Özelge: Ödenen primlerin serbest meslek kazancının tespitinde gider olarak kabul edilip edilmeyeceği hakkında....

 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelirler Genel Müdürlüğü

 

 

SAYI    : B.07.0.GEL.0.42/4224-41                                         18.04.2005 * 17076

KONU : 

 

........................... VALİLİĞİNE

(Defterdarlık: Gelir Müdürlüğü)

 

İlgi : 18.03.2005 tarihli ve 1055 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ekinde yer alan 16.03.2005 tarihli ve 1000 sayılı özelgenizde; ..................... Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerinden .......................'ın ...............'dan emekli olduktan sonra serbest meslek erbabı olarak faaliyetine devam ettiği için Bağ-Kur'a sosyal güvenlik destekleme primi ödediği belirtilerek, ödenen bu primlerin serbest meslek kazancının tespitinde gider olarak kabul edilip edilmeyeceği hususunda adı geçene mesleki kazancın tespitinde gider olarak hasılattan indirilmesinin mümkün olduğu yönünde görüş bildirildiği anlaşılmıştır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 67 nci maddesinde serbest meslek kazancının tespitinin ne şekilde yapılacağı hükme bağlanmış, anılan Kanunun 68 inci maddesinde de serbest meslek kazancının tespitinde hangi giderlerin hasılattan indirileceği belirtilmiştir.

Bu açıklamalara göre, 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun ek 20'nci maddesi gereğince yaşlılık aylığı bağlananlardan, 24'üncü maddenin (1) numaralı bendinde belirtilen çalışmalarına devam edenlerin veya daha sonra çalışmaya başlayanların Bağ-Kur'a ödemiş oldukları sosyal güvenlik destek primi, Gelir Vergisi Kanununun 68/8'inci maddesinde belirtilen mesleki faaliyet nedeniyle ödenen emeklilik aidatı olmadığından, söz konusu primlerin mesleki kazancın tespitinde gider olarak indirilmesi mümkün değildir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

Bakan a.