Özelge: Öğrencilere özel ders verilmesi karşılığında alınan ücretin serbest meslek kazancı olarak değerlendirileceği hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

84098128-120.04-450

30/07/2013

Konu

:

Öğrencilere özel ders verilmesi karşılığında alınan ücretin serbest meslek kazancı olarak değerlendirileceği.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eki dilekçede, özel bir kurumda matematik öğretmeni olarak çalıştığınızı, tarafınıza ödenen ücretten gelir vergisi kesintisi yapıldığını, söz konusu işinize ek olarak vergi mükellefiyeti bulunmayan öğrencilere özel ders vermek istediğinizi belirterek, elde edeceğiniz gelirin nasıl vergilendirileceği ve belge düzenleyip düzenlemeyeceğiniz hususunda  Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

             GELİR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 61'inci maddesinde; "Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.",

             65'inci maddesinde; "Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır. 

            Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmıyan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır.",

             66'ncı maddesinde ise; "Serbest meslek faaliyetini mutad meslek halinde ifa edenler, serbest meslek erbabıdır. Serbest meslek faaliyetinin yanında meslekten başka bir iş veya görev ile devamlı olarak uğraşılması bu vasfı değiştirmez.",

            hükümlerine yer verilmiştir.

            Aynı Kanunun, 94'üncü maddesinde, "Kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya ziraî işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar.

             1. Hizmet erbabına ödenen ücretler ile 61'inci maddede yazılı olup ücret sayılan ödemelerden (istisnadan faydalananlar hariç), 103 ve 104' üncü maddelere göre,

            ...."

            gelir vergisi tevkifatı yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

           Diğer taraftan, konu ile ilgili açıklamaların yapıldığı 11/02/2004 tarihli ve GVK-16/2004-8/Gelirin toplanması ve beyanı-1 sayılı Gelir Vergisi Sirkülerinin "3.2. Ücretler" başlıklı  bölümünde; "Tam mükellef gerçek kişiler tevkif yoluyla vergilendirilmiş, tek işverenden alınan ücretleri için yıllık gelir vergisi beyannamesi vermeyeceklerdir. Birden fazla işverenden ücret geliri elde edilmesi durumunda, birden sonraki işverenden alınan ücretlerin toplamının gelir vergisi tarifesinin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı (2012 yılı gelirleri için 25.000 TL) aşması halinde birinci işverenden alınan da dahil olmak üzere ücret gelirlerinin tamamı beyan edilecektir.

            Birden fazla işverenden ücret alınması halinde, birinci işverenden alınan ücretin hangisi olacağı serbestçe belirlenebilecektir.

             Tevkifata tabi tutulmamış ücret gelirleri (Gelir Vergisi Kanununun 64'üncü maddesinde yer alan diğer ücretler hariç) için tutarı ne olursa olsun yıllık beyanname verilecektir." açıklamasına yer verilmiştir.                         

            Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara göre; ücretli çalıştığınız özel okul dışındaki öğrencilere özel ders vermenize ilişkin faaliyetinizin serbest meslek faaliyeti, bu faaliyetinizden elde edilen kazancın da serbest meslek kazancı olarak vergilendirilmesi gerekmektedir.

            Ayrıca,  serbest meslek faaliyetiniz dışında  özel bir kurumda yaptığınız matematik öğretmenliği karşılığı tarafınıza ödenen ücretten gelir vergisi kesintisi yapılması nedeniyle, tek işverenden alınan söz konusu ücret gelirinizin serbest meslek faaliyeti nedeniyle vereceğiniz  yıllık gelir vergisi beyannamenize dahil edilmemesi gerekmektedir.

             VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN

             213 sayılı Vergi Usul Kanununun 172'nci maddesi ile serbest meslek erbabına defter tutma mecburiyeti getirilmiş, 210'uncu maddesinde serbest meslek erbabının serbest meslek kazanç defteri tutacağı hüküm altına alınmış, 236'ncı maddesinde ise; "Serbest meslek erbabı, mesleki faaliyetlerine ilişkin her türlü tahsilatı için iki nüsha serbest meslek makbuzu tanzim etmek ve bir nüshasını müşteriye vermek, müşteri de bu makbuzu istemek ve almak mecburiyetindedir." hükmüne yer verilmiştir.

            Yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde, serbest meslek faaliyetiniz dolayısıyla 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri uyarınca serbest meslek makbuzu düzenlemeniz ve serbest meslek kazanç defteri tutmanız gerekmektedir.

              Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.