010

Konu

:

Sözleşmeyi fesheden öğretmenlerin sözleşmeden doğan damga vergisinin yeni yapılacak sözleşmeden doğacak damga vergisini sayılmayacağı

 

 

            İlgide kayıtlı yazınızın incelenmesinden, Müdürlüğünüze bağlı okullarda sözleşmeli olarak çalışan öğretmenlerle 01/01/2010-31/12/2010 tarihleri arasındaki bir yıllık dönem için imzalanan sözleşmelerin ihtiva ettikleri bedeller ile sürelerinin dikkate alınması suretiyle binde 8,25 nispetinde damga vergisine tabi tutulduğundan bahisle, öğretmenlerin taraf oldukları sözleşmeyi feshetmesi ve başka bir iş yerinde sözleşme imzalaması durumunda, imzalanan bu sözleşmelerden yeniden damga vergisi aranıp aranılmayacağı hususunda tereddüte düşüldüğü ve konuyla ilgili Defterdarlığımızdan görüş talebinde bulunulduğu anlaşılmaktadır.

            Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 19 uncu maddesinde, vergi alacağının, vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayın vukuu veya hukuki durumun tekemmülü ile doğacağı hükme bağlanmıştır.

             Diğer taraftan, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu, bu kanundaki kağıtlar teriminin, yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmaksuretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade edeceği; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu ve resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait damga vergisini kişilerin ödeyeceği; 10 uncu maddesinde ise damga vergisinin nispi veya maktu olarak alınacağı, nispi vergide kağıtların nevi ve mahiyetlerine göre bu kağıtlarda yazılı belli paranın, maktu vergide kağıtların mahiyetlerinin esas olacağı, belli para teriminin, kağıtların ihtiva ettiği veya bunlarda yazılı rakamların hasıl edeceği parayı ifade edeceği hükümlerine yer verilmiştir.

            Anılan kanuna ekli (1) sayılı tablonun "I-Akitlerle İlgili Kağıtlar" başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin binde 8,25 nispetinde; aynı bölümün A/5 fıkrasında da, fesihnamelerin (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil) binde 1,65 nispetinde damga vergisine tabi olacağı hüküm altına alınmıştır.

             Damga Vergisi Kanunu, herhangi bir hukuki işlemin nasıl, neden ve ne zaman doğduğu ile değil, hukuki işlemi belgeleyen kâğıtların düzenlenmesi ile uğraşır. Buna göre, kâğıt üzerine tesis olunmuş bir mükellefiyet şekli olan damga vergisinde hukuki işlemlerin kendisinin değil, bu işlemlerin dayanağını teşkil eden belgelerin vergilendirilmesi esastır. Bu doğrultuda, birden fazla tarafı olan sözleşmenin imzalanmasıyla bu kağıt, damga vergisinin konusunu teşkil edecektir.

             Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, sözleşmeli öğretmenlerle bir yıl süreli imzalanan ancak daha sonra feshedilen sözleşme ile başka bir iş yerinde çalışmak üzere imzalanan diğer sözleşme farklı kağıtlar olduklarından, her iki sözleşmenin de ayrı ayrı değerlendirilmesi suretiyle ihtiva ettiği tutar üzerinden damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

             Ayrıca, bir yıl süreli imzalanan ilk sözleşmenin feshine ilişkin olarak taraflar arasında bir fesihname düzenlenmesi halinde, söz konusu fesihnamenin 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tablonun I/A-5 bölümü uyarınca binde 1,65 nispetinde damga vergisine tabi tutulması gerekeceği tabiidir.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.  

                                   

 

Defterdar

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.