Özelge: Noterde tasdiki istenilen ek sözleşmeden hangi oranda harç alınacağı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

97895701-140[38-2013/44]-2151

02/09/2014

Konu

:

Noterde tasdiki istenilen ek sözleşmeden hangi oranda harç alınacağı hk.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ile eklerin incelenmesinden, yurt dışında mukim ... LTD.'nin ... Bankası A.Ş. nin ... şubesinden kullandığı kredinin ikrar edilerek ödenmesi ve tasfiye edilmesi amacıyla ... Noterliğinde ... tarih ve ... yevmiye numarası ile düzenlenen "Düzenleme Şeklinde Kayıtsız Şartsız Kredi Borçlarının İkrarı ve Kredi Borçları Tasfiyesi Sözleşmesi"ne ilişkin damga vergisi ve noter harcının ödendiği, adı geçen şirketin kullandığı kredinin taksitlerinin anılan bankaya zamanında ödenmemesi nedeniyle taraflar arasında ilk sözleşmeye ek bir sözleşme düzenlenmek istenildiği; düzenlenecek ek sözleşmenin yeni bir borç doğurmayacağı sadece taksitlerde bir opsiyon tanıyacağı, toplam borçta ve vadede artış olmamak kaydıyla ödeme planında değişiklik yapacağı, ilk yapılan sözleşmede belirtilen ..., ... ve ... vadeli taksitlerdeki geç ödeme sürelerinin 45 gün yerine 85 gün olarak değiştirileceği belirtilerek, ödeme planının yenilenmesine ilişkin düzenlenecek "... Noterliğinin ... tarih ve ... yevmiye sayılı Düzenleme Şeklinde Kayıtsız Şartsız Kredi Borçlarının İkrarı ve Kredi Borçlarının Tasfiyesi Sözleşmesine Düzenleme Şeklinde Ek Sözleşme"nin noterliğinizde tasdik ettirilmesi işleminden harç tahsil edilip edilmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmıştır.

            Bilindiği üzere, 492 sayılı Harçlar Kanunu'nun 38'inci maddesinin 1'inci fıkrasında, "Noter işlemlerinden bu Kanuna bağlı (2) sayılı tarifede yazılı olanları noter harçlarına tabidir." denilmiş, 41'inci maddesinde de, "Noter harçları (2) sayılı tarifede yazılı işlemlerden değer veya ağırlık ölçüsüne göre nispi, işlemin nevi ve mahiyetine göre maktu esas üzerinden alınır." hükmüne yer verilmiştir. Kanunun 42'nci maddesinde ise, "Değer veya ağırlık ölçüsüne göre harca tabi işlemlerde (2) sayılı tarifede yazılı değer veya ağırlık esastır.

            (5766 sayılı Kanunun 11'inci maddesi ile değişen fıkra) Menkul ve gayrimenkul mallar hakkında alım, satım, taahhüt ve rehinle ilgili her nevi mukavele, senet ve kağıtlarda değer gösterilmesi mecburidir. Rehin bordroları ile kamu idarelerine verilmek üzere ilgili mevzuatla belirlenen kurallara uyulacağına ilişkin olarak düzenlenen taahhütnameler hakkında bu hüküm uygulanmaz." hükmü yer almaktadır.

            Anılan maddede, menkul ve gayrimenkul malların alım, satım, taahhüt ve rehin işlemlerini kapsayan her nevi mukavele, senet ve kağıtlarda değer gösterilmesinin zorunlu olduğu belirtilmiştir.

            Aynı Kanun'un 47'nci maddesinde ise, "Sürenin uzatılması ve vadenin yenilenmesi halinde asıl senet, mukavele ve kağıtlardan alınmış olan harcın yarısı alınır." hükmü mevcuttur.

            Kanuna bağlı (2) sayılı tarifenin I-1 inci maddesinde, muayyen bir meblağı ihtiva eden her nevi senet, mukavelename ve kağıtlardan beher imza için binde 1,13 oranında nispi harç alınacağı; II-1 maddesinde de, belli meblağı ihtiva etmeyen ve alınacak harç miktarı kanun ve tarifede ayrıca gösterilmemiş olan senet, mukavele ve kağıtlardaki imzaların her birinden maktu esasa göre harç alınacağı açıklanmıştır.

           Yukarıdaki kanun hükümlerine göre muayyen bir meblağı ihtiva eden her nevi senet, mukavelename ve kağıtlardan beher imza için nispi harç alınması ve sürenin uzatılması ve vadenin yenilenmesi halinde asıl senet, mukavele ve kağıtlardan alınmış olan harcın yarısının alınması gerekmektedir.

            Özelge talep formu ekinde yer alan ".... Noterliğinin ... tarih ve ... yevmiye sayılı Düzenleme Şeklinde Kayıtsız Şartsız Kredi Borçlarının İkrarı ve Kredi Borçlarının Tasfiyesi Sözleşmesine Düzenleme Şeklinde Ek Sözleşme" başlıklı kağıdın incelenmesinden, tasdiki istenilen söz konusu sözleşmede, taksit vadeleri değiştirilmek suretiyle ödeme planında değişiklik yapıldığı, bazı borç taksitlerinin geç ödeme opsiyon sürelerinin uzatıldığı ve geç ödeme opsiyon süresi içinde uygulanacak temerrüt faiz oranında değişiklik öngörüldüğü anlaşılmış, borç miktarında bir artış öngörülüp öngörülmediği hususu ise anlaşılamamıştır.

            Bu itibarla, tasdiki istenilen ek sözleşmenin, ilk sözleşmenin diğer hususlarında herhangi bir değişiklik yapılmaksızın sadece süre uzatımı ve vadenin yenilenmesine ilişkin hususları içermesi kaydıyla, ek sözleşme için asıl kağıttan alınmış olan harcın yarısının aranılması mümkün bulunmaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.