Özelge: Müteahhitlere yapılan hak ediş ödemeleri üzerinden yapılan tevkifatların muhtasar beyanname nasıl gösterilmesi gerektiği hususu hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.35.16.01-176200-418

25/08/2011

Konu

:

Müteahhitlere yapılan hak ediş ödemeleri üzerinden yapılan tevkifatların muhtasar beyanname nasıl gösterilmesi gerektiği hususu.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; Hastanenizde yıllara sari inşaat ve onarım işi yapan müteahhitlere yapılan hak ediş ödemeleri üzerinden Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi gereğince tevkifat yapılarak beyan edildiği belirtilmiş olup muhtasar beyannamelerin  "Matrah ve Vergi Bildirimi" bölümünde  yer alan "Ödemelerin Gayri Safi Tutarı" hanesine yazılacak bedele KDV'nin dahil edilip edilmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

             193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesinde;

            "Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat (dekapaj işleri de inşaat işi sayılır) ve onarma işlerinde kar veya zarar işin bittiği yıl kati olarak tespit edilir ve tamamı o yılın geliri sayılarak, mezkur yıl beyannamesinde gösterilir.

             Mükellefler bu madde kapsamına giren hallerde her inşaat ve onarma işinin hasılat ve giderlerini ayrı bir defterde veya tutmakta oldukları defterlerin ayrı sayfalarında göstermeye ve düzenleyecekleri beyannameleri işlerin ikmal edildiği takvim yılını takip eden yılın (5766 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle değişen ibare, Yürürlük: 06.06.2008) Mart ayının başından yirmi beşinci günü akşamına kadar vermeye mecburdurlar."

            hükmü yer almaktadır.

            Anılan Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında; "Kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar." hükümlerine yer verilmekte olup, aynı maddenin 3 üncü bendinde, 42 nci madde kapsamına giren işler dolayısıyla bu işleri yapanlara (kurumlar dahil) ödenen istihkak bedellerinden %3 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılacağı hüküm altına alınmaktadır.

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde, Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hakediş ödemeleri üzerinden vergi kesintisi yapılacağı hükme bağlanmış olup, söz konusu kesinti oranı 2006/11447 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile %3 olarak belirlenmiştir.

            Diğer taraftan 252 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin "1.2. Beyanname Üzerinden Hesaplanan Vergiye Mahsup"  başlıklı bölümünde, "Yıllık beyanname ile beyan edilen gelir veya kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergiden yıl içinde tevkif yoluylakesilenvergiler mahsup edilir. Mahsup işleminin yapılabilmesi için, tevkif yoluyla kesilen verginin beyannameye dahil edilen gelir veya kazanca ilişkin olması gerekir." açıklamasına yer verilmiştir.

            Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar uyarınca; birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarım işleri nedeniyle Kurumunuzca yapılacak hak ediş ödemelerinin katma değer vergisinin dahil edilmediği bedel üzerinden vergi kesintisine tabi tutulması gerekmektedir. Ayrıca, bahse konu kesintilerin hak ediş sahibi mükellef tarafından yukarıda yer alan hükümler uyarınca mahsup edilebileceği tabiidir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.