Özelge: Ödeme kaydedici cihaz departmanlarının satılan malın nevi'ne uygun katma değer vergisi oranları dikkate alınmak suretiyle programlanması ve fişlerin buna göre düzenlenmesi hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.06.18.02-323100-8290-329

01/06/2011

Konu

:

Ökc. fişinde satılan malların cinsleri ve vergi oranlarının tek tek yer alması gerektiği hk.

 

 

            İlgi dilekçenizde; ...Vergi Dairesi Müdürlüğünün ... vergi numaralı mükellefi olduğunuz, Tofaş ve Fiat grubuna ait taşıtların yedek parçalarının satışı işiyle uğraştığınız, bu kapsamda değişik güçteki akü ve yine değişik miktar ve cinsteki motor yağlarını toptan alarak, ağırlıklı olarak tüketicilere perakende olarak sattığınız, satışlarınız karşılığında düzenlenen faturalarda malın tek tek cins ve miktarının yazıldığı, işyerinizde kullanılan ödeme kaydedici cihazın bölüm tuşlarının yedek parça, akü ve yağ olarak ayarlatıldığı, işlerin yoğun olduğu zamanlarda satış elemanları tarafından, yedek parça satışında akü veya yağ tuşuna, akü ve yağ satışında da yedek parça tuşuna sehven basılarak fiş düzenlendiği, yıl sonunda yapılan fiili envanterde mevcut tüm yedek parça, akü ve yağların miktarlarının ayrı ayrı ve cinslerine göre tespit edilerek envanter defterine yazıldığı belirtilerek, akü ve motor yağının, çok çeşitli cinslerden oluşması, aracın bir yedek parçası niteliğinde bulunması ve ikisinin de katma değer vergisi oranının %18 olması nedeniyle, perakende olarak yedek parça, akü ve yağ satışlarınızda ödeme kaydedici cihazda tek tuş olarak yedek parça tuşunun kullanılıp kullanılamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            Bilindiği üzere, 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunun "Satış fişleri" başlıklı 3'üncü maddesinde; "Ödeme kaydedici cihazlar kullanılmak suretiyle verilen satış fişlerinde; satış fişini veren kişi veya kuruluşun adı ve soyadı veya unvanının, adresinin, bağlı bulunduğu vergi dairesi ve hesap numarasının, satılan malların cinsi ve bedellerinin, vergili olup olmadıklarının ve bunlara ait toplamların, müteselsil fiş numarasının, işlem tarihinin, cihazın onaylandığını gösterir sembolün ve cihaz sicil numarasının gösterilmesi gerekir." hükmü yer almaktadır.

            Aynı Kanunla ilgili olarak yayımlanan 7 Seri No.lu Genel Tebliğin "Nihai Asgari Şart" ve "Geçici Asgari Şart" başlıklı B bölümünün 1/d bendinde;

            "Fişler ekli 1 no.lu örneğe uygun olarak en az aşağıda belirtilen bilgileri taşıyacak şekilde düzenlenecek, basit ve anlaşılır olacaktır.

            Fişlerde; ...

            - Katma değer vergisi oranları ve vergi iadesi uygulaması dikkate alınarak departmanlara programlanan mal cinsleri ve vergi oranları ile vergi dahil satış tutarları yer alacak, ..." açıklaması bulunmaktadır.

            Diğer taraftan, 29 Seri No.lu Genel Tebliğin "Silik ve Okunaksız Fiş Verilmemesi" başlıklı 2'nci bölümünde ise; "3100 sayılı Kanunla ilgili Genel Tebliğlerde açıkça belirtildiği üzere, Vergi Usul Kanununa göre perakende satış vesikası olarak kabul edilen ödeme kaydedici cihaz satış fişlerinde; diğer bilgilerin yanında mükellefin, adı soyadı veya unvanı, adresi, bağlı bulunduğu vergi dairesi, hesap numarası, satılan malların cinsi ve tutarı gibi bilgilerin, eksiksiz ve kolaylıkla anlaşılabilir bir şekilde yer alması gerekmektedir.

            Ödeme kaydedici cihaz kullanmak suretiyle verdikleri fişlerde, söz konusu bilgiler tam ve açık olarak yer almayan, diğer bir ifade ile gerekli bilgileri ihtiva etmeyen, silik veya okunaksız satış fişlerini veren mükellefler hakkında Vergi Usul Kanununun belge düzenine ilişkin hükümlerine uyulmaması dolayısıyla ceza kesilmektedir.

            Buna göre, mükelleflerin cezalı duruma düşmemeleri bakımından, ödeme kaydedici cihazların departmanlarına; satışını yaptıkları mal cinslerini, buna isabet eden katma değer vergisi oranı uygulamasını da dikkate alarak anlaşılabilir bir şekilde programlatmaları ve cihazlarının mürekkepli şeritlerini zamanında değiştirerek (arızalı ise onarımını yaptırarak) müşterilerine gerekli bilgilerin tamamını ihtiva eden, herkesçe kolaylıkla okunup, anlaşılabilen fişleri vermeleri gerekmektedir."açıklamalarına yer verilmiştir.

            Anılan Kanunun Mükerrer 8 inci maddesinin 2 numaralı bendinde ise; "Maliye Bakanlığınca belirlenip açıklanan usul ve esaslara uymayan, ... ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyeti bulunan mükellefler hakkında; her bir tespit için ayrı ayrı olmak üzere, Vergi Usul Kanununa bağlı "Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel"de yer alan birinci derece Usulsüzlük Cezalarının beş katı uygulanır." hükmü bulunmaktadır.

             Buna göre, ödeme kaydedici cihazın departman ayarlarının satılan malın nevi'ne uygun olarak katma değer vergisi oranları dikkate alınmak suretiyle programlanması ve fişlerin buna göre düzenlenmesi gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim

 

 

(*)     Bu özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.