Özelge: Ödemelerini vefat nedeniyle alamayan kurum iştirakçisi kişilerin hak edip alamadıkları ödemelerin varislerine yapılması durumunda veraset ve intikal vergisi hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.06.17.02-160[4-2011/75]-801

02/08/2012

Konu

:

Ödemelerini vefat nedeniyle alamayan kurum iştirakçisi kişilerin hak edip alamadıkları ödemelerin varislerine yapılması durumunda veraset ve intikal vergisi

 

  

İlgide kayıtlı özelge talep formunda;

1-Kurumunuz iştirakçisi iken vefat eden kişilerin hak edip alamadıkları emekli ikramiyelerinin veraset ve intikal vergisinden muaf olup olmadığı,

2-Emeklilerin hakettikleri ancak vefatları nedeniyle tahsil edilemeyen aylık  ve diğer ödemelerin istisna kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği,

3-Emeklinin dul-yetim aylığına müstehak olmayan mirasçılarına yapılması gereken ödemeler için ilgililerin veraset ve intikal vergisinden muaf olup olmadığı veya verginin ödendiğine dair belgenin istenip istenilmeyeceği,

4-Mirasçılara intikal eden ve istisna kapsamında sayılan ödemeler için 7338 sayılı Kanun gereğince ilgililerin vergi dairesine/mal müdürlüğüne beyan zorunluluğunun bulunup bulunmadığı

hususlarındaki Başkanlığımız görüşünün bildirilmesi istenilmektedir.

Bilindiği üzere, 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye'de bulunan malların veraset yoluyla veya herhangi bir suretle olursa olsun ivazsız bir şekilde bir şahıstan diğer şahsa intikalinin veraset ve intikal vergisine tabi olduğu, 2 nci maddesinin (b) bendinde ise "Mal" tabirinin; mülkiyete konu olabilen menkul ve gayrimenkul şeylerle mameleke girebilen diğer bütün hakları ve alacakları ifade ettiği hükme bağlanmıştır.

Aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (g) bendinde, amme idare ve müesseseleri ve 3659 sayılı Kanuna tabi müesseseler ve amme menfaatlerine hadim cemiyetlerden veya emekli sandıklarından (veya bu mahiyetteki kurumlardan) dul ve yetimlere bağlanan aylıklarla bu aylıklar dışında verilen emekli ikramiyeleri ile dul ve yetim evlenme ikramiyeleri ve hizmet müddetini doldurmamış bulunanların dul ve yetimlerine aylık yerine toptan yapılan ödemeler ve harp malulleriyle şehit yetimlerine tekel bey'iyelerinden ödenen paralar, (h) bendinde ise harpde veya eşkiya müsademelerinde, manevra ve talimler esnasında veyahut bunlardan aldığı yaralar neticesinde ölen subay, astsubay ve erlerin (jandarma dahil) kezalik vazife esnasında ölen emniyet mensuplarının füruu ve eşlerine ve ana babalarına intikal eden bütün mallar kıymetinden (b) fıkrasında kabul olunan miktarın bir misli veraset ve intikal vergisinden müstesna tutulmuştur.

Diğer taraftan, 1996/3 Seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun İç Genelgesinde, Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin (g) bendinde sayılan idare ve müesseselerden belli bir hizmet süresini doldurduktan sonra emekli olmak üzere başvuran ancak emeklilik işlemleri tamamlanmadan vefat eden kişilerin varislerine ödenecek emekli ikramiyesi veya kıdem tazminatlarının da belli bir hizmet süresini doldurarak emekli olmadan ölen personelin mirasçılarına ödenen emekli ikramiyesi veya kıdem tazminatlarında olduğu gibi ayrım yapılmaksızın veraset ve intikal vergisinden istisna tutulacağı açıklanmıştır.

Öte yandan, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 3 üncü maddesinin yedinci bendinde, hak sahibi; sigortalının veya sürekli iş görmezlik geliri ile malüllük, vazife malüllüğü veya yaşlılık aylığı almakta olanların ölümü halinde, gelir veya aylık bağlanmasına veya toptan ödeme yapılmasına hak kazananlar eş, çocuk, ana ve babası olarak tanımlanmıştır.

Yukarıdaki hüküm ve açıklamalar çerçevesinde;

1-İştirakçilerinin vefatı üzerine, hakedipte alamadıkları emekli ikramiyelerinin kururmunuzca mirasçılarına ödenmesi durumunda sözkonusu ikramiyeler 7338 sayılı Kanunun dul 4 üncü maddenin (g) bendi kapsamındaki ödemelerden olduğundan, veraset ve intikal vergisine tabi tutulmaması ve ödeme sırasında ilgililerden ilişik kesme belgesi istenilmemesi,

2-Emeklilerin sağlığında hak edipte alamadıkları aylıklar ve diğer ödemeler istisna kapsamında değerlendirilmeyeceğinden  mirasçılara ödenmesi sırasında ilgililerden ilişik kesme belgesinin aranılması,

3-Emeklinin eşi, çocukları, ana ve babası dışındaki  mirasçılara yapılan ödemeler veraset ve intikal vergisine tabi tutulacağından, ilgililerden ilişik kesme belgesinin aranılması,

4-7338 sayılı Kanun kapsamında istisna olarak sayılan ödemelerin mirasçılar tarafından verilecek veraset ve intikal vergisi beyannamesinde beyan edilmemesi

gerekmektedir.           

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.