Özelge: Nev'i değişikliği işlemi nedeniyle düzenlenen kağıdın damga vergisi hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.06.17.02-DMG-1280-433

14/06/2010

Konu

:

Nev'i değişikliği hk.

 

 

İlgide kayıtlı dilekçenizin incelenmesinden, ... 'nin nev'i değişikliğinin kurumlar vergisine tabi tutulup tutulmayacağı ile limited şirketin anonim şirkete dönüşmesi için düzenlenen ana sözleşmenin noterlikte tasdik edilmesi sırasında damga vergisi aranılıp aranılmayacağı hususlarında görüş talep ettiğiniz anlaşılmaktadır. 

A-KURUMLAR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRME

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 19 uncu maddesinde "(1) Bu Kanunun uygulanmasında aşağıdaki şartlar dahilinde gerçekleşen birleşmeler devir hükmündedir:

a) Birleşme sonucunda infisah eden kurum ile birleşilen kurumun kanuni veya iş merkezlerinin Türkiye'de bulunması.

b) Münfesih kurumun devir tarihindeki bilanço değerlerinin, birleşilen kurum tarafından bir bütün halinde devralınması ve aynen bilançosuna geçirilmesi.

(2) Kurumların yukarıdaki şartlar dahilinde tür değiştirmeleri de devir hükmündedir." hükmüne yer verilmiştir.

Aynı  Kanunun  "Devir, Bölünme ve Hisse  Değişimi Hallerinde Vergilendirme"   başlıklı 20 nci maddesinde; "(1) Devirlerde, aşağıdaki şartlara uyulduğu takdirde, münfesih kurumun sadece devir tarihine kadar elde ettiği kazançlar vergilendirilir; birleşmeden doğan karlar ise hesaplanmaz ve vergilendirilmez:

a) Şirket yetkili kurulunun devre ilişkin kararının Ticaret Sicilinde tescil edildiği tarih, devir tarihidir. Münfesih kurum ile birleşilen kurum;

1-Devir tarihi itibarıyla hazırlayacakları ve müştereken imzalayacakları münfesih kuruma ait kurumlar vergisi beyannamesi ile,

2-Devir işleminin hesap döneminin kapandığı aydan kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği ayın sonuna kadar geçen süre içerisinde yapılması halinde, münfesih kurumun önceki hesap dönemine ilişkin olarak hazırlayacakları ve müştereken imzalayacakları münfesih kuruma ait kurumlar vergisi beyannamesini,

birleşmenin Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edildiği tarihinden itibaren otuz gün içinde münfesih kurumun bağlı bulunduğu vergi dairesine verirler.

b) Birleşilen kurum münfesih kurumun tahakkuk etmiş ve edecek vergi borçlarını ödeyeceğini ve diğer ödevlerini yerine getireceğini münfesih kurumun birleşme sebebiyle verilecek olan kurumlar vergisi beyannamesinin ekinde vereceği bir taahhütname ile taahhüt eder. Mahallin en büyük mal memuru, bu hususta birleşilen kurumdan ayrıca teminat isteyebilir." hükmüne yer verilmek suretiyle yukarıda belirtilen şartların oluşması halinde münfesih kurumun sadece devir tarihine kadar elde ettiği kazançların vergilendirilip, doğrudan doğruya birleşmeden doğan karların hesaplanmayacağı belirtilmiştir.

İlgide kayıtlı dilekçeniz ekinde yer alan bilirkişi raporu, " ... Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi" ve ... .2010 tarih ve ... sayılı ortaklar kurulu kararının tetkikinden; limited şirketinizin nev'i değişikliği yaparak anonim şirkete dönüşmesine karar verildiği ve limited şirketin tüm aktif ve pasifinin anonim şirkete devredileceği anlaşıldığından, söz konusu genel kurul kararının Ticaret Sicilinde tescil edildiği tarih devir tarihi olarak kabul edilecektir.

Bu itibarla, şirketinizin nev'i değişikliği işleminin Kurumlar Vergisi Kanununun 19 uncu maddesinin 1 ve 2 nci fıkraları kapsamında "devir" olarak değerlendirilmesi gerekmekte olup, söz konusu devir işleminin aynı Kanunun 20/1 maddesi çerçevesinde gerçekleşmesi durumunda ise devirden doğan karların hesaplanmayacağı ve vergilendirilmeyeceği tabiidir.

B-DAMGA VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRME

Bilindiği üzere, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda  yazılı  kağıtların damga  vergisine tabi  olduğu; 9 uncu  maddesinde, bu  Kanuna  ekli  (2) sayılı tabloda  yazılı  kâğıtların  damga  vergisinden  müstesna olduğu, Kanuna ekli (2)  sayılı  tablonun   "IV -  Ticari ve  medeni  işlerle ilgili kağıtlar"  başlıklı  bölümünün (17) numaralı fıkrasında ise, Kurumlar Vergisi Kanununa göre yapılan birleşme, devir ve bölünmeler nedeniyle düzenlenen kağıtların damga vergisinden müstesna olduğu hükme bağlanmıştır.

Buna göre, şirketinizin limited şirket statüsünde iken anonim şirkete dönüştürülmesine ilişkin nev'i değişikliği, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 19 uncu maddesi kapsamında devir hükmünde değerlendirileceğinden, Kurumlar Vergisi Kanununa göre yapılacağı anlaşılan söz konusu nev'i değişikliği işlemine ilişkin olarak düzenlenen ana sözleşmenin, 488 sayılı Damga Vergisi Kanuna ekli (2) sayılı tablonun IV/17 fıkrası hükmüne göre damga vergisinden istisna tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

Vergi Dairesi Başkanı a.

Gelir İdaresi Grup Müdürü Y.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.