Özelge: Müşterilerin siparişlerini işyerine gelmeden yalnızca telefon ve internet üzerinden vermeleri halinde siparişleri takip etmek amacı ile kullanılan cihazın ödeme kaydedici cihazlara bağlanmasına gerek olup olmadığı hk.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

Sayı

:

11395140-105[227-2012/VUK-1- . . .]--303

04/03/2013

Konu

:

Müşterilerin kendilerine servis esasına göre yemek hizmeti verilen işyerlerinde belge düzeni.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, kurumunuzun faaliyet konusunun yiyecek, içecek yapımı, hazırlanması, satışı ve evlere servis işi olduğu, iştigal konunuz dahilinde sipariş verilen ürünlerin çeşitli satış analizlerini ve takibini yapmak amacı ile program kullandığınızı, söz konusu kullanılan program ile siparişin türü, adedi, müşteri iletişim bilgileri vb. detayları içeren etiketin müşteriye ürün teslim edilmeden önce sipariş paketine yapıştırıldığı ve etiketin müşterinin siparişini teslim almadan önce görmesinin söz konusu olmadığını, kullanılan programın 406 sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtildiği şekilde müşteriye sipariş ettiği ürünleri takip etmesi ve alması için bir belge üretmemesi dolayısıyla ödeme kaydedici cihaza bağlanılmasının gerekmediği düşünüldüğü belirtilerek konu ile ilgili olarak Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            406 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin, "Müşterilerin Kendilerine Servis Esasına Göre Yemek Hizmeti Verilen İşyerlerinde Belge Düzeni" başlıklı bölümünde, "Başkanlığımıza intikal eden olaylardan, bedeli alındıktan sonra yiyecek ve içeceklerin müşterilerin kendilerince servis edilmesi esasına göre yemek hizmeti verilen işyerlerinde, müşterilerin talep ettikleri yiyecek ve içeceklerin takip edilebilmesi amacıyla ödeme kaydedici cihazlardan bağımsız olarak sipariş bilgilerini gösteren ve malî geçerliliği olmayan fiş veya belgeler üreten çeşitli cihazlar kullanıldığı anlaşılmaktadır.

            Vergi Usul Kanununun 227 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, ‘Bu Kanun'a göre kullanılan veya bu Kanunun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak kullanma mecburiyeti getirilen belgelerin, öngörülen zorunlu bilgileri taşımaması halinde bu belgeler vergi kanunları bakımından hiç düzenlenmemiş sayılır.' hükmü yer almaktadır.

            Anılan Kanunun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinde yer alan hükme göre, 'Maliye Bakanlığı, vergi güvenliğini sağlamak amacıyla niteliklerini belirleyip onayladığı elektrikli, elektronik,  manyetik ve benzeri cihazlar ve sistemleri kullandırmaya ilişkin zorunluluk getirmeye, uygulamaya ait usul ve esasları belirlemeye yetkili kılınmıştır.'  

            3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin (1) numaralı bendinde, ‘Satışı yapılan malları aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar dışındaki kimselere satan veya aynı kimselere hizmet veren birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, bu Kanuna göre ödeme kaydedici cihaz kullanmak mecburiyetindedirler.' denilmiştir.

            Yukarıdaki Kanun hükümlerinin Maliye Bakanlığına tanıdığı yetkiye istinaden, söz konusu işyerlerinde müşteriye, sipariş ettiği ürünleri takip etmesi ve alması için verilen belgeleri üreten cihazların, 01/07/2011 tarihinden itibaren ödeme kaydedici cihazlara bağlı olarak kullanılması zorunluluğu getirilmiştir.

            Buna göre, söz konusu takip cihazlarının, yapılan satışa ilişkin olarak yalnızca ödeme kaydedici cihaz tarafından otomatik olarak iletilecek bilgilere göre (herhangi bir manuel giriş yapılmaksızın) fiş üretilecek nitelikte olması gerekmektedir.

            Bahse konu cihazların ödeme kaydedici cihazlara bağlanma işlemi, ödeme kaydedici cihaz firmalarının yetkili servislerince yapılacaktır. Ancak, bağlanma işleminden önce, ilgili ödeme kaydedici cihaz firmalarınca Maliye Bakanlığına müracaat edilerek, yapılacak bağlantının 3100 sayılı Kanun ve ilgili tebliğlerle belirlenen usul ve esaslara uygunluğu açısından izin alınması gerekmektedir.

            Bedeli alındıktan sonra yiyecek ve içeceklerin müşterilerin kendilerince servis edilmesi esasına göre yemek hizmeti verilen iş yerlerini işleten mükelleflerin, bu Tebliğ ile getirilen zorunluluğa uymadıklarının tespiti halinde haklarında her bir tespit için Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesine göre özel usulsüzlük cezası uygulanacaktır." açıklamalarına yer verilmiştir.

            Bu itibarla, işyerinizde 406 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtildiği üzere, müşterilere bedeli alındıktan sonra yiyecek ve içeceklerin müşterilerin kendilerince servis edilmesi esasına göre yemek hizmeti veriliyor olması halinde söz konusu cihazların ödeme kaydedici cihazlara bağlanılarak kullanılması gerekmekte olup, müşterilerin siparişlerini işyerinize gelmeden sadece telefon ve internet üzerinden vermeleri halinde ise söz konusu cihazın ödeme kaydedici cihazlara bağlanmasına gerek bulunmamaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.